Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

797. Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2014, stran 2231.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12) je občinski svet na 4. redni seji dne 17. 3. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Bled za leto 2014 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2014.
2. člen 
(1) Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del.
(2) V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Bled za leto 2014.
(3) Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2014 in o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
(1) Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2014 – splošni del proračuna se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov se objavita na spletni strani Občine Bled http://www.e-bled.si.
Št. 034-1/2015-9
Bled, dne 17. marca 2015
Župan 
Občine Bled 
Janez Fajfar l.r.
I.
SPLOŠNI DEL
KONTO OPIS
Realizacija 2014 
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
12.045.376
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.312.437
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
6.582.595
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.323.547
7000 Dohodnina
4.323.547
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
1.467.142
7030 Davki na nepremičnine
1.143.050
7031 Davki na premičnine
2.167
7032 Davki na dediščine in darila
24.732
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
297.193
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
791.906
7044 Davki na posebne storitve
54.765
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
737.140
706 DRUGI DAVKI
0
7060 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.729.842
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
680.813
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
66
7102 Prihodki od obresti
3.636
7103 Prihodki od premoženja
677.111
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
7.682
7111 Upravne takse in pristojbine
7.682
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
228.546
7120 Globe in druge denarne kazni
228.546
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
347.417
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev
347.417
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.465.384
7141 Drugi nedavčni prihodki
1.465.384
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
125.101
720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV
55.364
7200 Prihodki od prodaje zgradb 
in prostorov
52.159
7202 Prihodki od prodaje opreme
2.173
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev
1.031
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722 PRIHODKI OD PRODAJE 
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
69.737
7221 Prihodki od prodaje stavbnih 
zemljišč
69.737
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
2.607.839
740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ
1.205.880
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
903.883
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
301.997
741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE
1.401.959
7411 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike
262.212
7412 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije iz strukturnih skladov
1.134.277
7413 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije iz kohezijskega sklada
5.470
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
12.677.216
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.776.736
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM
688.176
4000 Plače in dodatki
562.132
4001 Regres za letni dopust
10.445
4002 Povračila in nadomestila
50.821
4003 Sredstva za delovno uspešnost
24.232
4004 Sredstva za nadurno delo
24.479
4009 Drugi izdatki zaposlenim
16.067
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
117.234
4010 Prispevek za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje
54.536
4011 Prispevek za zdravstveno 
zavarovanje
44.022
4012 Prispevek za zaposlovanje
460
4013 Prispevek za starševsko varstvo
620
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
17.595
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.896.774
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
304.168
4021 Posebni material in storitve
22.911
4022 Energija, voda, komunalne storitve 
in komunikacije
140.737
4023 Prevozni stroški in storitve
162.767
4024 Izdatki za službena potovanja
11.458
4025 Tekoče vzdrževanje
1.855.307
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
53.710
4027 Kazni in odškodnine
105.830
4029 Drugi operativni odhodki
239.885
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
3.289
4031 Plačila obresti od 
kreditov – poslovnim bankam
3.289
409 REZERVE
71.264
4090 Splošna proračunska rezervacija
0
4091 Proračunska rezerva
70.000
4093 Sredstva za posebne namene
1.264
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.783.483
410 SUBVENCIJE
212.315
4100 Subvencije javnim podjetjem
197.315
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
15.000
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.228.003
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
43.949
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
9.654
4119 Drugi transferi posameznikom
1.174.400
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
396.876
4120 Tekoči transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam
396.876
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI
946.288
4130 Tekoči transferi občinam
495
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
44.914
4132 Tekoči transferi v javne sklade
234
4133 Tekoči transferi v javne zavode
884.322
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
16.323
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
5.977.455
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
5.977.455
4200 Nakup zgradb in prostorov
145.429
4201 Nakup prevoznih sredstev
2.231
4202 Nakup opreme
271.693
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
46.889
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
2.811.777
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
2.054.102
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
100.802
4207 Nakup nematerialnega premoženja
933
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring
543.598
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
139.543
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
124.543
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
124.543
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
15.000
4323 Investicijski transferi javnim 
zavodom
15.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–631.841
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
3.893
750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL
3.893
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
3.893
751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV
0
752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE
0
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440 DANA POSOJILA
0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
3.893
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
1.900.000
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.900.000
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
1.900.000
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
131.918
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
131.918
5501 Odplačila kreditov poslovnim 
bankam
131.918
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
1.140.134
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.768.082
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.) = –III.
631.841
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 
(31. 12. 2014) 
1.347.445
OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA

AAA Zlata odličnost