Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

776. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu trga ovčjega mesa, stran 2198.

  
Na podlagi drugega odstavka 170. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o tržno informacijskem sistemu trga ovčjega mesa 
1. člen 
Ta pravilnik določa reprezentativni trg ovčjega mesa in način poročanja klavnic glede cen klavnih trupov ovc v skladu z:
– Uredbo Komisije (ES) št. 1249/2008 z dne 10. decembra 2008 o podrobnih pravilih za uporabo lestvic Skupnosti za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanje njihovih cen (UL L št. 337 z dne 16. 12. 2008, str. 3), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 148/2014 z dne 17. februarja 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1249/2008 glede kategorij in razredov za ugotavljanje tržnih cen v sektorju govejega mesa in glede tržnih cen za trupe prašičev (UL L št. 46 z dne 18. 2. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1249/2008/ES), in
– Uredbo Komisije (ES) št. 315/2002 z dne 20. februarja 2002 o ugotavljanju cen svežih ali ohlajenih ovčjih trupov na reprezentativnih trgih Skupnosti (UL L št. 50 z dne 21. 2. 2002, str. 47).
2. člen 
(1) Za reprezentativni trg ovčjega mesa se štejejo klavnice, ki zakoljejo več kot 400 živali vrste ovc na leto in so razvrščene v kategorije iz tretjega odstavka tega člena v skladu z:
– Uredbo (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1271/2014 z dne 28. novembra 2014 o odobritvi zvišanja mejnih vrednosti za obogatitev vina, proizvedenega iz grozdja, potrganega v letu 2014 z nekaterih sort vinske trte na nekaterih vinorodnih območjih ali v delu teh območij (UL L št. 344 z dne 29. 11. 2014, str. 10), in
– Uredbo 1249/2008/ES.
(2) Klavnice iz prejšnjega odstavka vsak teden do torka do 12. ure sporočijo Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) cene v EUR/100 kg klavne mase za posamezno kategorijo, skupno maso po posameznih kategorijah in število klavnih trupov po posameznih kategorijah iz tretjega odstavka tega člena za pretekli teden na obrazcu iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika. Pri izračunu cene se upošteva masa ohlajenih trupov, ki je enaka masi toplih trupov, zmanjšani za 3,1 %.
(2) Klavnice iz prejšnjega odstavka vsak teden do torka do 12. ure sporočijo Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) cene v EUR/100 kg klavne mase za posamezno kategorijo, skupno maso po posameznih kategorijah in število klavnih trupov po posameznih kategorijah iz tretjega odstavka tega člena za pretekli teden na obrazcu iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika. Pri izračunu cene se upošteva masa ohlajenih trupov, ki je enaka masi toplih trupov, zmanjšani za 3,1 %.
(3) Kategorije, za katere se spremljajo cene, so:
– jagnjeta za zakol, stara manj kot 12 mesecev, z ocenjeno ali dejansko maso trupa manj kot 13 kg;
– jagnjeta za zakol, stara manj kot 12 mesecev, z ocenjeno ali dejansko maso trupa od 13 do manj kot 22 kg;
– jagnjeta za zakol, stara manj kot 12 mesecev, z ocenjeno ali dejansko maso trupa 22 kg in več;
– druge ovce za zakol, starejše od 12 mesecev.
(4) Cene iz drugega odstavka tega člena so cene brez DDV, na 2 decimalki natančno. Če so cene določene na podlagi žive mase, se cena za klavno maso izračuna tako, da se cena na kilogram žive mase deli z najvišjim pretvornim koeficientom 0,50. Če se k trupu vključita tudi glava in drobovje, je za jagnjeta, ki tehtajo do 28 kg žive mase, najvišji pretvorni koeficient 0,58.
(5) Klavnice sporočijo agenciji podatke iz tega člena po spletni aplikaciji, elektronski pošti ali telefaksu.
3. člen 
Kontrolo o točnosti podatkov in poročanih cenah po tem pravilniku opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo najmanj enkrat letno. Klavnice iz prvega odstavka prejšnjega člena morajo za ta namen hraniti vso dokumentacijo, povezano s poročanjem cen, najmanj 24 mesecev.
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg ovčjega mesa (Uradni list RS, št. 30/09).
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-31/2015
Ljubljana, dne 23. marca 2015
EVA 2015-2330-0066
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost