Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

804. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani, stran 2241.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10, 50/14 in 15/15) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 3. seji dne 16. 2. 2015 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani 
1. člen 
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 21/12) se v celotnem besedilu:
– termin »tajnik občine« v vseh sklonih spremeni v termin »direktor občinske uprave« v ustreznem sklonu ter
– termin »mandatna komisija« v vseh sklonih spremeni v termin »komisija za potrditev mandatov« v ustreznem sklonu.
2. člen 
V 7. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek ki glasi:
»Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo najkasneje v osmih dneh po preteku roka iz prejšnjega odstavka tega člena, skliče predsednik občinske volilne komisije.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
3. člen 
V 9. členu se:
– v drugem odstavku za besedo »najstarejši«, doda besedo »prisotni«.
– četrti odstavek spremeni, tako da po novem glasi:
»Komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana predlaga občinskemu svetu tudi odločitve o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za župana ali predstavnikov kandidatur.«
4. člen 
V 20. členu se spremeni drugi odstavek, tako da po novem glasi:
»Vabilo za sejo sveta se pošlje županu, predsedniku nadzornega odbora občine in direktorju občinske uprave.«
5. člen 
V 21. členu se:
– v prvem odstavku črta besedilo »ali na zahtevo četrtine (to je petih) članov sveta«
– prvi stavek tretjega odstavka se spremeni tako, da po novem glasi: »Izredno sejo sveta lahko skliče župan na lastno pobudo, na predlog delovnega telesa ali na zahtevo ene četrtine članov sveta.«
– drugi in tretji odstavek se zamenjata, tako da tretji odstavek postane drugi in drugi odstavek postane tretji.
6. člen 
V 22. členu se v prvem odstavku doda nov četrti stavek, ki glasi: »Vabilo za dopisno sejo sveta z gradivom mora biti vročeno članom sveta najkasneje tri dni pred dnevom, določenim za sejo.«
7. člen 
V 24. členu se:
– v četrti alinei četrtega odstavka črta besedilo: »in delovnih teles sveta«,
– v osmem odstavku črta besedilo: »če gradiva ni obravnavalo pristojno delovno telo, razen v primerih, ko delovno telo še ni bilo ustanovljeno«.
8. člen 
V 26. členu se:
– v drugem odstavku beseda »ter« nadomesti z vejico, pika zamenja z vejico in stavek nadaljuje z besedilom: »s spremljanjem sej preko elektronskih in drugih medijev.«,
– v drugem odstavku črtata prvi in tretji stavek.
9. člen 
V 31. členu se doda tretji odstavek ki glasi:
»Spremembo vrstnega reda obravnave je potrebno obrazložiti.«
10. člen 
V 32. členu se:
– v drugem odstavku črta drugi stavek,
– doda nov osmi odstavek, ki glasi:
»Ko predsedujoči konča razpravo, se ta ne sme ponovno odpreti«.
11. člen 
V 34. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Član sveta mora navesti člen poslovnika, ki naj bi bil kršen«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
12. člen 
V 35. členu se v četrtem odstavku črta besedilo: », če so potrebna posvetovanja v delovnem telesu«.
13. člen 
V 45. členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»V primeru, da se odloča o zadevah, kjer bi lahko član sveta bil pristranski:
– zaradi njegove udeleženosti,
– sorodstvenih razmerij (zakonec ali izvenzakonski partner, njegov prednik ali potomec, brat, sestra ali oseba, s katero je v isti stopnji v svaštvu, njegov posvojitelj ali posvojenec ali njun potomec, zakonec ali izvenzakonski partner, ali njegov rejnik, rejenec, ali oseba v njegov skrbništvu),
– če se zadeva nanaša na podjetje, zavod ali drugo organizacijo, v kateri ima svoj kapitalski delež, ki presega 20 % celotne vrednosti podjetja, zavoda ali druge organizacije, ali če
– obstajajo drugi tehtni razlogi, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti,
in se iz glasovanja ne izloči sam, lahko na predlog župana ali člana sveta, svet glasuje o njegovi izločitvi.
Postopek izločitve se opravi pri odločanju o točki dnevnega reda, na katero se odločitev nanaša.«
14. člen 
V 46. členu se:
– v drugem odstavku črta zadnji stavek,
– črtajo tretji, četrti in peti odstavek.
15. člen 
V 47. členu se:
– v prvem odstavku črta besedilo: »z dvigom kartonov, z uporabo glasovalne naprave ali«,
– črta drugi odstavek,
– spremeni tretji odstavek tako, da po novem glasi:
»Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako, da glasno izjavi »ZA«, »PROTI« ali »VZDRŽAN«. O poimenskem glasovanju se piše zapisnik tako, da se pri vsakem članu sveta zapiše, kako je glasoval, ali pa se zabeleži njegova odsotnost. Vsak član lahko svoj glas za zapisnik obrazloži na način, da svojo kratko obrazložitev, ki obsega do dva stavka, glasno narekuje.«
– doda nov četrti odstavek, ki glasi:
»Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja.«
16. člen 
V 51. členu se:
– osma alinea drugega odstavka spremeni tako, da po novem glasi:
»– o opredelitvi do obravnavanega sklepa posameznega člana sveta in morebitna kratka obrazložitev glasu,«,
– v deveti alinei črta besedilo: »ter o stališčih statutarno pravne komisije.«.
17. člen 
V 53. členu se v četrtem odstavku črta besedilo: »izpis sprejetih sklepov pa lahko tudi v občinskem glasilu.«, za besedo »občina« vejica spremeni v piko in doda nov stavek, ki glasi: »V občinskem glasilu se lahko objavi poročilo o sprejetih sklepih.«
18. člen 
V 58. členu se:
– v prvem odstavku črta drugi stavek,
– črta drugi odstavek.
19. člen 
Črtajo se 59., 60., 61., 62. in 63. člen.
20. člen 
V 65. členu se v prvem odstavku črta drugi stavek.
21. člen 
V 67. členu se črta drugi odstavek.
22. člen 
V 82. členu se v prvem odstavku doda šesta alinea, ki glasi:
»– zaključni račun.«
23. člen 
V 84. členu se črta tretji odstavek.
24. člen 
V 86. členu se črtata prvi in tretji odstavek.
25. člen 
V 88. členu se:
– v prvem odstavku doda nov stavek, ki glasi: »Pisna obrazložitev zavrnjenih pripomb in predlogov je sestavni del gradiva.«
– v drugem odstavku se doda nov stavek, ki glasi: »Župan lahko vloži amandmaje do konca razprave na seji sveta.«
– doda se četrti odstavek, ki glasi: »O amandmajih, ki niso vloženi v skladu s 87. členom se ne glasuje«.
26. člen 
89. člen se spremeni tako, da po novem glasi:
»Ko je končano glasovanje o amandmajih, predsedujoči ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti ter ali je proračun medsebojno usklajen po delih ter glede prihodkov, odhodkov in je z njim zagotovljeno financiranje nalog občine, v skladu z zakonom in sprejetimi obveznostmi. Hkrati ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti k odloku o proračunu občine.
»Ko je končano glasovanje o amandmajih, predsedujoči ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti ter ali je proračun medsebojno usklajen po delih ter glede prihodkov, odhodkov in je z njim zagotovljeno financiranje nalog občine, v skladu z zakonom in sprejetimi obveznostmi. Hkrati ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti k odloku o proračunu občine.
Če je proračun usklajen, svet glasuje o njem v celoti. S sklepom s katerim sprejme občinski svet proračun, sprejme tudi odlok o proračunu občine.
Če proračun ni usklajen, predsedujoči prekine sejo in zahteva, da župan pripravi amandma za uskladitev proračuna. Ko je predlog uskladitve proračuna pripravljen, ga župan obrazloži. O predlogu uskladitve ni razprave.
Svet glasuje najprej o predlogu uskladitve. Če je predlog uskladitve sprejet, glasuje svet o proračunu v celoti. S sklepom, s katerim sprejme občinski svet proračun, sprejme tudi odlok o proračunu občine.
Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun občine ni sprejet.
Če proračun ni sprejet, določi svet rok, v katerem mora župan predložiti nov predlog proračuna.
O novem predlogu proračuna svet razpravlja in odloča po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.«
27. člen 
Spremeni se 91. člen tako, da po novem glasi:
»Župan lahko med letom predlaga spremembo ali rebalans občine.
Rebalans proračuna sprejema svet po skrajšanem postopku.
Sprememba proračuna se sprejme po enakem postopku kot rebalans proračuna.«
28. člen 
V 93. členu se:
– črta tretji odstavek.
– v četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek se črta besedilo: »in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
– doda se nov četrti odstavek, ki glasi: »Vlaganje amandmajev na predlog obvezne razlage ni dovoljeno. Obvezna razlaga se objavi.«
29. člen 
V 104. členu se v tretjem odstavku črta besedilo: »tudi če niso občinski funkcionarji.« in doda stavek: »Izjava o odstopu mora biti v pisni obliki.«
30. člen 
V 109. členu se:
– v prvem odstavku črta drugi stavek,
– črtata se drugi in tretji odstavek.
31. člen 
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0324-0001/2011-84
Dol pri Ljubljani, dne 18. februarja 2015
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
mag. Janez Tekavc l.r.

AAA Zlata odličnost