Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

846. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv na Ptuju, stran 2342.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13) in petega odstavka 55. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06, 24/14 – odl. US in 51/14) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv na Ptuju 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv na Ptuju (Uradni list RS, št. 67/03) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Poslanstvo arhiva je trajno in celovito izvajanje varstva arhivskega gradiva v skladu z zakonom, ki ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhive.«.
2. člen 
V 4. členu se druga vrstica besedila spremeni tako, da se glasi:
»Sedež arhiva: Vičava 5, 2250 Ptuj.«.
3. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Arhiv v okviru javne službe opravlja naslednje naloge:
– vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih osebah, priprava pisnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi javnopravnih oseb glede dokumentarnega in arhivskega gradiva, izvajanje strokovnega nadzora in usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom, in delavcev ponudnikov storitev, ki opravljajo dela zajema, hrambe gradiva v digitalni obliki in spremljevalnih storitev;
– priprava dodatnih pisnih strokovno-tehničnih navodil iz 40. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06, 24/14 – odl. US in 51/14) javnopravnim osebam za odbiranje in izročanje arhivskega gradiva v digitalni obliki;
– evidentiranje in razglašanje zasebnega arhivskega gradiva pravnih oseb zasebnega prava in fizičnih oseb ter izvajanje strokovnega nadzora nad njimi;
– sodelovanje z lastniki zasebnega arhivskega gradiva, strokovno svetovanje;
– pridobivanje javnega in zasebnega arhivskega gradiva;
– strokovno obdelovanje javnega in zasebnega arhivskega gradiva, ki je v arhivih, izdelovanje popisov, inventarjev, vodnikov in drugih pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva in njihovo objavljanje ter objavljanje arhivskih virov;
– vrednotenje javnega dokumentarnega gradiva v arhivih, izločanje nepotrebnega dokumentarnega gradiva in odbiranje arhivskega gradiva v arhivih ob strokovni obdelavi arhivskih fondov in zbirk;
– hranjenje in materialno varovanje arhivskega gradiva;
– vodenje evidenc javnega in zasebnega arhivskega gradiva;
– evidentiranje arhivskega gradiva, ki je v zamejstvu in po svetu ter se nanaša na Slovenijo in Slovence, dopolnjevanje lastnega gradiva z reprodukcijami tega gradiva ter izdelovanje vodnikov in drugih pripomočkov o arhivskem gradivu;
– evidentiranje arhivskega gradiva, ki je v zamejstvu in po svetu ter se nanaša na Slovenijo in Slovence, dopolnjevanje lastnega gradiva z reprodukcijami tega gradiva ter izdelovanje vodnikov in drugih pripomočkov o arhivskem gradivu;
– dajanje arhivskega gradiva v uporabo, izdajanje prepisov oziroma kopij dokumentov ter potrdil na podlagi dokumentov;
– posredovanje kulturnih vrednot v zvezi z arhivskim gradivom;
– opravljanje raziskovalnih nalog na področju arhivistike, zgodovine in drugih ved, povezanih z arhivskim gradivom;
– izdajanje publikacij.«.
4. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih opravlja arhiv, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
R 91.012
Dejavnost arhivov,
C 18.130
Priprava za tisk in objavo,
C 18.140 
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti,
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
J 58.110
Izdajanje knjig,
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike,
J 58.190
Drugo založništvo,
J 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov,
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost v družboslovju in humanistiki,
M 74.200
Fotografska dejavnost,
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
R 90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R 91.011
Dejavnost knjižnic.«.
5. člen 
V prvem odstavku 10. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge bolonjske stopnje družboslovne ali humanistične smeri,«.
6. člen 
V 15. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge bolonjske stopnje družboslovne ali humanistične smeri,«.
7. člen 
V 22. členu se za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Arhiv upravlja naslednje nepremičnine:
– del. št. 1 stavbe z ID-znakom 400-2603-1 (del. št. 1), k. o. Ptuj, in
– zemljiško parcelo z ID-znakom 400-995/13-0 v deležu 55,46 %.«.
8. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-16/2015
Ljubljana, dne 26. marca 2015
EVA 2015-3340-0003
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost