Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

773. Odlok o razglasitvi javnega spomenika žrtvam 1. in 2. svetovne vojne v Črni na Koroškem za kulturni spomenik državnega pomena, stran 2193.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 30/11 – odl. US, 90/12 in 111/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K 
o razglasitvi javnega spomenika žrtvam 1. in 2. svetovne vojne v Črni na Koroškem za kulturni spomenik državnega pomena 
1. člen 
(1) Za kulturni spomenik državnega pomena se razglasi enota dediščine: Črna na Koroškem – Spomenik žrtvam 1. in 2. svetovne vojne (EŠD 7714).
(2) Enota iz prejšnjega odstavka ima izjemen kulturni pomen za Republiko Slovenijo kot izrazit dosežek ustvarjalnosti arhitekta Jožeta Plečnika in poseben družbeni pomen kot eden redkih skupnih javnih spomenikov žrtvam obeh svetovnih vojn v Sloveniji.
(3) Enota iz prvega odstavka tega člena je kulturni spomenik z arhitekturnimi, zgodovinskimi in simbolnimi vrednotami.
(4) Enota je varovana zaradi celostne zaščite del Jožeta Plečnika v Sloveniji, ohranitve zgodovinskega in simbolnega spomina na žrtve dveh svetovnih vojn ter ohranitve avtentičnega prostora javnega spomenika.
2. člen 
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik državnega pomena, so:
– izjemen celostni javni spomenik z vodnjakom je avtorsko delo Jožeta Plečnika iz leta 1952,
– slopast nosilec, zidan iz rečnih kamnov, je premišljeno dopolnjen z vodo, ki se pretaka po koritih,
– slop in vodnjak ključno sooblikujeta trg v jedru naselja,
– javni spomenik je posvečen vsem žrtvam 1. svetovne vojne na Koroškem,
– javni spomenik je posvečen 225 padlim borcem NOB in žrtvam nacizma,
– javni spomenik je simbol občine in ključna sestavina občinskega grba,
– javni spomenik in simbolni spomin sta pomembna za razumevanje zgodovinskih dogajanj v Sloveniji in v tem delu Evrope.
3. člen 
(1) Spomenik obsega nepremičnino: parcelo št. 560/2 (del: sredinski otok krožnega križišča), k. o. 906 – Črna.
(2) Meja spomenika je določena na digitalnem katastrskem načrtu (uveljavljen 22. novembra 2003, Uradni list RS, št. 111/03, datoteka z dne 18. novembra 2014; izvorno merilo 1:1000) in vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000.
(3) Izvirnika načrtov iz prejšnjega odstavka hranita Ministrstvo za kulturo in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod).
4. člen 
Varovane sestavine spomenika so:
– slop in vodnjak v celoti, s svojo lego in gabariti,
– klesani dodatki spomenika (glava žrtve, knežji kamen, putto),
– materiali (kamni iz potoka), korita in vodna napeljava,
– lokacija javnega spomenika z zelenico sredi trga,
– vedute na spomenik.
5. člen 
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– celostno ohranjanje varovanih sestavin spomenika z obstoječo postavitvijo, avtentičnimi dimenzijami, konstrukcijo, materiali, vedutami,
– ohranjanje spomenika kot vodnjaka z napeljavo in koriti,
– prepoved premeščanja javnega spomenika ali njegovih delov, razen če bi bila premestitev nujna zaradi njegove fizične zaščite,
– prepoved postavljanja kakršnihkoli trajnih, pomožnih ali začasnih objektov v območju spomenika, vključno z reklamnimi napisi in prometnimi znaki, razen talnih prometnih oznak,
– strokovno in redno vzdrževanje javnega spomenika in zelenice,
– ohranjanje zelenice ob vodnjaku kot dela spomenika,
– prepoved parkiranja v krožišču,
– če je spomenik ali njegov del okrnjen, je treba zagotoviti povrnitev v njegovo prvotno stanje na stroške povzročitelja,
– obvezna je zimska zaščita spomenika,
– izdelavo konservatorsko-restavratorske dokumentacije pred morebitno celovito prenovo.
6. člen 
Lastnik ali upravljavec omogoča javnosti dostop do spomenika in njegovo predstavitev tako, da njegovo varovanje in osnovne funkcije niso ogroženi.
7. člen 
Spomenik se označi s predpisano oznako, tako da ta ne krni likovne podobe ali posameznih delov javnega spomenika.
8. člen 
Za vse posege v spomenik, razen če zakon ne določa drugače, je treba predhodno izpolniti kulturnovarstvene pogoje in pridobiti kulturnovarstveno soglasje Zavoda.
9. člen 
Izvajanje tega odloka nadzira inšpektorat, pristojen za kulturno dediščino.
KONČNI DOLOČBI 
10. člen 
Pristojno sodišče v zemljiški knjigi po uradni dolžnosti zaznamuje status kulturnega spomenika na nepremičnini, navedeni v prvem odstavku 3. člena tega odloka.
11. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-3/2015
Ljubljana, dne 18. marca 2015
EVA 2014-3340-0029
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost