Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

Št. Su 040501/2015-4/3 Ob-1713/15 , Stran 576
Št. Su 040501/2015-4/3 Ob-1713/15
Vrhovno sodišče Republike Slovenije razpisuje na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi: 1 prosto mesto višjega sodnika na Upravnem sodišču Republike Slovenije na zunanjem oddelku v Novi Gorici. Razpisni pogoji Univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona o sodniški službi in drugem odstavku 10. člena Zakona o upravnem sporu. Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke: – osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata, – datum in kraj rojstva, – enotno matično številko občana (EMŠO), – poštni naslov, na katerem je dosegljiv, – naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter – kontaktno telefonsko številko. Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, mora prijavi priložiti tudi: – dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in – dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji. Vsak kandidat mora prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto. Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne evidence o državljanstvu. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata. Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost