Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

823. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2015, stran 2283.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odločba US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06 in 49/10) je Občinski svet Občine Loški Potok na 3. redni seji dne 19. 3. 2015 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Loški Potok za leto 2015 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Loški Potok za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji na ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Predlog proračuna 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.724.225
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.676.312
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.385.042
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.267.672
703 Davki na premoženje 
46.370
704 Domači davki na blago in storitve 
71.000
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
291.270
710 Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja 
273.320
711 Takse in pristojbine 
650
712 Globe in druge denarne kazni
800
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
5.000
714 Drugi nedavčni prihodki 
11.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
11.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
11.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.036.913
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
471.913
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
565.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.755.789
40
TEKOČI ODHODKI 
585.786
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
150.353
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
24.257
402 Izdatki za blago in storitve 
387.746
403 Plačila obresti 
8.430
409 Rezerve 
15.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
596.306
410 Subvencije 
20.980
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
416.054
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
40.850
413 Drugi tekoči domači transferi 
118.422
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.522.812
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.522.812
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
50.885
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski upor.
17.700
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
33.185
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–31.564
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
62.500
55
ODPLAČILA DOLGA
62.500
550 Odplačila domačega dolga
62.500
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–94.064
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–62.500
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
31.564
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
94.201
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Loški Potok.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja, komunalni prispevek iz naslova vlaganj v komunalno infrastrukturo,
– namenska sredstva občanov za sofinanciranje investicij, ki se porabijo za namene, za katere se pobirajo,
– transferni prihodki iz naslova požarnih taks, ki se namenijo za sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme gasilskih društev in gasilske zveze,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se namenijo za investicije na področju ravnanja z odpadki,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se namenijo za investicije na področju ravnanja z odpadno vodo,
– prejete donacije od domačih pravnih oseb, ki se porabijo za namene, za katere so bile pridobljene,
– transferni prihodki države in drugih občin iz naslova sofinanciranja projektov, ki se namenijo za namene, za katere so pridobljeni,
– prihodki od koncesijske dajatve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov od letne realizacije za posekan in prodan les v državnih gozdovih.
Če se v preteklem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun tekočega leta.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan, in sicer lahko prerazporeditve opravlja pod naslednjimi pogoji:
– med posameznimi finančnimi načrti neposrednih uporabnikov, pri čemer prerazporeditev ne sme presegati 10 % obsega celotnega finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika;
– med posameznimi področji proračunske porabe, določeni v bilanci odhodkov, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog na posameznem področju, največ do višine 40.000 EUR;
– med posameznimi glavnimi programi znotraj področja proračunske porabe v celoti.
Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana o prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte postavke ali se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega področja.
Župan odloča o vlogah za pokroviteljstva in sofinanciranja različnih prireditev ter za vloge s podobno vsebino do višine 200,00 EUR po vlogi znotraj zmožnosti, ki mu jih dovoljuje proračunska postavka za te namene.
Župan s polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne valjajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1.252 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvesti občinski svet.
Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 5.000 EUR.
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se lahko za začasno kritje odhodkov porabijo:
1. sredstva rezerv občine,
2. najame kratkoročno posojilo do 5 % sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta. O kratkoročnem zadolževanju odloča župan.
11. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen
(začasno financiranje v letu 2016) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Loški Potok v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2014 dalje.
Št. 410-0018/2015
Loški Potok, dne 19. marca 2015
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina l.r.

AAA Zlata odličnost