Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

802. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2015, stran 2238.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13) ter 107. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 4. redni seji dne 19. 3. 2015 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Cerknica za leto 2015 
1. člen 
S tem odlokom Občina Cerknica za leto 2015 določa proračun, postopke izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. člen 
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja Občina Cerknica.
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Občine Cerknica izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
PRORAČUN
Skupina/Podskupina kontov
2015
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
11.667.236
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.308.919
70 
DAVČNI PRIHODKI 
8.064.145
700 Davki na dohodek in dobiček 
6.750.145
703 Davki na premoženje 
1.114.000
704 Domači davki na blago in storitve 
200.000
706 Drugi davki 
0
71 
NEDAVČNI PRIHODKI 
1.244.774
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
832.800
711 Takse in pristojbine 
4.400
712 Globe in druge denarne kazni
46.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
0
714 Drugi nedavčni prihodki 
361.074
72 
KAPITALSKI PRIHODKI 
575.772
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
377.246
721 Prihodki od prodaje zalog 
5.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
193.526
73 
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.782.545
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
687.446
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 
1.094.799
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
11.218.640
40 
TEKOČI ODHODKI 
2.953.356
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
512.068
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
87.870
402 Izdatki za blago in storitve 
1.939.418
403 Plačila domačih obresti 
130.000
409 Rezerve 
284.000
41 
TEKOČI TRANSFERI 
3.973.731
410 Subvencije 
49.300
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
1.446.600
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
484.186
413 Drugi tekoči domači transferi 
1.993.645
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
4.105.052
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4.105.052
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
186.500
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 
132.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
54.500
III. 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
448.596
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
0
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA DELEŽEV
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44 
DANA POSOJILA IN POV. KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440 Dana posojila 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN KAP. DELEŽEV
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500) 
0
50 
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550) 
583.700
55 
ODPLAČILA DOLGA
583.700
550 Odplačila domačega dolga 
583.700
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
–135.104
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE 
–583.700
XI. 
NETO FINANCIRANJE
–448.596
9009 SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO
135.104
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele:
– področja proračunske porabe
– glavne programe in podprograme
– prepisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Cerknica.
3. člen 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna iz tekočih transferjev se neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom med letom praviloma dodeljuje mesečno na podlagi zahtevkov, katerim je priložena zahtevana dokumentacija, sredstva iz naslova investicijskih transferjev pa na podlagi zahtevkov, katerim je priložena finančna dokumentacija o izvršenih investicijah. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Proračunski uporabniki so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila Zakona o javnih naročilih in Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja.
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo preveriti in pisno potrditi skrbniki proračunskih postavk.
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v 43. členu ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabljajo za namen, določen s tem zakonom,
– izvirni del prihodkov iz nadomestila stavbnega zemljišča,
– prihodki od koncesijskih dajatev od iger na srečo,
– prihodki od komunalnih prispevkov za urejanje stavbnih zemljišč,
– prihodki od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki od taks za obremenjevanje voda,
– prihodki od drugih ekoloških taks,
– drugi prihodki, če je tako določeno z zakonom.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu, kot so izkazani v proračunu, lahko proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
4. člen 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, sprememba proračuna ali rebalans proračuna. O prerazporeditvah pravic porabe občinskega finančnega načrta med proračunskimi uporabniki in področji proračunske porabe ter med glavnimi programi odloča župan, če nastanejo utemeljeni razlogi; če je na določenih postavkah manjša realizacija, na drugih pa potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij. Župan odloča o prerazporeditvi pravic tudi v načrtu razvojnih programov.
Med izvrševanjem proračuna Občine Cerknica, finančna služba lahko odpre nov konto ali poveča obseg sredstev na kontu za izdatke oziroma odpre novo proračunsko postavko v skladu s programsko klasifikacijo, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projekta.
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna obvesti občinski svet, razen če se v navedenem obdobju sprejme rebalans proračuna. Z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
5. člen 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na postavkah sprejetih proračunov.
6. člen 
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske postavke splošne proračunske rezervacije se določijo v proračunu v obsegu, ki ne sme biti višji od 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Splošna proračunska rezervacija se v skladu z 42. členom ZJF v letu 2015 oblikuje v višini 234.000 €.
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve za naravne nesreče, oblikovan po Zakonu o javnih financah. Sredstva iz rezerve za namene naravnih nesreč se uporabljajo za financiranje izdatkov za namene, opredeljene v 49. členu Zakona o javnih financah. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna.
Obvezna proračunska rezerva se v skladu z 49. členom ZJF v letu 2015 oblikuje v višini 50.000,00 €.
7. člen 
V skladu s tretjim odstavkom 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku odpiše ali delno odpiše plačilo dolga v višini največ 2.000 €.
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter pridobitvi nepremičnega premoženja, ki ni planirano v proračunu odloča župan do višine 3.000 €.
8. člen 
Če se med proračunskim letom povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan, skladno s 40. členom Zakona o javnih financah, največ 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov. Sredstva proračuna se prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.
9. člen 
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar le do višine 5 % sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna Evropske unije – zanje se občina lahko likvidnostno zadolži največ do višine odobrenih sredstev.
Občina lahko s črpanjem posojil pridobiva sredstva, potrebna za vračilo občinskega dolga pred njegovo dospelostjo, če se s tem zmanjšajo stroški občinskega dolga ali izboljša struktura dolga na način, da se zniža izpostavljenost makroekonomskim in tržnim tveganjem.
Občina lahko s črpanjem posojil pridobiva sredstva, potrebna za vračilo občinskega dolga pred njegovo dospelostjo, če se s tem zmanjšajo stroški občinskega dolga ali izboljša struktura dolga na način, da se zniža izpostavljenost makroekonomskim in tržnim tveganjem.
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev.
10. člen 
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžijo in izdajajo poroštva s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te pravne osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.
11. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Cerknica v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0005/2015
Cerknica, dne 19. marca 2015
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost