Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

Št. 47805-90/2014/16 Ob-1709/15 , Stran 578
Št. 47805-90/2014/16 Ob-1709/15
Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec), na podlagi 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup nepremičnin
Predmet prodaje: 1. Nepremičnina parc. št. 830/4, k.o. 1924 – Trojane, parc. št. 830/10, k.o. 1924 – Trojane in parc. št. 830/11, k.o. 1924 – Trojane, v lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo. Izklicna cena: 1. Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 830/4, k.o. 1924 – Trojane, parc. št. 830/10, k.o. 1924 – Trojane in parc. št. 830/11, k.o. 1924 – Trojane, znaša 29.700,00 EUR. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 15 dni od datuma izstavitve računa, ki ga bo Direkcija RS za infrastrukturo izstavila po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, in sicer na račun številka 01100-6300109972, s sklicno številko, navedeno na računu. Varščina: ponudniki morajo pred oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, kar znaša: 1. Za nepremičnino parc. št. 830/4, k.o. 1924 – Trojane, parc. št. 830/10, k.o. 1924 – Trojane in parc. št. 830/11, k.o. 1924 – Trojane, v višini 2.970,00 EUR. Varščino morajo ponudniki plačati na račun št.: 01100-6300109972 in s sklicno številko: 18 2431 796800. Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. Dokumentacija in ogled nepremičnine: ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o nepremičnini, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Ministrstvu za infrastrukturo, Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana po predhodnem dogovoru na tel. 01/478-80-18. Ogled nepremičnine, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, je mogoč po predhodnem dogovoru na tel. 01/478-80-18. Pisna ponudba mora vsebovati: – firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov ponudnika; – navedbo cene, ki jo ponuja za odkup, ki ne sme biti nižja od izklicne cene; – kopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali potrdilo o državljanstvu države članice EU za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni; – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično osebo; – originalno dokazilo o plačilu varščine in navedbo številke računa za primer vračila varščine; – davčna, matična oziroma EMŠO in telefonska številka ponudnika. Drugi pogoji: – izklicna cena ne vključuje davka na dodano vrednost; – nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«; – ponudba za nepremičnino parc. št. 830/4, k.o. 1924 – Trojane, parc. št. 830/10, k.o. 1924 – Trojane in parc. št. 830/11, k.o. 1924 – Trojane je veljavna samo, če je podana za vse nepremičnine skupaj; – izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni po opravljeni izbiri skleniti z upravljavcem kupoprodajno pogodbo. Če izbrani ponudnik pogodbe ne sklene v navedenem roku, lahko upravljavec podaljša rok za sklenitev pogodbe največ za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če izbrani ponudnik pogodbe ne sklene niti v podaljšanem roku, upravljavec zadrži njegovo varščino; – davke, stroške vknjižbe lastninske pravice, stroške notarske overitve ter vse morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s pogodbo, plača kupec; – merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena – najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. Rok za predložitev ponudb: Ponudba mora veljati vsaj 90 dni po roku za oddajo ponudb in mora biti vročena naročniku (vložišče, soba 21/I) najkasneje dne 14. 4. 2015, do 9. ure. Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki na naslov naročnika: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, skrbnica Majda Pachole-Skubic, Tržaška cesta 19 – vložišče soba 21/1, 1000 Ljubljana. Upoštevane bodo samo pisne ponudbe, ki bodo najkasneje do 14. 4. 2015 do 9. ure vročene upravljavcu v zaprti ovojnici s pripisom: 1. Ponudba za parc. št. 830/4, k.o. 1924 – Trojane, parc. št. 830/10, k.o. 1924 – Trojane in parc. št. 830/11, k.o. 1924 – Trojane: »Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine – številka zadeve 47805-90/2014 – Ne odpiraj!«. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v njih ponujena cena enaka ali višja od izklicne cene. Ponudb, ki bodo prispele po razpisanem roku (nepravočasne ponudbe), nepopolnih ponudb ali nepravilno označenih ponudb komisija ne bo upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku 30 dni od roka za predložitev ponudb. Direkcija RS za ceste lahko po prejemu ponudb s ponudniki izvede dodatna pogajanja. Čas in kraj odpiranja ponudb: 1. Javno odpiranje ponudb za parc. št. 830/4, k.o. 1924 – Trojane, parc. št. 830/10, k.o. 1924 – Trojane in parc. št. 830/11, k.o. 1924 – Trojane bo dne 14. 4. 2015, ob 10.30. Javno odpiranje ponudb bo na naslovu Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana, soba 320. Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki niso zakoniti zastopniki pravne osebe in bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb ter ji predložiti na vpogled osebni dokument s fotografijo. Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo. V primeru več najugodnejših ponudb bo Direkcija RS za infrastrukturo po svoji presoji bodisi pozvala vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali pa bo z najugodnejšimi ponudniki izvedla dodatna pogajanja. Ta objava ne zavezuje upravljavca, da z najboljšim ali katerim koli ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Stalna komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo lahko vse do sklenitve pravnega posla ustavi že začeti postopek, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, upravljavec pa je dolžan vrniti vplačane varščine v roku 30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi postopka.
Ministrstvo za infrastrukturo Direkcija RS za infrastrukturo

AAA Zlata odličnost