Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

Ob-1742/15 , Stran 549
Ob-1742/15
SPIRIT Slovenija, javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju v letu 2015 »VEM 2015«
1. Izvajalec javnega razpisa: Javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija), kot posredni proračunski uporabnik. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: Proračun Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13 in 14/15), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14 in 14/15), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13), Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13), Sklep Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (Uradni list RS, št. 80/12), Program dela s finančnim načrtom Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma za leti 2014 in 2015 (v nadaljevanju Program SPIRIT Slovenija), na katerega je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdal soglasje št. 322-13/2014/13 z dne 8. 4. 2014, in spremembe in dopolnitve Programa SPIRIT Slovenija, na katerega je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdal soglasje, št. 322-13/2014/31 z dne 17. 6. 2014, ter Pogodba št. SPIRIT-2015-172410-JB, o izvajanju in financiranju programa Izvajanje podpornih storitev za podjetja v letu 2015, z dne 18. 3. 2015. 3. Namen in cilj javnega razpisa Namen javnega razpisa je na enem mestu zagotoviti kakovostne, brezplačne in na lokalnem nivoju dostopne celovite podporne storitve za spodbujanje podjetništva (v nadaljevanju storitve) ciljni skupini za območje Republike Slovenije. Storitve tako zajemajo storitve celostne obravnave potencialnih podjetnikov in presojo poslovne ideje, izvajanje postopkov registracije ter postopkov statusnih sprememb ali izbrisa podjetij, osnovnega svetovanja, povezanega z zagonom, rastjo in razvojem podjetja, informiranje ter izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic. Ciljna skupina, kateri so namenjene storitve vstopnih točk VEM, ki so predmet financiranja po tem javnem razpisu, so mladi, študentje, ostale podporne institucije, ki niso financirane iz javnih sredstev, potencialni podjetniki, podjetja, samostojni podjetniki in drugi zainteresirani. Cilj javnega razpisa je povečanje informiranosti in znanja za premagovanje ovir na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa. Neposredni rezultati javnega razpisa bodo: – novoustanovljena podjetja, – osnovna svetovanja ciljni skupini razpisa in – izvedene informativno-promocijske in tematske delavnice na temo podjetništva. 4. Vloga in skupna vloga Na javnem razpisu lahko kandidira en prijavitelj ali skupina prijaviteljev, sestavljena iz nosilca vloge – prijavitelja in partnerjev prijavitelja, ki predloži ustrezni pravni akt o skupni izvedbi storitev v okviru vstopnih točk VEM (npr. pogodbo o sodelovanju). Samostojni prijavitelj lahko opravlja aktivnosti v lokalnih pisarnah znotraj statistične regije. S samostojno vlogo lahko prijavitelji kandidirajo le v statističnih regijah, kjer je potrebna izvedba le enega ali dveh svežnjev storitev. V primeru skupne vloge si prijavitelj in partnerji aktivnosti razdelijo tako, da vsak od partnerjev opravlja aktivnosti v lokalnih pisarnah znotraj statistične regije na način, da zagotovijo pokritost celotne statistične regije, vsak prijavitelj ali partner pa lahko izvede največ dva svežnja storitev. Prijavitelju in vsakemu partnerju v izbrani skupni vlogi bo podeljen naziv vstopne točke VEM. Skupna vloga je vloga, v kateri enakopravno nastopa prijavitelj in partner prijavitelja, ki mora ob prijavi predložiti pravni akt o skupni izvedbi storitev v okviru vstopnih točk VEM, iz katerega bo nedvoumno razvidno (i) imenovanje nosilca skupne vloge, (ii) pooblastilo nosilcu skupne vloge in odgovorni osebi za podpis vloge in komunikacijo z agencijo v njihovem imenu, (iii) število lokalnih pisarn in njihov naslov, na katerem bo posamezen prijavitelj oziroma partner izvajal storitve, (iv) izjava, da so vsi sodelujoči v skupni vlogi seznanjeni z navodili in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev sredstev in da z njimi v celoti soglašajo (v) pooblastilo nosilcu skupne vloge za podpis pogodbe z agencijo ter (vi) izjavo, da prijavitelj in partnerji prijavitelja agenciji odgovarjajo neomejeno solidarno. Prijavitelj in vsak partner v skupni vlogi mora izpolnjevati vse pogoje iz 6. točke javnega razpisa. Prijavitelj je tisti, s katerim bo agencija sklenila pogodbo o financiranju. 5. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju (v vseh statističnih regijah na območju Republike Slovenije) za ciljno skupino v letu 2015 na način, da bodo storitve kar najbolj dostopne vsem potencialnim uporabnikom. Prijavitelj ali prijavitelj s partnerji mora izvesti sveženj storitev z minimalno pričakovanimi rezultati. Obrazložitve določenih storitev so opisane v splošnih navodilih prijaviteljem za pripravo vloge na javni razpis. Sveženj storitev: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Prijavitelj ali prijavitelj s partnerji mora izvajati zgoraj navedene svežnje storitev v lokalnih pisarnah vstopnih točk VEM, od katerih je ena lahko sedež vstopne točke VEM. Vsaka vstopna točka VEM pa lahko izvaja največ dva svežnja storitev, ne glede na število lokalnih pisarn. Izjema je Osrednjeslovenska statistična regija, kjer je potrebno v Mestni občini Ljubljana zagotoviti izvedbo treh svežnjev storitev zaradi nadpovprečne koncentracije števila prebivalcev in podjetij. Vsaka lokalna pisarna vstopne točke VEM mora zagotavljati storitve za vse občine, ki jih pokriva, obenem pa morajo vse vstopne točke VEM v posamezni statistični regiji s storitvami svojih lokalnih pisarn zagotavljati geografski pokritost celotne statistične regije. Prijavitelj ali partner prijavitelja se na razpis lahko prijavi samo enkrat. Najmanjše število izvedenih svežnjev storitev je zapisanih v tabeli v poglavju 9. Obseg in način dodeljevanja sredstev. Z lokalnimi pisarnami je potrebno zagotoviti pokritost s storitvami iz svežnja storitev v vseh občinah in vseh statističnih regijah za ciljno skupino javnega razpisa v obdobju od dneva prijave na razpis do 31. 12. 2015. Posebna pozornost mora biti namenjena temu, da bodo posamezne lokalne pisarne vstopnih točk VEM smiselno locirane oziroma razporejene v statistični regiji, in sicer tako, da bo omogočena čim lažja dostopnost vsem prebivalcem statistične regije. Če se bo pri ocenjevanju izkazalo, da v posamezni statistični regiji ni mogoče izvajati števila svežnjev storitev, kot so opredeljeni v tabeli v poglavju 9. Obseg in način dodeljevanja sredstev (na razpis ne bomo prejeli ustrezne vloge), bo kot ustrezna obravnavana vloga, v kateri načrtujejo izvajanje manjšega števila svežnjev storitev, vendar ne več kot za en sveženj storitev manjšega od prvotno načrtovanega števila svežnjev storitev. V primeru, da bo ta vloga izbrana, se bo vrednost sredstev prilagodila glede na dejansko število izvedenih svežnjev storitev. Prijavitelj ali prijavitelj s partnerji mora k vlogi priložiti Akcijski načrt izvajanja celovitih podpornih storitev za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Aktivnosti morajo biti načrtovane za celotno obdobje, z namenom doseganja najmanj zgoraj navedenih pričakovanih rezultatov (svežnjev storitev), ki jih mora doseči do 31. 10. 2015. 6. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za kandidiranje in ne bodo skladne s predmetom in namenom javnega razpisa, bodo zavrnjene in jih komisija ne bo ocenila na podlagi meril iz 7. točke tega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge. Splošni pogoji za prijavitelja oziroma partnerja prijavitelja (v nadaljevanju prijavitelj): Prijavitelj mora ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje: – je vpisan v Poslovni register Slovenije; – ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju; – ima poravnane vse obveznosti do Republike Slovenije; – se je seznanil in se strinja z vsemi pogoji, ki so navedeni v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji; – jamči, da vse kopije, ki so priložene vlogi, ustrezajo originalom; – jamči, da so vse navedbe, ki so podane v vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju; – za stroške, ki so upravičeni stroške v skladu s tem razpisom, ni pridobil in ni v postopku pridobivanja financiranja iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna), vključno z de minimis pomočjo; – mora imeti za prijavljen projekt zagotovljena premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega razpisa do povrnitve stroškov s strani agencije. Agencija si pridržuje pravico, da lahko kadar koli preveri izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev, in lahko od prijaviteljev kadar koli zahteva posredovanje dokazov za navedeno, kolikor niso podatki dostopni v javnih evidencah. Posebni pogoji za prijavitelja oziroma partnerja prijavitelja (v nadaljevanju prijavitelj): Osnovni pogoji – prijavitelj ne more biti univerzitetni inkubator kot subjekt inovativnega okolja, vpisan v evidenco, v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13) in Pravilnikom o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (Uradni list RS, št. 25/08); – prijavitelj in partner mora imeti sedež v statistični regiji, za katero se prijavlja, in v eni izmed občin, ki jo bo pokrival z izvajanjem svežnja storitev; – prijavitelj lahko izvede tudi več svežnjev storitev, kot je določeno za posamezno statistično regijo, vendar sam največ dva svežnja storitev. Izjema je Osrednjeslovenska regija, kjer je potrebno v Mestni občini Ljubljana zagotoviti izvedbo treh svežnjev storitev, ki jih lahko izjemoma izvede prijavitelj sam oziroma skupaj s partnerji; – prijavitelj mora zagotavljati lokacijsko dostopnost storitev – v primeru, da se na razpis prijavi prijavitelj samostojno z enim svežnjem storitev, mora: – imeti sedež v statistični regiji, za katero se prijavlja, in v eni izmed občin, ki jo bo pokrival z izvajanjem storitev, – mora izvesti sveženj storitev z najmanj pričakovanimi rezultati iz javnega razpisa; – v primeru, da prijavitelj nastopa s partnerji ali da se kateri od njih prijavlja za izvedbo dveh svežnjev storitev, mora razdeliti lokalne pisarne po posamezni statistični regiji na način: – da vsaka lokalna pisarna zagotavljati pokritost geografsko zaokroženih občin ene statistične regije, ki jo pokriva, ter da skupaj zagotavljajo izvajanje storitev v vseh občinah posamezne statistične regije, – da posamezna lokalna pisarna ne sme pokrivati istih občin kot druga; – prijavitelj je aktivnosti svetovanja in izvajanja delavnic znotraj svežnja storitev že opravljal v obdobju od 1. 1. 2015 do oddaje vloge; – prijavitelj in partnerji se lahko prijavi za izvajanje svežnjev storitev samo v statistični regiji v kateri ima sedež; – prijavitelj mora v vsaki lokalni pisarni zagotoviti najmanj dva svetovalca (natančnejši pogoji so navedeni v točki »Kadrovski pogoji«); – prijavitelj mora v vsaki lokalni pisarni zagotoviti prisotnost svetovalcev v skupnem obsegu najmanj 40 ur na teden, pri čemer mora biti zagotovljena prisotnost vsaj enega svetovalca najmanj 4 ure na dan, vse delovne dni v tednu. Tehnična in prostorska sposobnost prijavitelja Prijavitelj mora na vsaki lokaciji zagotavljati: – prostor za sprejem strank, kjer je zagotovljena zasebnost; – primerno strojno opremo, s katero se lahko opravlja postopke VEM, in samostojno kvalificirano digitalno potrdilo. Kadrovski pogoji Prijavitelj mora v vsaki lokalni pisarni zagotoviti prisotnost vsaj dveh oseb, ki izpolnjujeta naslednje pogoje: – da ima na dan z dnem prijave na razpis veljavno podjemno ali delovno razmerje s prijaviteljem za polni delovni čas, najmanj za obdobje do 31. 12. 2015; – najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo. Svetovalec, ki je pridobil tehnične pravice za opravljanje storitev preko sistema e-VEM pred uveljavitvijo Pravilnika o točkah VEM (Uradni list RS, št. 17/09), to je pred 5. 3. 2009, ima lahko najmanj višjo strokovno izobrazbo; – svetovalne izkušnje s podjetji ter potencialnimi podjetniki v obdobju od 1. 1. 2014 do objave razpisa s področij priprave poslovnih načrtov, marketinga, vodenja podjetij, gospodarskega in statusnega prava, upravljanja s človeškimi viri, družbene odgovornosti podjetij in socialnega podjetništva, internacionalizacije podjetij ter državnih spodbud. Svetovalec mora izkazati najmanj eno referenco iz vsakega področja; – vsaj 3 leta delovnih izkušenj na zgoraj navedenih področjih; – aktivno znanje slovenskega jezika in aktivno znanje vsaj še enega uradnega jezika Evropske unije. Ob prijavi mora imeti samostojni prijavitelj oziroma konzorcij že usposobljene svetovalce za upravljanje z aplikacijo e-VEM ter razpolaganje z aplikacijo e-VEM. Pri tem veljajo naslednje omejitve: – prijavitelj za regijo z enim svežnjem storitev mora imeti ob prijavi vse usposobljene svetovalce in razpolagati z aplikacijo e-VEM; – prijavitelj za regijo z dvema svežnjema storitev mora imeti ob prijavi 1/2 usposobljenih svetovalcev in vsaj 1/2 lokalnih pisarn mora razpolagati z aplikacijo e-VEM – prijavitelj za regijo s tremi in več svežnji storitev pa mora imeti ob prijavi 2/3 usposobljenih svetovalcev in vsaj 2/3 lokalnih pisarn mora razpolagati z aplikacijo e-VEM Ostali svetovalci, ki pred sklenitvijo pogodbe med prijaviteljem in agencijo nimajo tehničnih pravic za opravljanje storitev preko sistema e-VEM, se morajo takoj po sklenitvi pogodbe in pred začetkom dela s sistemom e-VEM udeležiti obveznega usposabljanja, ki ga za delo s sistemom e-VEM brezplačno organizira Ministrstvo za javno upravo. Če se svetovalec pred začetkom dela s sistemom e-VEM ne more udeležiti usposabljanja, ker to ni bilo organizirano, lahko vseeno prične z delom s sistemom e-VEM, vendar se mora udeležiti prvega naslednjega usposabljanja. V primeru, da izbrani prijavitelj ali partner še nima statusa eVEM točke, bo agencija po opravljenem usposabljanju v skladu z Zakonom o sodnem registru, člen 1.č, zaprosila za dodelitev statusa eVEM točke temu prijavitelju oziroma partnerju. 7. Merila za ocenjevanje in izbor prijaviteljev Vse vloge, ki izpolnjujejo pogoje in so formalno popolne, bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podrobneje obrazložena merila so del razpisne dokumentacije. 8. Okvirna višina sredstev, ki so na voljo prijaviteljem Skupna okvirna višina razpisanih sredstev iz proračuna za leto 2015 je 600.000,00 EUR. Z javnim razpisom upravičencem dodeljujemo sredstva za aktivnosti, izvedene v letu 2015. Sredstva bodo zagotovljena na proračunski postavki 172410 – razvoj podpornega okolja za malo gospodarstvo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 9. Obseg in način dodeljevanja sredstev V okviru javnega razpisa bo agencija izbrala eno vlogo prijavitelja ali eno skupno vlogo prijavitelja s partnerji za vsako statistično regijo. Prijavitelj ali partner s prijavitelji mora v posamezni statistični regiji izvesti število svežnjev storitev, kot je določeno v tabeli: Razdelitev svežnjev storitev po statističnih regijah, ki se izvajajo vsak na svoji lokaciji. Izjema je Osrednjeslovenska regija, kjer je potrebno zaradi nadpovprečne koncentracije števila prebivalcev in podjetij v Mestni občini Ljubljana zagotoviti izvedbo treh svežnjev storitev, ki jih lahko izjemoma izvede prijavitelj sam oziroma skupaj s partnerji. Število svežnjev storitev je določeno glede na površino statistične regije, število prebivalstva, število podjetij v statistični regiji in koeficient ogroženosti statistične regije. Tabela: Razdelitev svežnjev storitev po statističnih regijah Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Seznam statističnih regij in njim pripadajočih občin je naveden v publikaciji Slovenske regije v številkah 2014 Statističnega urada Republike Slovenije (http://www.stat.si/doc/pub/REGIJE-2014.pdf). Prijavitelj ali prijavitelj s partnerji lahko izvede tudi več svežnjev storitev, kot je določeno za posamezno statistično regijo, vendar sam največ dva svežnja storitev, razen v Osrednjeslovenski regiji. Prav tako lahko izvaja večji obseg storitev, kot je določeno v svežnju storitev. V primeru, da prijavitelj ali prijavitelj s partnerji izvede več svežnjev storitev, kot je določeno za posamezno statistično regijo, in v primeru da se izvede večji obseg storitev, kot je določeno v svežnju storitev, te storitve niso dodatno financirane s strani agencije. V obeh primerih se vrednost sredstev, namenjenih za izvajanje storitev v okviru svežnja storitev vstopnih točk VEM za posamezno statistično regijo, ne spremeni. 10. Financiranje Financiranje bo potekalo na osnovi metodologije standardnega obsega stroškov za posamezne vrste aktivnosti. Prijavitelji morajo v vlogi na razpis predložiti Akcijski načrt izvajanja celovitih podpornih storitev (Obrazec 7). Pri izračunu standardnega obsega stroškov je bil upoštevan strošek dela svetovalcev, strošek zunanjih izvajalcev za izvedbo delavnic in strošek usposabljanja in izobraževanja svetovalcev. Na osnovi teh stroškov je določen standardni obseg stroškov za sofinanciranje enega svežnja storitev, ki znaša največ 18.750,00 EUR za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 10. 2015. Obseg načrtovanih in doseženih rezultatov projekta po aktivnostih bo osnova za izplačilo sredstev v primeru uspešne kandidature na razpisu. Načrtovani rezultati v vlogi bodo morali biti tekom leta doseženi 100%. V nasprotnem primeru zahtevki za izplačilo ne bodo odobreni in izplačani v celoti. Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2015 do 31. 10. 2015. Sredstva bodo izbranim prijaviteljem, s katerimi bo sklenjena pogodba o financiranju, izplačana na osnovi potrjenega zahtevka za izplačilo in poročila o izvedenih aktivnostih. 11. Zahtevki za izplačilo Izbrani prijavitelj mora poslati: – 1. zahtevek za izvedene aktivnosti od 1. 1. 2015 do 31. 5. 2015 najkasneje do 15. 6. 2015, – 2. zahtevek za izvedene aktivnosti od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2015 najkasneje do 15. 9. 2015, – 3. zahtevek za izvedene aktivnosti od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015 najkasneje do 13. 11. 2015. 12. Zahteve za izbranega prijavitelja in partnerje prijavitelja Izbrani prijavitelji ali prijavitelji s partnerji, s katerim bo sklenjena pogodba, bodo morali: – agenciji ter vsem ostalim institucijam in njihovim pooblaščencem za spremljanje porabe dodeljenih sredstev in preverjanja doseganja pričakovanih rezultatov, omogočiti kontrolo realizacije projekta in vpogled v celotno dokumentacijo projekta tudi po izteku trajanja pogodbe; – hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom najmanj deset let oziroma v skladu z veljavnimi predpisi; – upoštevati pravila glede prepovedi dvojnega financiranja in zagotavljati pravilnost podatkov, kot je navedeno v vzorcu pogodbe o financiranju; – aktivnosti izvesti v skladu z razpisom, razpisno dokumentacijo in pogodbo o financiranju, v nasprotnem primeru je agencija upravičena odstopiti od pogodbe o financiranju in zahtevati od upravičenca vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila; – sproti pisno obveščati agencijo o objektivnih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izvajanje projekta; – zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo sredstev; – striktno uporabljati ustrezne označbe agencije in financerja javnega razpisa na vseh dokumentih, ki so nastali v zvezi z aktivnostmi, ki so predmet financiranja. Prav tako bo upravičenec na svoji spletni strani objavil navedbo o izvajalcu in financerju aktivnosti. Prijavitelj in partnerji prijavitelja se strinjajo, da se bodo podatki o aktivnostih, ki jih izvaja vstopna točka VEM, lahko objavljali. Objave podatkov o projektu in prejemnikih sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 13. Rok in način oddaje, odpiranja in dopolnitev vlog Oddaja vloge Prijavitelji morajo oddati izpolnjeno vlogo v papirni obliki, v originalu in v celoti v slovenskem jeziku skladno z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Prav tako mora prijavitelj predložiti celotno vlogo z vsemi prilogami na zgoščenki. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju obrazcev iz razdelka VI. Obrazci in dokazila razpisne dokumentacije. Posredovana papirna in elektronska oblika vloge morata biti enaki, v primeru razlik se bo upoštevala papirna oblika vloge. Rok za oddajo vlog je 17. 4. 2015. Vloga se bo štela za pravočasno, če bo: – dostavljena osebno v glavno pisarno agencije, na naslovu: SPIRIT Slovenija, javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, do roka za oddajo vlog, do 12. ure; – prispela po navadni pošti na naslov SPIRIT Slovenija, javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, do izteka roka za oddajo vlog; – oddana s priporočeno pošiljko po pošti na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, najkasneje na dan izteka roka za oddajo vlog. Prijavitelji morajo vlogo oddati v zaprti ovojnici, z navedbo »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis VEM 2015« in navedbo prijavitelja ter njegovega naslova. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo 23. 4. 2015 v prostorih agencije na naslovu Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Odpiranje prejetih vlog ne bo javno. Odpirajo se samo vloge, ki so prispele pravočasno. Vloge, ki bodo prispele po roku, ki je določen za oddajo vlog ter vloge, katerih ovojnice ne bodo označene kot je zgoraj določeno, bodo s sklepom zavržene. Dopolnitve in pojasnila vlog Prijavitelj, ki bo poslal formalno nepopolno vlogo, bo v 8 dneh po odpiranju pozvan, da jo dopolni. Prijavitelj, ki je bil pozvan na dopolnitev vloge, mora vlogo dopolniti v roku, ki ga določi komisija. Nepopolna vloga, ki jo prijavitelj v roku za dopolnitev ne dopolni, se zavrže. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati: – višine zaprošenih sredstev, – tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku dodelitve sredstev. Dopolnitve vlog so namenjene zagotovitvi manjkajočih podatkov in dokumentov, ki izkazujejo izpolnjevanje razpisnih pogojev in meril ob izteku roka za vložitev vloge. Agencija lahko kadarkoli v obdobju od odpiranja do izbire prijavitelja pozove prijavitelja k pojasnilu informacij iz vloge ali k posredovanju dodatnih dokazil, ki izkazujejo verodostojnost navedb v vlogi (niso predvidena v javnem razpisu) in o katerih se ne vodi uradne evidence. Prijavitelj, ki je bil pozvan k pojasnilu, mora le-to posredovati v roku 8 dni od prejema poziva. Kolikor prijavitelj v roku pojasnil oziroma dokumentov ne posreduje, bo agencija o pomenu informacije odločilo po prostem preudarku oziroma navedbo v vlogi brez priloženih dokazil ne bo upoštevalo. 14. Ocenjevanje vlog: formalno popolne vloge bo obravnavala komisija po pogojih in merilih, ki so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje, v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji, izpolnjene in opremljene obrazce ter priloge. 15. Obveščanje o izboru: na podlagi predloga strokovne komisije bo agencija izdala sklepe, s katerimi odloči o vlogah na javni razpis. Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Pritožba na sklep ni mogoča, kolikor pa se prijavitelj s sklepom ne strinja, lahko sproži upravni spor. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani agencije. 16. Podpis pogodbe Agencija bo izbranemu prijavitelju posredovala sklep o dodelitvi sredstev in ga hkrati pozvala k podpisu pogodbe. Rok za podpis pogodbe znaša 8 dni od dneva prejema sklepa o dodelitvi sredstev. Če se prijavitelj na poziv ne odzove v tem roku se šteje, da je vlogo umaknil. Če agencija po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev ugotovi, da izbran prijavitelj ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa ali da so bila sredstva izbranemu prijavitelju dodeljena na podlagi posredovanih napačnih podatkov ali zamolčanih podatkov, ki bi vplivali na oceno projekta po merilih iz javnega razpisa, pogodba o financiranju z izbranim prijaviteljem ne bo podpisana, sklep o dodelitvi sredstev pa razveljavljen. 17. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Javni razpis in celotna razpisna dokumentacija so na voljo na spletni strani agencije. Kontaktna oseba je mag. Dominika Sambolič, e-naslov: dominika.sambolic@spiritslovenia.si. Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila (v zadevo obvezno navedite: Vprašanje – javni razpis VEM 2015), posredovanega na naslov: vem@spiritslovenia.si, in sicer najkasneje 5 delovnih dni pred rokom za oddajo vloge. Vprašanja zainteresiranih prijaviteljev in odgovori agencije bodo najkasneje 3 delovne dni pred rokom za oddajo vloge objavljeni na spletnem naslovu agencije.
SPIRIT Slovenija, javna agencija

AAA Zlata odličnost