Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

Št. 430-00-2/2015 Ob-1756/15 , Stran 583
Št. 430-00-2/2015 Ob-1756/15
Na podlagi 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana, ki ga zastopa Nataša Kovač, generalna sekretarka, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo službenega vozila
1. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana. 2. Predmet prodaje: Vozilo Mercedes Benz VIANO 3.5, inventarna številka 1111000804, datum prve registracije 16. 12. 2004, število prevoženih kilometrov 185.000, identifikacijska številka WDF63981313107655, prostornina bencinskega motorja 3724 cm3, moč motorja 170 kW, srebrne barve, oprema vozila AVANTGARDE – 4x air bag, ABS, ESP-ASR, samodejni menjalnik, 6x usnjeni sedeži (voznikov ter sovoznikov ogrevan), navigacijska naprava, samodejna klima spredaj ter v zadnjem delu vozila, električni pomik sprednjih ter zadnjih stekel, zunanja ogledala ogrevana z električnim pomikom ter zložljiva, od „B“ stebrička naprej temnejša stekla, leva in desna stranska (drsna) vrata. Na premičnini, ki je predmet prodaje, ne obstoji predkupna pravica. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnine na podlagi prodajne pogodbe. 4. Skupna ocenjena vrednost na dan 12. 3. 2015 znaša 7.640,00 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer v roku največ 30 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine, je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana, z oznako: »Ponudba za nakup premičnine – Ne odpiraj«. Rok: ponedeljek, 13. 4. 2015 do 12. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele na naslov prodajalca. Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 60 dni od objave tega javnega poziva za zbiranje ponudb v Uradnem listu Republike Slovenije. 7. Po prejemu ponudb se prodajalec lahko odloči za dodatna pogajanja, o čemer obvesti vse ponudnike. 8. Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10% ocenjene vrednosti premičnine. Varščino je potrebno nakazati na podračun proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, modul 18, sklic 11118-7201001-11912015. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva javnega odpiranja ponudb. Potrdilo o vplačani varščini mora ponudnik priložiti svoji ponudbi. 9. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje točne podatke (ime, priimek, naziv firme ter ime in priimek zastopnika za pravne osebe, naslov, davčno, matično in telefonsko številko), potrdilo o plačani varščini s točno številko računa za primer vračila varščine in ponudbeno ceno v evrih. 10. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, Urad predsednika Republike Slovenije zadrži njegovo varščino. 11. Drugi pogoji: vozilo se prodaja po načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva nosi kupec. 12. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločala strokovna komisija na Uradu predsednika Republike Slovenije. Javno odpiranje ponudb opravi strokovna komisija, ki izbere najugodnejšega ponudnika. 13. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 13. 4. 2015 ob 14. uri, na Uradu predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana. 14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od ocenjene vrednosti. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija z najugodnejšimi ponudniki opravila dodatna pogajanja. 15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v 20 dneh od odpiranja ponudb. 16. Informacije Vsa dodatna pojasnila o premičninah in ostale informacije interesenti dobijo na Uradu predsednika Republike Slovenije, kontaktna oseba je Tine Hribar, tel. 01/478-13-32, mobilni tel. 031/749-930. 17. Predstojnik Urada predsednika Republike Slovenije lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi. Stroškov za prevzem razpisne dokumentacije ni. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je s tem izključena. 18. Urad predsednika Republike Slovenije bo 27. 3. 2015 na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o naročilu po postopku oddaje naročil male vrednosti za nakup novega službenega osebnega vozila.
Urad predsednika Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost