Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

832. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunale in padavinske odpadne vode na območju Občine Pivka, stran 2300.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13), 3., 7., 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US in 82/13), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 11/96, 28/05, 54/06, 1/10 in 96/11), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13), Uredbe o spremembi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 8/12), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09 in 64/12), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09, 105/10), Uredbe o emisiji snovi in odvajanju vode iz MKČN (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) ter Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na redni 4. seji dne 18. 3. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunale in padavinske odpadne vode na območju Občine Pivka 
1. člen
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Pivka (Uradni list RS, št. 62/13) se v 6. členu doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– v Čistilni napravi Pivka za komunalne odpadne vode, ki se vanjo odvajajo prek javnega kanalizacijskega omrežja iz območij, ki so na to omrežje priključena.«
Dosedanji prva in druga alineja postaneta druga in tretja.
2. člen 
7. člen se spremeni, tako da se glasi:
»(prevzem vsebin greznic in blata MKČN) 
Ravnanje z blatom iz greznic in MKČN ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic se zagotavlja na Čistilni napravi Pivka, ki je opremljena za obdelavo blata.«
3. člen 
Doda se 11.a člen, ki se glasi:
»(območja, kjer se zagotavlja javna kanalizacija) 
Območja na katerih občina zagotavlja javno kanalizacijo so prikazana v Geografskem informacijskem sistemu Občine Pivka.«
4. člen 
Iz 19. člena drugega odstavka se briše naslednje besedilo:
»Dodatno obdelavo odpadne vode je treba izvesti z ustrezno membransko filtracijo ali dodatno obdelati na drug način do takšne stopnje, da niso preseženi mikrobiološki parametri, ki so predpisani za komunalne čistilne naprave.«
5. člen 
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(upravičenci do oprostitve plačevanja stroškov odvajanja in čiščenja in okoljske dajatve, ki nastaja pri opravljanju kmetijske dejavnosti) 
(1) Uporabniki, pri katerih nastaja odpadna voda v kmetijski dejavnosti ter se le-ta odvaja na kmetijska zemljišča v skladu s predpisi, niso dolžni plačevati stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode.
(2) Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode se ne plačuje za porabo vode v kmetijski dejavnosti in tudi v drugih primerih določenih z uredbo o okoljski dajatvi, pod pogojem da ima uporabnik ločeno merjenje porabe pitne vode.
(3) Izvajalec lahko v primeru odvzema vode oprosti plačevanje okoljske dajatve na podlagi pisne izjave uporabnika, iz katere je razvidno, da pri uporabi ni nastala odpadna voda, za katero je potrebno plačati okoljsko dajatev.«
6. člen 
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve, ki nastaja pri opravljanju kmetijske dejavnosti) 
(1) Za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode morajo upravičenci vložiti pisno vlogo, ki je objavljena na spletni strani izvajalca, najkasneje dva meseca pred pretekom veljavnosti odločbe.
(2) Za popolno vlogo morajo vlagatelji priložiti naslednji prilogi:
– fotokopijo zbirne vloge za subvencije v kmetijstvu glede na predmet uveljavljanja oprostila ali izpis iz registra kmetijskega gospodarstva;
– in potrdilo o gospodinjskih skupnostih na naslovu kjer se zagotavlja odjem, če se ne zagotavlja ločeno merjenje porabe pitne vode.
(3) V primeru, če gospodinjstvo nima ločenega odjemnega mesta, se upošteva mesečna količina porabljene pitne vode v tej stavbi, ki znaša 4 m3/osebo.
(4) Izvajalec izda oprostilno odločbo za dobo veljavnosti do treh let. Kolikor upravičenec ne obnovi vloge v roku iz prvega odstavka tega člena, mu izvajalec z naslednjim mesecem tekočega leta začne obračunavati okoljsko dajatev. Enako velja kolikor vlagatelj v roku ne priloži vseh zahtevanih prilog. V primeru sprememb, ki vplivajo na izdano odločbo v kmetijski dejavnosti, je upravičenec dolžan obvestiti izvajalca vodovodnega omrežja, v 8 dneh po nastali spremembi.«
7. člen 
V 43. členu se doda naslov:
»(globe za izvajalca)« 
8. člen 
Črta se 45. člen
9. člen 
Priloga 1 Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Pivka (Uradni list RS, št. 62/13) se briše.
10. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2015
Pivka, dne 18. marca 2015
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost