Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

Št. 439 Ob-1707/15 , Stran 575
Št. 439 Ob-1707/15
Svet Socialno varstvenega zavoda Dutovlje razpisuje, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/94, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), določil Statuta socialno varstvenega zavoda Dutovlje ter sklepa 1. redne seje Sveta zavoda z dne 6. 2. 2015, prosto delovno mesto direktorja/ice Socialno varstvenega zavoda Dutovlje. Za direktorja/ico zavoda je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje določene v 56. oziroma 57. členu Zakona o socialnem varstvu (ZSV; Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 122/07 – Odl.US): – da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno varstveno dejavnostjo ali – da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena ZSV, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva, ki jo opravlja SVZ Dutovlje, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu in – Program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha. Mandat direktorja/ice traja 5 let. Mandat direktorja/ice začne teči z dnem, ko izda soglasje k njegovemu/njenemu imenovanju minister, pristojen za socialno varstvo, oziroma naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če je bilo soglasje ministra izdano prej. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, lastno vizijo razvoja Socialno varstvenega zavoda Dutovlje za naslednje mandatno obdobje in življenjepisom, naslovijo kandidati/ke na Svet Socialno varstvenega zavoda Dutovlje, Dutovlje 128, 6221 Dutovlje, z oznako “Ne odpiraj – Razpis za direktorja/ico” v roku 15 dni od dneva objave. Nepopolnih in nepravočasnih prijav Svet ne bo obravnaval. Izbor kandidata/ke bo potekal na dan 7. 5. 2015. Izbrani kandidati bodo predstavili vizijo razvoja zavoda na seji Sveta, zato morajo biti kandidati na ta dan pripravljeni, da jih Svet zavoda SVZ Dutovlje pokliče na razgovor med 11. in 17. uro. Prijava na razpis mora v ta namen vsebovati telefonsko številko, na kateri bo ta dan kandidat dosegljiv. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku, določenem z zakonom.
Svet SVZ Dutovlje

AAA Zlata odličnost