Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

Ob-1741/15 , Stran 544
Ob-1741/15
Javni razpis
za podporo izvajanju nalog univerzitetnih inkubatorjev v letu 2015 Skrajšano (JR UI)
1. Izvajalec javnega razpisa Naziv: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma. Skrajšan naziv: SPIRIT Slovenija, javna agencija. Sedež: Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana. Številka javnega razpisa: 302-1/2015/2. Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, s pogodbo SPIRIT – 2015 -172410 – PF in Programom dela in finančnega načrta Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma za leti 2014 in 2015. 2. Pravna podlaga javnega razpisa: Proračun Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13 in 14/15), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14 in 14/15), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13), Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15), Sklep Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (Uradni list RS, št. 80/12), Program dela s finančnim načrtom Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma za leti 2014 in 2015 (v nadaljevanju Program SPIRIT Slovenija), na katerega je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdal soglasje št. 322-13/2014/13 z dne 8. 4. 2014 in spremembe in dopolnitve Programa SPIRIT Slovenija, na katerega je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdal soglasje, št. 322-13/2014/31 z dne 17. 6. 2014 ter Pogodbe št. SPIRIT – 2015 –172410 – PF o izvajanju in financiranju nalog univerzitetnih inkubatorjev v letu 2015 z dne 16. 3. 2015. 3. Namen in cilj javnega razpisa Z javnim razpisom želimo preko univerzitetnih inkubatorjev zagotoviti podporo inovativno naravnanim podjetniškim zamislim študentov, od njene identifikacije, preko podjetniškega podjema, do njene realizacije. Želimo nuditi tudi podporo, v univerzitetne inkubatorje že vključenim, inkubiranim inovativnim podjetjem. Cilj javnega razpisa je, preko podpore izvajanju aktivnosti univerzitetnih inkubatorjev, prepoznati podjetniške zamisli med ciljno skupino ter posledično spodbuditi nastanek novih inovativnih podjetij. Neposredni rezultati javnega razpisa bodo: 1. število udeležencev informativno-animacijskih delavnic; 2. število udeležencev tematskih delavnic; 3. število identificiranih in obravnavanih podjetniških zamisli; 4. število ur mentoriranja in svetovanja potencialnim podjetnikom študentom; 5. število inkubirancev, ki so neposredni rezultat dela s ciljno skupino študentov od 1. 1. 2015 dalje. 4. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih sredstev univerzitetnim inkubatorjem, z namenom izvajanja informiranja, svetovanja in mentoriranja nosilcem podjetniške zamisli, ter podpore v obliki tematskih delavnic, svetovanja in mentoriranja, v univerzitetne inkubatorje že vključenim inkubiranim inovativnim podjetjem. Univerzitetni inkubatorji bodo za doseganje namena in cilja tega javnega razpisa izvajali naslednje aktivnosti: 1. organizacija in izvedba informativno-animacijskih delavnic; 2. organizacija in izvedba tematskih delavnic; 3. svetovanje in mentoriranje. Univerzitetni inkubatorji lahko za doseganje zgoraj zastavljenih ciljev in rezultatov javnega razpisa izvajajo tudi druge aktivnosti, ki pa niso predmet financiranja. Univerzitetni inkubatorji morajo predložiti akcijski načrt za obdobje 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015. Aktivnosti morajo biti načrtovane v najmanj predpisanem minimalnem obsegu in za celotno obdobje trajanja javnega razpisa. Ciljni skupini sta: – študenti (redni, izredni, dodiplomski, podiplomski), – že inkubirana delujoča inovativna podjetja (inkubirani na dan 1. 1. 2013 in kasneje, ob izpolnjenem pogoju, da je lastnik, oziroma eden izmed lastnikov podjetja, imel status študenta najkasneje na dan 1. 1. 2012). 5. Pogoji javnega razpisa Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za kandidiranje in ne bodo skladne s predmetom in namenom javnega razpisa, bodo zavrnjene in jih komisija ne bo obravnavala. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge. 5.1. Pogoji za prijavitelje Prijavitelj deluje kot subjekt inovativnega okolja in je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, organizirana v obliki gospodarske družbe ali v obliki zavoda, ki v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo izvaja naloge in programe inovativnega okolja in je vpisana v Evidenco subjektov inovativnega okolja kot univerzitetni inkubator ter ta vpis ohranja vsaj do konca izvajanja aktivnosti v okviru tega javnega razpisa na podlagi Pravilnika o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (Uradni list RS, št. 25/08), (v nadaljevanju Pravilnik). Prijavitelj mora ob prijavi izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – je na podlagi pogodbe ali sporazuma o dolgoročnem sodelovanju povezan z univerzo; – je vpisan v Poslovni register Slovenije; – ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju; – ima poravnane vse obveznosti do Republike Slovenije; – se je seznanil in se strinja z vsemi pogoji, ki so navedeni v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji; – jamči, da vse kopije, ki so priložene vlogi, ustrezajo originalom; – jamči, da so vse navedbe, ki so podane v vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju; – za upravičene stroške, ki so zajeti v metodologijo standardnega obsega stroškov v skladu s tem javnim razpisom, ni pridobil sredstev in ni v postopku pridobivanja le-teh iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna), vključno z »de minimis« pomočjo; – prijavitelj mora imeti za prijavljen projekt zagotovljena premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega razpisa, do povrnitve stroškov s strani izvajalca javnega razpisa; – prijavitelj mora zagotoviti izvajanje nalog s strani usposobljenih svetovalcev, ki izpolnjujejo kadrovske pogoje v skladu s Pravilnikom. Izvajalec javnega razpisa si pridržuje pravico, da lahko kadar koli preveri izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev in lahko od prijaviteljev kadar koli zahteva posredovanje dokazov za navedeno, kolikor niso podatki dostopni v javnih evidencah. 6. Merila za ocenjevanje in izbor prijaviteljev Vse pravočasne in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom in predmetom razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije. Prag števila točk, nad katerim bo odobrena dodelitev sredstev je 60 točk. Prijavitelj, ki pri posameznem merilu ne dosega spodnjega praga kriterija, bo pri tem merilu prejel 0 točk. V primeru dveh ali več prijaviteljev z enakim številom točk, bo imel prednost tisti, ki bo dosegel višje število točk pri merilu št. 2, nadalje pri merilu št. 1 in nadalje pri merilu št. 3. V primeru enakosti dveh ali več prijaviteljev tudi po teh merilih, se bodo razpisana sredstva razdelila glede na vrstni red prispetja, pri čemer bodo imele prednost tiste vloge, ki bodo prispele prej. Vrstni red prispetja vlog se ugotavlja na podlagi časa prispetja vlog na naslov izvajalca javnega razpisa. V primeru oddaje vlog na pošti, se upošteva čas prispetja vlog na naslov izvajalca javnega razpisa. V primeru, da bo več vlog prispelo na naslov izvajalca javnega razpisa po pošti na isti dan, se upoštevata datum in čas oddaje vloge na pošti (datum, ura, minuta poštnega žiga). V primeru, da iz podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in ne minuta predložitve, se upošteva oddaja ob 24. uri. V primeru osebne oddaje vloge v vložišču izvajalca javnega razpisa, se upoštevajo datum, ura in minuta osebne oddaje vloge. 7. Okvirna višina sredstev, ki so na voljo prijaviteljem Skupna višina razpisanih sredstev za financiranje je največ do 210.000,00 €, v proračunskem letu 2015. Sredstva bodo zagotovljena na proračunski postavki 17240 – Razvoj podpornega okolja za malo gospodarstvo. 8. Obseg in način dodeljevanja sredstev Z izbranimi prijavitelji bo izvajalec javnega razpisa sklenil pogodbo o financiranju projekta. Vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije. Sredstva po tem javnem razpisu bodo prijaviteljem dodeljena na podlagi doseženih točk, in sicer: 1. prijavitelj, ki bo dosegel prag 60 točk prejme skupno 60.000,00 €, 2. nadalje bomo prijavitelje razvrstili glede na število prejetih točk, dodeljenih na osnovi meril, in sicer tako, da bodo prijavitelju, ki bo dosegel: a) največje število točk, dodeljena dodatna sredstva v višini največ do 20.000,00 € ob hkratnem upoštevanju določila standardnega obsega stroškov in b) drugo največje število točk, dodeljena dodatna sredstva v višini največ do 10.000,00 € ob hkratnem upoštevanju določila standardnega obsega stroškov. V primeru, da prijaviteljem ne bodo dodeljena vsa razpisana sredstva, ostane del sredstev nerazporejen. Ob predložitvi Zaključnega poročila se preveri ali so bile vse aktivnosti iz Akcijskega načrta izvedene in vsi zastavljeni cilji doseženi. Kolikor vse aktivnosti iz Akcijskega načrta niso bile izvedene in/ali kolikor vsi zastavljeni cilji niso bili doseženi, izvajalec javnega razpisa v skladu z merili zahteva vračilo sorazmernega deleža že prejetih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila, do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije. V primeru, da upravičenec ne bo opravil več kot polovico predvidenih aktivnosti iz Akcijskega načrta in/ali ne bo dosegel več kot polovico zastavljenih ciljev, se pogodba prekine in izvajalec javnega razpisa zahteva vračilo vseh nakazanih sredstev v realni vrednosti, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila, do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije. 9. Financiranje Financiranje bo potekalo na osnovi metodologije standardnega obsega stroškov za posamezne vrste aktivnosti, ki bodo nastale v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 pri prijaviteljih, ki izpolnjujejo pogoje iz točke 5 tega javnega razpisa. Prijavitelji morajo v vlogi na razpis predložiti Akcijski načrt in predvidene rezultate, skladne z naslednjim minimalnim obsegom izvedenih aktivnosti: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V primeru, da prijavitelj ne bo dosegel v akcijskem načrtu določenega obsega udeležencev, mora izvesti dopolnilne aktivnosti, s katerimi bo dosegel predpisan minimalen obseg udeležencev, ki pa niso predmet financiranja. Prijavitelj lahko v Akcijskem načrtu predvidi tudi izvedbo dodatnih aktivnosti, ki se upoštevajo pri točkovanju. Pri tem pa mora upoštevati standardni obseg stroškov na način, da standardni obseg stroškov na enoto ni presežen (npr. prijavitelj, ki bo dosegel največje število točk, lahko prejme dodatnih 20.000,00 € vendar pa mora v tem primeru v akcijskem načrtu predvideti npr. najmanj 4 dodatne informativno-animacijske delavnice, 17 dodatnih tematskih delavnic in 300 dodatnih svetovalnih ur). V primeru, da je prijavitelj uvrščen na 1. mesto ali 2. mesto, predvidi pa izvedbo dodatnih aktivnosti v manjšem obsegu dodatnih sredstev, se mu skladno s standardnim obsegom stroškov na enoto, dodatna sredstva ustrezno sorazmerno znižajo. V primeru, da prijavitelj predvidi tudi izvedbo dodatnih aktivnostih, pri točkovanju pa ne bo uvrščen na 1. mesto ampak na 2. mesto, in s tem ne bi bil upravičen do dodatnih sredstev v višini 20.000,00 €, mu predlaganih aktivnosti nad 10.000,00 €, upoštevaje standardni obseg stroškov, ni potrebno izvesti. V primeru, da prijavitelj v Akcijskem načrtu predvidi tudi izvedbo dodatnih aktivnosti, pri točkovanju pa ne bo uvrščen na 1. ali 2. mesto in s tem ne bi bil upravičen do dodatnih sredstev, mu predlaganih dodatnih aktivnosti nad zahtevanim minimalnim obsegom ni potrebno izvesti. V posameznem obdobju lahko prijavitelj uveljavlja le tiste aktivnosti, ki so bile izvedene v poročanem obdobju. 10. Zahtevki za izplačilo in Zaključno poročilo Upravičenec mora posredovati izvajalcu javnega razpisa zahtevek za izplačilo s pripadajočo dokumentacijo, kot sledi: 1. zahtevek za izplačilo za izvedene aktivnosti od 1. 1. 2015 do 30. 4. 2015, najkasneje 8 dni po podpisu pogodbe o sofinanciranju, v višini 40% pogodbene vrednosti, 2. zahtevek za izplačilo za izvedene aktivnosti od 1. 5. 2015 do 30. 6. 2015, najkasneje do 20. 7. 2015, v višini 20% pogodbene vrednosti, 3. zahtevek za izplačilo za izvedene aktivnosti od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015, najkasneje do 18. 9. 2015, v višini 20% pogodbene vrednosti, 4. zahtevek za izplačilo za izvedene aktivnosti od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015, najkasneje do 18. 11. 2015, v višini 20% pogodbene vrednosti in 5. zaključno poročilo za izvedene aktivnosti od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, vključno z vsebinskim poročilom za izvedene aktivnosti od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2015, najkasneje do 19. 1. 2015. K vsakemu zahtevku za izplačilo je potrebno priložiti Obrazec 9 (Poročilo o izvedenih aktivnostih), dopolnjen s podatki obdobja poročanja. Druga dokazila za izvedene aktivnosti so opredeljena v razpisni dokumentaciji. 11. Obveznosti upravičenca Upravičenec s katerim bo sklenjena pogodba, bo moral: 1. izvajalcu javnega razpisa in vsem ostalim institucijam in njihovim pooblaščencem za spremljanje porabe dodeljenih sredstev in preverjanja doseganja pričakovanih rezultatov, omogočiti kontrolo realizacije projekta in vpogled v celotno dokumentacijo projekta tudi po izteku trajanja pogodbe, skladno s predpisi s tega področja; 2. hraniti vso dokumentacijo v skladu s pravili o hranjenju dokumentarnega gradiva; 3. upoštevati pravila glede prepovedi dvojnega financiranja, v nasprotnem primeru lahko izvajalec javnega razpisa prekine pogodbo o financiranju in zahteva od upravičenca vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila do dneva vračila; 4. projekt izvesti skladno z razpisom, razpisno dokumentacijo in pogodbo o financiranju; 5. sproti obveščati izvajalca javnega razpisa o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na izvedbo aktivnosti po tem javnem razpisu; 6. zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo sredstev; 7. striktno uporabljati ustrezne označbe izvajalca javnega razpisa in financerja javnega razpisa na vseh dokumentih, ki so nastali v zvezi z aktivnostmi, ki so predmet financiranja. Prav tako bo upravičenec na svoji spletni strani objavil navedbo o izvajalcu in financerju aktivnosti; 8. izvesti informativno-animacijsko delavnico na vsaj 50% vseh fakultet in umetniških akademij univerze, ki ji pripada; 9. po elektronski pošti predhodno obveščati izvajalca javnega razpisa o terminih informativno-animacijskih ter tematskih delavnic; 10. izkazati aktivno sodelovanje s kariernimi centri univerze, ki ji pripada; 11. predstaviti aktivnosti na akademskih zborih na vsaj 50% vseh fakultet in umetniških akademij univerze, ki ji pripada; 12. izvesti dogodek ob koncu tedna na katerem se bo z ustvarjalno-inovacijskim procesom kreiralo in preverjalo poslovne ideje udeležencev; 13. posredovati izvajalcu javnega razpisa kontaktne podatke vključenih v aktivnosti univerzitetnega inkubatorja, za potrebe izvajanja vsakoletne ankete med uporabniki storitev; 14. spremljati stopnjo preživetja inkubirancev vsaj tri leta po vstopu v univerzitetni inkubator; 15. na vabilo izvajalca ali financerja javnega razpisa sodelovati na nacionalnih prireditvah. Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis seznanja, da bodo podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih javno objavljeni. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu, v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 12. Rok in način oddaje, odpiranja in dopolnitev vlog Oddaja vloge Prijavitelj mora oddati izpolnjeno vlogo v papirnati obliki, v originalu in v celoti skladno z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Prav tako mora prijavitelj predložiti celotno vlogo z vsemi prilogami na elektronskem nosilcu podatkov in v obliki (word, excel), kot so nastali (ne skenirano). Posredovani obliki (papirnata in elektronska) morata biti enaki. V primeru razlik se upošteva papirnata oblika vloge. Prijavitelj ne sme posegati v predpisane obrazce v delu, ki za to ni predviden. Rok za oddajo vlog je 17. 4. 2015. Vloga se bo štela za pravočasno, če bo: 1. dostavljena osebno, v sprejemno pisarno izvajalca javnega razpisa, na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, najkasneje na dan za oddajo vlog, v času uradnih ur agencije, med 9. in 13. uro, 2. prispela po navadni pošti, na naslov izvajalca javnega razpisa SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, do izteka roka za oddajo vlog, 3. oddana s priporočeno pošiljko po pošti, na naslov izvajalca javnega razpisa SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana najkasneje na dan za oddajo vlog, tj. ob 23.59. Prijavitelji morajo vlogo oddati v zaprti ovojnici, označeni z navedbo »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis Univerzitetni inkubatorji 2015« in navedbo prijavitelja ter njegovega naslova. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo najkasneje tretji delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog bo na naslovu izvajalca javnega razpisa, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo pravočasno prejete vloge. Vloge, ki bodo prispele po roku za oddajo vlog in vloge, katerih ovojnice ne bodo označene skladno z zgoraj podanimi navodili, bodo s sklepom zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju. Dopolnitve in pojasnila vlog Prijavitelj, ki bo poslal formalno nepopolno vlogo, bo najkasneje v 8 delovnih dneh po odpiranju pozvan k dopolnitvi. Prijavitelj, ki bo pozvan k dopolnitvi, mora vlogo dopolniti v roku, ki ga določi komisija. Nepopolna vloga, ki jo prijavitelj v roku ne dopolni, se s sklepom zavrže. Dopolnitve so namenjene zagotovitvi manjkajočih podatkov ali dokumentov, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev. Izvajalec javnega razpisa lahko kadarkoli, v času od odpiranja do izbire, prijavitelja pozove k pojasnilu informacij iz vloge. Prijavitelj, ki je bil pozvan k pojasnilu, mora le-to posredovati v roku 5 delovnih dni od prejema poziva. Izvajalec lahko pozove k pojasnilu tudi po elektronski pošti, na elektronski naslov kontaktne osebe prijavitelja. Kolikor prijavitelj pojasnil ne posreduje v predvidenem času, bo o pomenu informacije iz vloge odločala komisija po prostem preudarku. Izvajalec javnega razpisa lahko kadarkoli, v času od odpiranja do izbire, prijavitelja pozove k posredovanju dodatnih dokazil, ki izkazujejo verodostojnost navedb v vlogi. Prijavitelj, ki je pozvan k posredovanju dokazil, mora le-ta posredovati v roku 8 delovnih dni od prejema poziva. Izvajalec lahko pozove k dopolnitvi tudi po elektronski pošti, na elektronski naslov kontaktne osebe prijavitelja. Kolikor prijavitelj dokumentov ne posreduje v roku, komisija navedb iz vloge ne bo upoštevala. Potrjevanje vlog Formalno popolne vloge bo komisija obravnavala skladno z določili tega javnega razpisa. Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse, skladno z navodili predpisane in izpolnjene, obrazce ter priloge. Na predlog komisije, o izboru in dodelitvi sredstev s sklepom odloči predstojnik izvajalca javnega razpisa. 13. Obveščanje o izboru Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni predvidoma v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. Pritožba na sklep ni mogoča. Kolikor se prijavitelj s sklepom ne strinja, lahko sproži upravni spor. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani izvajalca javnega razpisa. 14. Podpis pogodbe Izvajalec javnega razpisa bo izbranim prijaviteljem posredoval sklep o dodelitvi sredstev in ga hkrati pozval k podpisu pogodbe. Rok za podpis pogodbe je 8 dni od dneva prejema poziva. Če se prijavitelj na poziv ne odzove v tem roku, se šteje, da je umaknil vlogo na javni razpis. Če izvajalec javnega razpisa po izdaji sklepa ugotovi, da upravičenec ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa ali da so bila sredstva prijavitelju dodeljena na podlagi posredovanih napačnih podatkov ali zamolčanih dejstev, pogodba o financiranju z upravičencem ne bo podpisana, sklep o dodelitvi sredstev pa razveljavljen. 15. Protikorupcijsko določilo Vsak poizkus prijavitelja, da vpliva na obravnavo vlog pri izvajalcu javnega razpisa, bo imel za posledico zavrnitev njegove vloge. To velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve komisije za dodelitev sredstev. Enako velja tudi za poizkus vplivanja na delo skrbnika pogodbe, v času trajanja pogodbe o financiranju. Vsak tak poizkus se lahko, ob ustrezni utemeljitvi tovrstnega dejanja, šteje kot razlog za prekinitev pogodbe in se zahteva vračilo vseh nakazanih sredstev v realni vrednosti, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila, do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije. 16. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani izvajalca javnega razpisa http://www.spiritslovenia.si pod rubriko »Javni razpisi in naročila«. 17. Dodatne informacije Odgovorna oseba za izvedbo javnega razpisa je Rok Beniger. Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno po elektronski pošti, na elektronski naslov: rok.beniger@spiritslovenia.si, z navedbo zadeve »Vprašanje JR univerzitetni inkubatorji 2015«. Vprašanja morajo prispeti najkasneje 5 delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Odgovori na vprašanja bodo na spletni strani javnega razpisa objavljeni najkasneje 3 delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno.
SPIRIT Slovenija, javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma

AAA Zlata odličnost