Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

775. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu trga prašičjega mesa, stran 2194.

  
Na podlagi drugega odstavka 170. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o tržno informacijskem sistemu trga prašičjega mesa 
1. člen 
Ta pravilnik določa reprezentativni trg prašičjega mesa in način poročanja klavnic glede cen prašičjih trupov v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1249/2008 z dne 10. decembra 2008 o podrobnih pravilih za uporabo lestvic Skupnosti za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanje njihovih cen (UL L št. 337 z dne 16. 12. 2008, str. 3), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 148/2014 z dne 17. februarja 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1249/2008 glede kategorij in razredov za ugotavljanje tržnih cen v sektorju govejega mesa in glede tržnih cen za trupe prašičev (UL L št. 46 z dne 18. 2. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1249/2008/ES).
2. člen 
(1) Za reprezentativni trg prašičjega mesa se štejejo klavnice, ki tedensko zakoljejo več kot 200 prašičev na letni povprečni osnovi, ki so garani in razvrščeni v kategorijo pitanih prašičev v skladu z:
– Uredbo (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1271/2014 z dne 28. novembra 2014 o odobritvi zvišanja mejnih vrednosti za obogatitev vina, proizvedenega iz grozdja, potrganega v letu 2014 z nekaterih sort vinske trte na nekaterih vinorodnih območjih ali v delu teh območij (UL L št. 344 z dne 29. 11. 2014, str. 10);
Uredbo 1249/2008/ES in
– predpisom, ki ureja razvrščanje prašičjih trupov.
(2) Klavnice iz prejšnjega odstavka vsak teden do torka do 12. ure sporočijo Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) cene in količine trupov pitanih prašičev, ki so razvrščeni v tržna razreda E in S in težki od 60 do 120 kg, iz predhodnega tedna na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Klavnice iz prejšnjega odstavka vsak teden do torka do 12. ure sporočijo Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) cene in količine trupov pitanih prašičev, ki so razvrščeni v tržna razreda E in S in težki od 60 do 120 kg, iz predhodnega tedna na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Klavnice iz prvega odstavka tega člena do 10. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec sporočijo agenciji cene in količine trupov pitanih prašičev, ki so razvrščeni v tržne razrede od S do P, na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Cene iz drugega in tretjega odstavka tega člena so cene, ki jih klavnice plačajo dobavitelju pitanih prašičev v EUR/100 kg klavne mase, brez DDV, na 2 decimalki natančno. Pri izračunu cene se upošteva masa ohlajenih trupov, ki je enaka masi toplih trupov, zmanjšani za 2 %.
(5) Klavnice sporočijo agenciji podatke iz tega člena po spletni aplikaciji, elektronski pošti ali telefaksu.
3. člen 
Kontrolo o točnosti podatkov in poročanih cenah po tem pravilniku opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo najmanj enkrat letno. Klavnice iz prvega odstavka prejšnjega člena morajo za ta namen hraniti vso dokumentacijo, povezano s poročanjem cen, najmanj 24 mesecev.
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg prašičjega mesa (Uradni list RS, št. 30/09).
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-30/2015
Ljubljana, dne 23. marca 2015
EVA 2015-2330-0065
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost