Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

827. Odlok o denarni socialni pomoči v Občini Moravske Toplice, stran 2292.

  
Na podlagi 21. in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 5. seji dne 17. 3. 2015 sprejel
O D L O K 
o denarni socialni pomoči v Občini Moravske Toplice 
1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci, kriteriji za določitev višine denarne socialne pomoči in postopki dodeljevanja denarne socialne pomoči v Občini Moravske Toplice.
2. člen 
Upravičenci do denarne pomoči so osebe, ki so brez lastnega dohodka in osebe, ki z lastnim dohodkom do 30 % presegajo minimalni dohodek za posameznega družinskega člana po zakonodaji, ki ureja socialno varstvo in imajo stalno bivališče v Občini Moravske Toplice, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.
3. člen 
Denarna socialna pomoč se dodeli praviloma enkrat letno.
4. člen 
Denarna socialna pomoč se lahko dodeli za:
1. nakup šolskih potrebščin,
2. nakup ozimnice in kurjave,
3. doplačilo letovanj socialno ogroženih otrok,
4. premostitev trenutne socialne ogroženosti,
5. plačilo pogrebnih stroškov.
5. člen 
Znesek denarne socialne pomoči iz 1.–4. točke 4. člena tega odloka znaša največ 100,00 EUR.
Denarna socialna pomoč se praviloma izplača neposredno upravičencu, razen za letovanja ter v primeru, ko strokovna služba Centra za socialno delo oceni, da pomoč ne bi bila namensko uporabljena ali da je bolj primerna druga oblika izplačila oziroma nakazila.
6. člen 
Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku kot bi mu pripadala po tem odloku ali se mu ne dodeli, če se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov.
Center za socialno delo lahko o opravičenosti do denarne socialne pomoči posamezniku in družini uporabi prosto presojo glede dodelitve ali zavrnitve upravičenosti do pomoči.
7. člen 
Izjemoma, in sicer ob izredno težki materialni ogroženosti posameznika in družine, zaradi elementarnih nesreč ali drugih težkih življenjskih situacij, ki ogrožajo dostojno preživetje posameznika ali družine, se denarno socialno pomoč lahko dodeli v skladu z merili za določitev višine minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana, ki jih določa 26. člen Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Ta se lahko poveča na 200 %.
O dodelitvi denarne socialne pomoči iz prvega odstavka tega člena Center za socialno delo Murska Sobota predhodno pridobi soglasje občinske uprave Občine Moravske Toplice.
8. člen 
Do plačila oziroma doplačila pogrebnih stroškov je upravičen pokojnik:
– ki je imel stalno prebivališče na območju Občine Moravske Toplice in nima dedičev,
– ki je imel stalno prebivališče na območju Občine Moravske Toplice in dediči niso sposobni poravnati stroškov pokopa,
– ki je bil najden oziroma je umrl na območju Občine Moravske Toplice in za njega ni bilo mogoče ugotoviti občine stalnega prebivališča, in nima dedičev ali njegovi dediči niso sposobni poravnati stroškov pokopa.
Šteje se, da dediči niso sposobni poravnati stroškov pokopa, kadar so sami upravičeni do denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu, ali nimajo lastnih prihodkov.
9. člen 
Kljub izpolnjenemu pogoju iz prejšnjega člena tega odloka lahko strokovna služba Centra za socialno delo, na podlagi ocene dejanskih razmer zavezancev, odkloni plačilo pogrebnih stroškov.
Pokojnik ni upravičen do plačila pogrebnih stroškov kolikor je svoje premoženje pred smrtjo predal drugi osebi ali dedičem, kot tudi v primeru, da je lastnik nepremičnega ali premičnega premoženja.
10. člen 
V primeru, da je pokojnik lastnik nepremičnega ali premičnega premoženja in dediči niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov, jih za pokojnika poravna občina. V tem primeru občina priglasi terjatev iz naslova plačila pogrebnih stroškov v zapuščinskem postopku.
11. člen 
Za pokojnika se poravnajo pogrebni stroški, ki zajemajo najnujnejšo pogrebno opremo in storitve, ki še zagotavljajo primeren, pietetni odnos do pokojnika, ter morebitni prevoz pokojnika.
Na podlagi izkazanega dohodka in dejanskega materialnega stanja dedičev, ki ga občinski upravi Občine Moravske Toplice pisno predloži Center za socialno delo Murska Sobota, Občina Moravske Toplice izda naročilnico.
Plačilo se izvede na račun izvajalca pogrebnih storitev v roku 30 dni od prejema računa.
12. člen 
Občina Moravske Toplice pooblašča za vodenje postopkov in odločanje o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči na prvi stopnji Center za socialno delo Murska Sobota.
Občani vlagajo zahtevke za dodelitev denarne socialne pomoči na obrazcu »Vloga za dodelitev občinske socialne pomoči« pri Centru za socialno delo Murska Sobota.
Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonodajo, ki ureja socialno varstvo in s tem odlokom.
13. člen 
Center za socialno delo Murska Sobota preveri podatke iz vloge in dokazil in v roku trideset dni od vložitve zahtevka odloči o upravičenosti do občinske denarne socialne pomoči z odločbo.
Zoper odločbo Centra za socialno delo Murska Sobota je možna pritožba, ki jo občan vloži v roku petnajst dni po prejemu odločbe.
O pritožbi zoper odločbo Centra za socialno delo Murska Sobota odloča župan Občine Moravske Toplice.
14. člen 
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 10/01).
15. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2015 naprej.
Št. 122-00009/2014-5
Moravske Toplice, dne 17. marca 2015
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost