Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

834. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, stran 2301.

  
Na podlagi 25. in 66. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 4. redni seji dne 18. 3. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 
1. člen 
Spremeni in dopolni se Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 21/08 in 42/09), in sicer se črta besedilo 3. člena pravilnika in nadomesti z novim, ki se glasi:
Spremeni in dopolni se Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 21/08 in 42/09), in sicer se črta besedilo 3. člena pravilnika in nadomesti z novim, ki se glasi:
»Postopek dodeljevanja finančnih sredstev s področja ljubiteljske kulture poteka po naslednjem postopku:
– imenovanje komisije,
– priprava in objava javnega razpisa za izvajanje programov s področja ljubiteljske kulture na območju občine,
– zbiranje vlog vlagateljev programov s področja ljubiteljske kulture,
– vrednotenje programov in projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti skladno z merili in priprava zapisnika,
– izdaja odločb o sofinanciranju,
– obravnava pritožb vlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna,
– obravnava poročil o izvedenih programih s področja ljubiteljske kulture.«
2. člen 
Črta se šesta alineja 9. člena pravilnika, in sicer se glasi:
»– vsako leto skladno s pogodbo občinski upravi predložijo poročilo o realizaciji programov ter poročilo o doseženih uspehih za preteklo leto, k poročilu predložijo tudi dokazila o porabi sredstev,«
3. člen 
Črta se 15. člen pravilnika in nadomesti z novim, ki se glasi:
»Izbrane izvajalce se o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev obvesti z odločbo, ki jo izda direktor občinske uprave.
Zoper odločbo je v roku 8 dni na komisijo možno vložiti pritožbo, o kateri bo odločal župan. Zoper odločbo župana ni pritožbe, možno pa je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.«
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2015
Pivka, dne 18. marca 2015
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost