Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

829. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2015, stran 2293.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), ter 17. in 101. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 4. redni seji dne 17. marca 2015 sprejel
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), ter 17. in 101. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 4. redni seji dne 17. marca 2015 sprejel
O D L O K 
o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2015 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Mestno občino Murska Sobota za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev mestne občine in javnega sektorja na ravni mestne občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. člen 
(sestava proračuna) 
Proračun mestne občine se sestoji iz splošnega dela, ki obsega bilanco prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja proračuna, iz posebnega dela, iz načrta razvojnih programov za obdobje 2015–2018 in obrazložitev.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
3. člen
(višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
v EUR
Naziv
PRORAČUN 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
17.413.738
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
14.011.019
70
DAVČNI PRIHODKI
11.304.882
700 Davki na dohodek in dobiček
8.874.452
703 Davki na premoženje
2.163.420
704 Domači davki na blago in storitve
267.010
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.706.137
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.103.456
711 Takse in pristojbine
8.000
712 Denarne kazni
153.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
155.370
714 Drugi nedavčni prihodki
286.311
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.283.673
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
43.129
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmet. dolgoroč. sredstev
1.240.544
73
PREJETE DONACIJE
2.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.000
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.117.046
740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij
531.762
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev EU
1.585.284
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
17.926.894
40
TEKOČI ODHODKI
5.152.442
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
1.175.985
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
178.989
402 Izdatki za blago in storitve
3.614.166
403 Plačila domačih obresti
140.800
409 Rezerve
42.502
41
TEKOČI TRANSFERI
8.320.771
410 Subvencije
19.500
411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom
3.279.152
412 Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam
746.237
413 Drugi tekoči domači transferi
4.275.882
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.224.501
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.224.501
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
229.180
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. upor.
117.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
112.180
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–513.156
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
2.000
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
2.000
750 Prejeta vračila danih posojil
2.000
751 Prodaja kapitalskih deležev
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
2.000
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.000.000
50
ZADOLŽEVANJE
1.000.000
500 Domače zadolževanje
1.000.000
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
579.600
55
ODPLAČILA DOLGA
579.600
550 Odplačilo domačega dolga
579.600
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–90.756
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
420.400
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.-IX.)
513.156
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2014
9009 Splošni sklad za drugo
90.756
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
4. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Uporabniki sredstev proračuna mestne občine lahko uporabljajo sredstva proračuna le za namen in do višine, ki so opredeljeni v tem proračunu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegale za ta namen določena proračunska sredstva.
Za izvajanje proračuna mestne občine je odgovoren župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna poroča mestnemu svetu o realizaciji proračuna za prvo poletje praviloma v mesecu juliju, vendar najpozneje do sredine septembra. O zaključku proračuna pa z zaključnim računom proračuna za leto 2015 najkasneje do 31. marca 2016.
5. člen 
(posebnosti pri koriščenju proračunskih sredstev) 
Za izvrševanje finančnega načrta ožjega dela občine je odgovoren odredbodajalec ožjega dela občine.
Mestne četrti oziroma krajevne skupnosti lahko sklenejo pravne posle do višine 5.000 EUR samostojno, nad to vrednostjo pa le ob soglasju župana.
Sredstva ki jih prejmejo krajevne skupnosti oziroma mestne četrti iz proračuna so dodeljena:
– za delovanje na osnovi Odloka o nalogah ter kriterijih in merilih za financiranje delovanja in nalog krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota.
– za sprejem starejših občanov, ki se izvajajo v okviru tedna starejših občanov na osnovi števila starejših oseb nad 70 let v posamezni krajevni skupnosti oziroma mestni četrti. Višina sredstev na posameznega udeleženca znaša 11,70 EUR.
– za prireditve širšega družbenega pomena na osnovi Odloka o nalogah ter kriterijih in merilih za financiranje delovanja in nalog krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota. Znesek sredstev za posamezni ožji del je sestavljen iz fiksnega in variabilnega dela. Fiksni del je enak za vse ožje dele in znaša 700 EUR. Variabilni del, ki se določi na osnovi kriterija števila prebivalcev in faktorja s katerim se ta pomnoži, ki znaša 0,2.
– za tekoče vzdrževanje in obratovalne stroške objektov v lasti ali upravljanju ožjih delov na osnovi Odloka o nalogah ter kriterijih in merilih za financiranje delovanja in nalog krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota. Kriterij za delitev sredstev je neto površina prostorov objekta, zmanjšana za kvadraturo prostorov, ki jih ožji del oddaja v najem in zaračunava najemnino. Višina sredstev za posamezni m² znaša 9,26 EUR.
– za vzdrževanje nekategoriziranih cest in poti na osnovi Odloka o nalogah ter kriterijih in merilih za financiranje delovanja in nalog krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota. Kriterij za vzdrževanje je skupna dolžina cest oziroma poti v posameznem ožjem delu, izražena v kilometrih. Višina zneska za posamezni kilometer znaša 201,39 EUR,
– za vzdrževanje zelenic in parkov ter drugih javnih zelenih površin na osnovi Odloka o nalogah ter kriterijih in merilih za financiranje delovanja in nalog krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota. Kriterij za vzdrževanje je neto površina izražena v m² ter število košenj. Višina sredstev po posameznem m² za posamezno košnjo znaša 0,008 EUR.
Proračunska postavka 01011002 – Financiranje političnih strank se izvaja po kriteriju: 50 % sredstev pripada politični stranki glede na število svetnikov v tej svetniški skupini. Preostalih 50 % sredstev pripada vsaki svetniški skupini glede na število svetnikov v svetniški skupini.
6. člen 
(namenski prihodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom,
– prihodki turistične takse po 20. členu Zakona o vzpodbujanju turizma,
– prihodki komunalnega urejanja po Zakonu o urejanju prostora,
– prihodki iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
– prostovoljni prispevki občanov za sofinanciranja določenih investicij,
– prihodki od prodaje finančnega premoženja,
– transferi iz državnega proračuna in Evropske unije in
– prihodki iz naslova poslovnega najema gospodarske javne infrastrukture.
7. člen 
(vključevanje novih obveznosti) 
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, ali se občini naloži s sodno odločbo nova obveznost, vključi župan te obveznosti v proračun in določi način pokritja teh obveznosti s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev oziroma ustreznih virov.
8. člen 
(nadzor nad porabo) 
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor in služba notranje revizije.
9. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je sprejeti proračun ali rebalansi proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe, glavnimi programi, podprogrami, proračunskimi postavkami in podkonti odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan).
O prerazporeditvah pravic porabe finančnih načrtov ožjih delov mestne občine odloča svet ožjega dela mestne občine ali predsednik sveta, če je s statutom tako določeno.
O opravljenih prerazporeditvah je župan dolžan poročati mestnemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev.
10. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 90 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen, če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
11. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Predstojnik neposrednega porabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov mestne občine svet ali predsednik sveta, če je s statutom tako določeno) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 50 % mora predhodno potrditi mestni svet.
12. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
1. evidenčni račun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah.
V proračunsko rezervo se lahko izločijo sredstva v višini največ 1,5 % prejemkov proračuna.
V letu 2015 se predvideva formiranje proračunske rezerve v višini 1.000,00 EUR tako, da bo ob koncu leta 2015 ta znašala 20.159,80 EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za namene v skladu z 49. členom ZJF in statutom mestne občine. O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave do višine opredeljene v drugem odstavku tega člena. O uporabi sredstev obvešča mestni svet s pisnimi poročili ob obravnavi zaključnega računa. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno v prejšnjem odstavku tega člena, odloča mestni svet na predlog župana.
13. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
V proračunu mestne občine se zagotavljajo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 0,24 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljene v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan in o tem pismeno obvešča mestni svet ob obravnavi poročila porabe proračuna.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
14. člen
(oddaja del) 
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela in vzdrževalna dela oddajati s pogodbo in v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
15. člen
(odpis terjatev) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 300,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, vendar skupna vsota vseh odpisov v letu 2015 ne sme preseči 3.000,00 EUR.
Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do države oziroma občin iz naslova obveznih dajatev.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV MESTNE OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
16. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev mestne občine) 
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko mestna občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta. O likvidnostni zadolžitvi odloča župan.
Občina se lahko dodatno zadolži v skladu s drugim odstavkom 10.a člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna Evropske unije. Višina zadolžitve je lahko največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev. Zadolžitev na osnovi drugega odstavka 10.a člena ZFO-1 se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občine.
Za kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb, ter odplačila dolgov v računu financiranja se mestna občina za proračun leta 2015 lahko dolgoročno zadolži do višine 1.000.000,00 EUR za naslednje investicije:
1. Energetska sanacija enot vrtca Murska Sobota
181.000 EUR
2. Energetska sanacija objektov Zdravstvenega doma Murska Sobota v MS
 56.000 EUR
3. Investicije v prometno ureditev KS (Ureditev mostu za kolesarje MS-Markišavci)
80.000 EUR
4. Investicije v prometno ureditev mesta (Ureditev krožišča Noršinska-Markišavska)
45.000 EUR
5. Atletski stadion OŠ I.
28.000 EUR
6. Nakup poslovnih stavb (del gasilskega doma M. Sob. s pripadajočim zemljiščem)
185.000 EUR
7. Javna razsvetljava in svetlobno signalne naprave (prenova javne razsvetljave v mestu in primestnih naseljih)
85.000 EUR
8. Investicije v vodovodno omrežje (obnova vodovodnega omrežja na Plečnikovi ulici v naselju Krog)
103.000 EUR
9. Investicije in investic. vzdrževanje osnovnih šol (sanacija strehe dvorane OŠ III.)
212.000 EUR
10. Sofinanciranje opreme PGD (sofinanc. nabave gasilskega vozila PGD M. Sobota)
25.000 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
(začasno financiranje) 
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Murska Sobota v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
18. člen 
(računovodska opravila ožjih delov mestne občine) 
Finančno računovodska opravila za krajevne skupnosti in mestne četrti se vodijo v okviru Oddelka za proračuna in finance mestne občine.
19. člen 
(objava odloka in proračuna) 
Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Proračun z vsemi prilogami se objavi na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota.
20. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0113/2014-5
Murska Sobota, dne 17. marca 2015
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek l.r.

AAA Zlata odličnost