Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

18. Zakon o ratifikaciji prilagoditve Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko kot neposredne posledice pristopa Republike Litve (MPPUEMSLI), stran 197.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji prilagoditve Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko kot neposredne posledice pristopa Republike Litve (MPPUEMSLI) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji prilagoditve Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko kot neposredne posledice pristopa Republike Litve (MPPUEMSLI), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 3. marca 2015.
Št. 003-02-2/2015-8
Ljubljana, dne 11. marca 2015
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI PRILAGODITVE POGODBE O USTANOVITVI EVROPSKEGA MEHANIZMA ZA STABILNOST MED KRALJEVINO BELGIJO, ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO, REPUBLIKO ESTONIJO, IRSKO, HELENSKO REPUBLIKO, KRALJEVINO ŠPANIJO, FRANCOSKO REPUBLIKO, ITALIJANSKO REPUBLIKO, REPUBLIKO CIPER, REPUBLIKO LATVIJO, VELIKIM VOJVODSTVOM LUKSEMBURG, MALTO, KRALJEVINO NIZOZEMSKO, REPUBLIKO AVSTRIJO, PORTUGALSKO REPUBLIKO, REPUBLIKO SLOVENIJO, SLOVAŠKO REPUBLIKO IN REPUBLIKO FINSKO KOT NEPOSREDNE POSLEDICE PRISTOPA REPUBLIKE LITVE (MPPUEMSLI) 
1. člen
Ratificira se prilagoditev Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko kot neposredna posledica pristopa Republike Litve, sprejeta v Luksemburgu dne 13. oktobra 2014.
2. člen 
Besedilo prilagoditve se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi1:
1 Besedilo prilagoditve pogodbe v estonskem, finskem, francoskem, grškem, irskem, italijanskem, latvijskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, portugalskem, slovaškem, španskem in švedskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve, prečiščena različica pogodbe angleškem jeziku pa na spletnem naslovu http://www.esm.europa.eu/about/legal-documents/index.htm.
Naslovnica
Za „REPUBLIKO LATVIJO,“ se doda „REPUBLIKO LITVO,“
Pogodbenice 
Za „Republika Latvija,“ se doda „Republika Litva,“
Člen 8 (1) Pogodbe 
„701 935 300 000 EUR“ se nadomesti s „704 798 700 000 EUR“
„sedem milijonov devetnajst tisoč tristo triinpetdeset“ se nadomesti s „sedem milijonov sedeminštirideset tisoč devetsto sedeminosemdeset“
Člen 8 (2) Pogodbe 
„80 221 200 000 EUR“ se nadomesti z „80 548 400 000 EUR“
Dodatek k zadnjemu členu Pogodbe 
Sedanjemu zadnjemu členu Pogodbe se doda besedilo „S pristopom Republike Litve postane litovsko besedilo enako verodostojno in se deponira v arhivu depozitarja, ki pošlje pravilno overjen izvod vsaki od pogodbenic.“
Priloga I 
Sedanja tabela se nadomesti z naslednjo:
„Članica EMS
Ključ EMS (%)
Kraljevina Belgija
3,4534
Zvezna republika Nemčija
26,9616
Republika Estonija
0,1847
Irska
1,5814
Helenska republika
2,7975
Kraljevina Španija
11,8227
Francoska republika
20,2471
Italijanska republika
17,7917
Republika Ciper
0,1949
Republika Latvija
0,2746
Republika Litva
0,4063
Veliko vojvodstvo Luksemburg
0,2487
Malta
0,0726
Kraljevina Nizozemska
5,6781
Republika Avstrija
2,7644
Portugalska republika
2,4921
Republika Slovenija
0,4247
Slovaška republika
0,8184
Republika Finska
1,7852
Skupaj
100,0“
Priloga II 
Sedanja tabela se nadomesti z naslednjo:
„Članica EMS
Število delnic
Vpisan kapital (EUR)
Kraljevina Belgija
243 397
24 339 700 000
Zvezna republika 
Nemčija
1 900 248
190 024 800 000
Republika Estonija
13 020
1 302 000 000
Irska
111 454
11 145 400 000
Helenska republika
197 169
19 716 900 000
Kraljevina Španija
833 259
83 325 900 000
Francoska republika
1 427 013
142 701 300 000
Italijanska republika
1 253 959
125 395 900 000
Republika Ciper
13 734
1 373 400 000
Republika Latvija
19 353
1 935 300 000
Republika Litva
28 634
2 863 400 000
Veliko vojvodstvo 
Luksemburg
17 528
1 752 800 000
Malta
5 117
511 700 000
Kraljevina Nizozemska 
400 190
40 019 000 000
Republika Avstrija
194 838
19 483 800 000
Portugalska republika
175 644
17 564 400 000
Republika Slovenija
29 932
2 993 200 000
Slovaška republika
57 680
5 768 000 000
Republika Finska
125 818
12 581 800 000
Skupaj
7 047 987
704 798 700 000“
 
Cover page 
Add “THE REPUBLIC OF LITHUANIA,” following “THE REPUBLIC OF LATVIA,”
Contracting parties 
Add “the Republic of Lithuania,” following “the Republic of Latvia,”
Article 8(1) of the Treaty 
Replace “701 935.3” with “704 798.7”
Replace “seven million nineteen thousand three hundred and fifty-three” with “seven million forty-seven thousand nine hundred and eighty-seven”
Article 8(2) of the Treaty 
Replace “80 221.2” with “80 548.4”
Addendum to the final clause of the Treaty 
Add “Upon accession of the Republic of Lithuania, the Lithuanian text shall be equally authentic, which shall be deposited in the archives of the Depositary which shall transmit a duly certified copy to each of the Contracting Parties.” following the last paragraph of the final clause of the Treaty.
Annex I 
Replace current table with following table:
“ESM Member
ESM key (%)
Kingdom of Belgium
3.4534
Federal Republic of Germany
26.9616
Republic of Estonia
0.1847
Ireland
1.5814
Hellenic Republic
2.7975
Kingdom of Spain
11.8227
French Republic
20.2471
Italian Republic
17.7917
Republic of Cyprus
0.1949
Republic of Latvia
0.2746
Republic of Lithuania
0.4063
Grand Duchy of Luxembourg
0.2487
Malta
0.0726
Kingdom of the Netherlands
5.6781
Republic of Austria
2.7644
Portuguese Republic
2.4921
Republic of Slovenia
0.4247
Slovak Republic
0.8184
Republic of Finland
1.7852
Total
100.0”
Annex II 
Replace current table with following table:
“ESM Member
Number 
of shares
Capital subscription (EUR)
Kingdom of Belgium
243 397
24 339 700 000
Federal Republic 
of Germany
1 900 248
190 024 800 000
Republic of Estonia
13 020
1 302 000 000
Ireland
111 454
11 145 400 000
Hellenic Republic
197 169
19 716 900 000
Kingdom of Spain
833 259
83 325 900 000
French Republic
1 427 013
142 701 300 000
Italian Republic
1 253 959
125 395 900 000
Republic of Cyprus
13 734
1 373 400 000
Republic of Latvia
19 353
1 935 300 000
Republic of Lithuania
28 634
2 863 400 000
Grand Duchy 
of Luxembourg
17 528
1 752 800 000
Malta
5 117
511 700 000
Kingdom 
of the Netherlands
400 190
40 019 000 000
Republic of Austria
194 838
19 483 800 000
Portuguese Republic
175 644
17 564 400 000
Republic of Slovenia
29 932
2 993 200 000
Slovak Republic
57 680
5 768 000 000
Republic of Finland
125 818
12 581 800 000
Total
7 047 987
704 798 700 000”
 
3. člen 
Za izvajanje prilagoditve skrbi ministrstvo, pristojno za finance.
4. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 411-05/15-3/11
Ljubljana, dne 3. marca 2015
EPA 319-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost