Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

795. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2016, stran 2222.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08, 79/09, 14/00, 51/10, 84/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZD-U12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 4. redni seji dne 12. 3. 2015 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Beltinci za leto 2016 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se za proračun Občine Beltinci za leto 2016 (v nadaljevanju: proračun) določajo struktura in višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in poroštev na ravni občine terupravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
S tem odlokom se za proračun Občine Beltinci za leto 2016 (v nadaljevanju: proračun) določajo struktura in višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in poroštev na ravni občine terupravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen 
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo:
– davčne prihodke,
– nedavčne prihodke,
– kapitalske prihodke in
– transferne prihodke.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki, ki obsegajo:
– tekoče odhodke,
– tekoče transfere,
– investicijske odhodke in
– investicijske transfere.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih naložb ter odhodki iz naslova povečanja finančnih naložb.
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanja, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.
Posebni del proračuna je finančni načrt po neposrednih proračunskih uporabnikih (občinski svet, župan/podžupan, nadzorni odbor, občinska uprava, medobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana ter krajevne skupnosti Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci), kjer so za vsakega proračunskega uporabnika analitično po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov izkazani prihodki ter odhodki po proračunskih postavkah, ki so uvrščene v programe po programski klasifikaciji. Proračun se sprejema na nivoju proračunskih postavk.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki se jih ustrezno letno dopolnjuje glede na kazalce planiranja in eventualne spremembe kriterijev in normativov z upoštevanjem sprememb prednostnih nalog.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
3. člen 
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni in odloki opravlja Občina Beltinci.
II. VIŠINA PRORAČUNA 
4. člen 
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, v splošnem delu zbirno in posebnem delu proračuna analitično po neposrednih proračunskih uporabnikih in so sestavni del proračuna Občine Beltinci.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
Dopolnjen predlog 2016 [6]
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
7.813.220
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.562.670
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
4.924.030
700 DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
4.497.280
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
381.650
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
45.100
706 DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
638.640
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
374.240
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
3.500
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
2.400
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
7.450
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
251.050
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
1.300
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
1.300
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
0
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
100
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
100
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
2.249.150
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
574.150
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
1.675.000
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA 
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.098.220
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.662.157
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
358.070
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
57.250
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.111.185
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
55.000
409 REZERVE
80.652
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.370.733
410 SUBVENCIJE
744.300
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
1.645.650
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
201.620
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
779.163
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.310.390
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.310.390
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
754.940
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
59.940
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
695.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–285.000
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44 V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440 DANA POSOJILA
0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
675.000
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
675.000
55 VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
390.000
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
390.000
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
0
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
285.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
285.000
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
0
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU TEKOČEGA LETA
0
III. POSTOPKI ZA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA IN UPRAVLJANJE S PRIHODKI IN ODHODKI PRORAČUNA 
5. člen 
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi. Namenski prihodki proračuna so: prihodki iz naslova najemnin, prodaje premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarne takse, republiške takse, prispevki občanov za izvajanje tekočih ali investicijskih nalog, pobrana nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb, drugi izvirni prihodki krajevnih skupnosti ter drugi namensko vplačani prejemki.
Proračun Občine Beltinci po institucionalni klasifikaciji:
1
2
3
4
5
7
8
9
PP
PU-NAZIV
ZS 1.1.
PRIHODKI
TT/TP
ZADOLŽ.
RAZP.SRED.
ODHODKI
90
OBČINA BELTINCI
0,00
7.774.170,00
–360.000,00
675.000,00
8.089.170,00
8.089.170,00
901
1-OBČINSKI SVET
 
 
 
 
 
95.110,00
902
2-ŽUPAN/PODŽUPAN
 
 
 
 
 
154.487,00
903
3-NADZORNI ODBOR
 
 
 
 
 
8.000,00
904
4-OBČINSKA UPRAVA
 
 
 
 
 
7.768.683,00
905
5-MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT
 
 
 
 
 
62.890,00
6
KRAJEVNE SKUPNOSTI
 
 
 
 
 
 
100
61 – KS BELTINCI
0,00
1.850,00
101.000,00
 
102.850,00
102.850,00
200
62 – KS BRATONCI
0,00
1.500,00
32.000,00
 
33.500,00
33.500,00
300
63 – KS DOKLEŽOVJE
0,00
9.500,00
38.000,00
 
47.500,00
47.500,00
400
64 – KS GANČANI
0,00
100,00
44.000,00
 
44.100,00
44.100,00
500
65 – KS IŽAKOVCI
0,00
20.000,00
33.000,00
 
53.000,00
53.000,00
600
66 – KS LIPA
0,00
4.400,00
29.000,00
 
33.400,00
33.400,00
700
67 – KS LIPOVCI
0,00
1.200,00
48.000,00
 
49.200,00
49.200,00
800
68 – KS MELINCI
0,00
500,00
35.000,00
 
35.500,00
35.500,00
 
SKUPAJ KS 
0,00
39.050,00
360.000,00
 
399.050,00
399.050,00
 
SKUPAJ VSI PU:
0,00
7.813.220,00
0,00
675.000,00
8.488.220,00
8.488.220,00
6. člen 
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, župan v višini dejanskih prejemkov poveča obseg namenskih izdatkov.
7. člen 
V proračunu so zagotovljena sredstva za naslednja področja:
PK
Opis
Dopolnjen predlog 2016
Delež 2016
1
2
3
4
01
POLITIČNI SISTEM
132.455,00
1,56
02
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
15.525,00
0,18
04
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
151.070,00
1,78
06
LOKALNA SAMOUPRAVA
655.038,00
7,72
07
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
108.000,00
1,27
08
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
8.000,00
0,09
10
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
190.000,00
2,24
11
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
593.300,00
6,99
13
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1.581.440,00
18,63
14
GOSPODARSTVO
160.000,00
1,88
15
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
136.540,00
1,61
16
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1.186.970,00
13,98
17
ZDRAVSTVENO VARSTVO
99.000,00
1,17
18
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
258.390,00
3,04
19
IZOBRAŽEVANJE
2.286.690,00
26,94
20
SOCIALNO VARSTVO
400.150,00
4,71
22
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
445.000,00
5,24
23
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
80.652,00
0,95
 
SKUPAJ ODHODKI:
8.488.220,00
100,00
8. člen 
Financiranje krajevnih skupnosti
V okviru proračuna se za potrebe krajevnih skupnosti zagotovijo tekoči transferi po koloni 5 iz tabele v 5. členu tega odloka. Polovica transferov se vrši po dvanajstinah – do 15. v mesecu za tekoči mesec, druga polovica pa v dveh obrokih – prvi do 31. 5. in drugi do 30. 9.
Tekoči transferi se v KS uporabijo predvsem za naslednja področja:
PODROČJE
OPIS
02
STROŠKI EZR
04
OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
PRIREDITVE IN SPONZORSTVA KS (TUDI ZA STAREJŠE OBČANE)
06
DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN – FUNKCIONALNA DEJAVNOST KS
TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV V LASTI ALI UPRAVLJANJU KS 
MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE ZA DELOVANJE KS
13
VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI 
SODELOVANJE Z OBČINO PRI TEKOČEM OZIROMA INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU VAŠKIH CEST 
RAZŠIRITVE CESTNE RAZSVETLJAVE
14
SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA
16
TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MRLIŠKIH VEŽ 
INVESTICIJSKI ODHODKI POVEZANI Z VAŠKIMI POKOPALIŠČI 
TEKOČI IN INVESTICIJSKI ODHODKI POVEZANI S ŠPORTNIMI OBJEKTI 
DRUGA KOMUNALA
9. člen 
Občina Beltinci v letu 2016 razpolaga s sredstvi, ki bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva proračuna za leto 2016 se nakazujejo proračunskim porabnikom do konca proračunskega leta, to je do 31. 12. 2016. V proračun se vključijo tudi postavke iz obdobja začasnega financiranja.
10. člen 
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom.
11. člen 
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisanimi pogoji za uporabo sredstev.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe po sprejetem finančnem načrtu. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe po sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Prevzete obveznosti iz prejšnjih let plačane v tekočem letu so vključene v postavkah tekočega leta.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le ob primarnem zavarovanju predplačil.
Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, dodeljuje s sklepom župan na predlog komisije, ki jo imenuje župan.
12. člen 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Pooblaščeni finančnik kontrolira in odgovarja za pravilnost nalogov in odredb.
Za izvrševanje finančnih načrtov KS so odgovorni predsedniki svetov krajevnih skupnosti.
13. člen 
Sredstva tekoče proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih sredstev, se oblikujejo v višini 55.652,00 EUR.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan, ki o porabi sredstev obvešča občinski svet.
14. člen 
Sredstva obvezne proračunske rezerve se oblikujejo v višini 25.000,00 oziroma največ v višini do 1,5 % prejemkov proračuna po bilanci prihodkov in odhodkov.
Izločanje v rezervo se izvršuje praviloma mesečno, najkasneje pa do konca leta.
Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer;
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja;
4. za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.
Sredstva za namene iz 1., 3. in 4. točke se dajejo brez obveznosti vračanja, sredstva iz 2. točke pa morajo biti vrnjena v rezervo do konca leta.
O uporabi sredstev obvezne rezerve za namene iz 1., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka odloča občinski svet, za namene iz 2. točke pa župan.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
15. člen 
Občina se v letu 2016 lahko zadolži za financiranje investicij, vključenih v proračun do višine 675.000,00 EUR. Zadolžitev se lahko izvede z najetjem posojila v skladu z zakonom. Posojilo bo vrnjeno iz proračuna. O vsaki posamezni dolgoročni zadolžitvi odloča občinski svet.
Župan je pooblaščen, da deponira prosta likvidna sredstva proračuna pri finančnih organizacijah ob upoštevanju načela varnosti, donosnosti in likvidnosti naložbe.
16. člen 
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Beltinci, se smejo dolgoročno zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je, v skladu z zakonom.
O soglasju in poroštvu iz prvega in drugega odstavka tega člena odloča občinski svet.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati. Pravni posli, ki jih sklepajo krajevne skupnosti nad 20.000,00 € za blago in storitve ter nad 40.000,00 € za gradnje, so brez soglasja župana nični.
17. člen 
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
18. člen 
Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih naročilih.
19. člen 
Nadzorni odbor, župan in občinska uprava opravljajo nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskih poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev in smotrnost uporabe sredstev proračuna.
Če se pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, morajo zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvestiti občinski svet.
Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe sredstev zavodov oziroma drugih porabnikov proračuna odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva pri zavodu oziroma drugem porabniku proračuna.
20. člen 
Uporabniki proračuna so dolžni uskladiti in predložiti finančne načrte za leto 2016 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. V finančnem načrtu mora biti za vsak podatek dana primerjava s preteklim letom. Uporabniki so dolžni do 28. 2. 2017 občini predložiti poročilo o delu, zaključne račune za leto 2016 in realizacijo finančnega načrta za leto 2016 s primerjavami podatkov s planiranimi in s podatki iz preteklega leta.
21. člen 
Župan je pooblaščen, da prerazporedi višino sredstev med proračunskimi postavkami, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 5 % proračunske postavke, oziroma največ za 5.000,00 €, oziroma za postavke do 5.000,00 €, največ 500,00 €.
O prerazporeditvi in obsegu postavk krajevne skupnosti odloča svet krajevne skupnosti.
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Če se vrednost projekta v načrtu razvojnih programov spremeni za več kot 10 %, mora tako spremembo predhodno potrditi občinski svet oziroma svet krajevne skupnosti, če gre za projekt ožjega dela občine.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta razen za projekte ožjih delov občine in projektov, ki so v proračun uvrščeni skladno s 13. členom tega odloka.
22. člen 
Tabelarni pregledi po proračunskih uporabnikih so sestavni del tega odloka.
23. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Beltinci v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o začasnem financiranju.
24. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.
Št. 032-01/2015-4-28/VI
Beltinci, dne 12. marca 2015
Župan 
Občine Beltinci 
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost