Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

818. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2014, stran 2256.

  
Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/2014 – ZIPRS1415-A) in 99. ter 111. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 5. seji dne 18. 3. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Mestne občine Kranj za leto 2014 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2014, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Kranj so bili v letu 2014 realizirani v naslednjih zneskih:
v EUR
KONTO
OPIS
2014
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
52.637.322
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
41.526.865
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
35.334.320
700 DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
27.189.562
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
7.264.096
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
877.508
706 DRUGI DAVKI
3.154
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
6.192.545
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
4.383.143
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
18.891
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
392.087
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
93.100
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.305.324
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
1.328.798
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
296.054
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
1.032.744
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
83.668
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
8.300
731 PREJETE DONACIJE 
IZ TUJINE
75.368
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
9.554.812
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
2.162.725
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
7.392.087
78
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE (787)
143.179
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
143.179
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
61.885.847
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
13.548.934
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
2.558.387
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
385.858
402 IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE
9.528.265
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
292.724
409 REZERVE
783.700
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
21.031.141
410 SUBVENCIJE
495.729
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
9.477.408
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
1.682.100
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
9.375.904
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
25.871.494
420 NAKUP IN GRADNJA 
OSNOVNIH SREDSTEV
25.871.494
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
1.434.278
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
179.766
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
1.254.512
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–9.248.525
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV.
PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
106.389
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
99.365
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
3.044
752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE
3.980
44 V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440 DANA POSOJILA
0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
106.389
C. RAČUN FINANCIRANJA 
50 VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
8.000.313
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
8.000.313
55 VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.106.667
550 ODPLAČILA DOMAČEGA 
DOLGA 
1.106.667
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–2.248.490
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
6.893.646
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
9.248.525
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
7.541.859
– OD TEGA PRESEŽEK
FINANČNE IZRAVNAVE 
IZ PRETEKLEGA LETA
0
3. člen 
Podatki iz konsolidirane bilance stanja, ki v aktivi in pasivi izkazujejo vrednost sredstev in virov v višini 275.714.916 EUR, so priloga zaključnega računa.
4. člen 
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2014 v višini 695.169 EUR se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2015.
5. člen 
Neporabljena sredstva proračunskega stanovanjskega sklada na dan 31. 12. 2014 v višini 239.735 EUR se prenesejo med sredstva proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2015.
6. člen 
Bilanca prihodkov in odhodkov zaključnega računa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2014 je priloga zaključnega računa. Priloga so tudi račun financiranja in račun finančnih terjatev in naložb Mestne občine Kranj za leto 2014 ter posebni del in načrt razvojnih programov.
7. člen 
Ta zaključni račun začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Priloge se objavijo na spletni strani Mestne občine Kranj.
Št. 410-4/2015-16
Kranj, dne 18. marca 2015
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.

AAA Zlata odličnost