Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

Ob-1731/15 , Stran 556
Ob-1731/15
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma, ob smiselni uporabi Zakona o javnih financah in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, Programa dela s finančnim načrtom SPIRIT Slovenija, javne agencije za leto 2014 in 2015 in pogodbe, sklenjene med SPIRIT Slovenija, javno agencijo in Turistično zvezo Slovenije za leto 2015, s katero SPIRIT Slovenija, javna agencija prenaša izvedbo omenjenega ukrepa na Turistično zvezo Slovenije, objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje prireditev turističnih društev v letu 2015
1. Ime oziroma naziv in sedež subjekta, ki podeljuje sredstva: Turistična zveza Slovenije (TZS), Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa: predmet tega poziva je dodelitev sredstev za prireditev turističnih društev v letu 2015. 3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na poziv se lahko prijavi vsako turistično društvo (v nadaljevanju TD), registrirano v Sloveniji, ki deluje najmanj dve leti, to je najmanj od 27. 3. 2013 in ima poravnane vse finančne obveznosti do TZS. Vsako TD lahko kot prijavitelj v okviru tega poziva prijavi le eno prireditev, ki traja en dan ali največ tri dni skupaj. Posamezna prireditev je lahko na razpis prijavljena enkrat (več društev ne more prijaviti iste prireditve). Kolikor bo društvo kandidiralo za sofinanciranje več kot ene prireditve ali bo ena prireditev prijavljena večkrat, bodo tovrstne prijave izločene. TD, ki je kandidiralo za sredstva v letu 2014 in ni oddalo popolnega vsebinskega in finančnega poročila o izvedbi prireditve 2014 (v okviru lanskega javnega razpisa) v predpisanem roku oziroma ni o tem pravočasno obvestilo TZS, ne more kandidirati na letošnjem razpisu. 4. Merila za izbor prejemnikov sredstev Prejemniki sredstev in višina dodeljenih sredstev bodo odvisni od naslednjih kriterijev: 1. Značaj in vsebina prireditve (stopnja prispevanja h kakovosti turistične ponudbe destinacije in povezovanju dediščine, naravnih vrednot in doživetij) 2. Število posameznih subjektov pri organizaciji prireditve (turistična društva, lokalne turistične organizacije, občine, kulturne in druge ustanove) 3. Tržna naravnanost (kakovost načrta trženja prireditve) 4. Sejemska predstavitev 5. Število prenočitev turistov v občini na kvadratni kilometer 6. Možnost aktivnega sodelovanja obiskovalcev pri izvedbi prireditve 7. Spremljajoča ponudba prireditve 8. Objava prireditev na portalu TZS/SPIRIT 9. Članstvo v TDO oziroma TZS TZS bo sofinancirala prireditve, ki bodo ustrezale pogojem razpisa in bodo dosegle najmanj 60 točk. Projekti, ki bodo ocenjeni z manj kot 60 točkami bodo izločeni. Sredstva, ki so na razpolago, se bodo delila do porabe sredstev. 5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago: skupna višina sredstev, ki se na podlagi tega razpisa dodeljuje, znaša 140.000,00 EUR. 6. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: sredstva, ki bodo dodeljena posameznim društvom, morajo biti porabljena v obdobju od 2. 1. 2015 do 16. 11. 2015. 7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo prijav, to je do dne 24. 4. 2015, najkasneje do 14. ure prispela na sedež Turistične zveze Slovenije, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana, VI. nadstropje v tajništvu. Šteje se, da je prijava pravilno označena, če je na ovojnici označeno »Javni razpis – Sofinanciranje prireditev turističnih društev – Ne odpiraj«. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijavitelju neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake pošiljke označen pošiljatelj. 8. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: ocenjevalna komisija bo z odpiranjem prijav pričela dne, 4.5. in 5. 5. 2015 ob 10. uri na TZS, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana. Odpiranje ni javno. 9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu poziva Prijavitelji bodo o izboru in dodelitvi sredstev, ki bodo dana TD, elektronsko obveščeni v roku najpozneje 30 dni od dneva, ko bo končano odpiranje prijav. Prijavitelju, ki je pridobil pravico do sofinanciranja na podlagi sklepa o izbiri, se izda posamična odločba o upravičenosti do sofinanciranja, ki se prijavitelju pošlje skupaj s pogodbo o sofinanciranju v podpis. V primeru, da se prijavitelj v roku 8-ih dni od prejema poziva ne odzove s podpisom pogodbe, se šteje, da je umaknil prijavo za sofinanciranje. 10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dobijo dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi s razpisom dobite na Turistični zvezi Slovenije, pri Karmen Burger, na tel. 031/343-069, vsak delovnik od 11. ure do 14. ure oziroma po elektronski pošti: karmen.burger@turisticna-zveza.si. 11. Kraj, kjer lahko zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo: vsa razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani TZS, www.turisticna-zveza.si.
Turistična zveza Slovenije

AAA Zlata odličnost