Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

835. Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2014, stran 2302.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13) ter 15. in 99. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Škocjan na 4. redni seji dne 17. 3. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Škocjan za leto 2014 
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2014.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Škocjan za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Realizacija do 31. 12. 2014
I.
SKUPAJ PRIHODKI 
3.972.242
TEKOČI PRIHODKI 
2.733.089
70
DAVČNI PRIHODKI 
2.437.781
700
Davki na dohodek in dobiček
2.231.616
703
Davki na premoženje
133.029
704
Domači davki na blago in storitve
73.038
706
Drugi davki
98
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
295.308
710
Udeležba na dobičku in dohodkih od premoženja
139.571
711
Takse in pristojbine
1.695
712
Globe in druge denarne kazni
10.339
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
1.925
714
Drugi nedavčni prihodki
141.778
72
KAPITALSKI PRIHODKI
100
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
100
73
PREJETE DONACIJE
1.250
730
Prejete donacije iz domačih virov
1.250
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.237.803
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
28.795
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske Unije
1.209.008
II.
SKUPAJ ODHODKI 
4.170.245
40
TEKOČI ODHODKI 
895.252
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
271.103
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
39.597
402
Izdatki za blago in storitve
572.761
403
Plačila domačih obresti
1.791
409
Rezerve
10.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.084.605
410
Subvencije
68.794
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
715.586
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanov.
72.365
413
Drugi domači transferi
227.860
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
2.133.803
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.133.803
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
56.585
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
45.885
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
10.700
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–198.003
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE 
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA 
50.581
55
ODPLAČILA DOLGA
50.581
550
Odplačila domačega dolga
50.581
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–248.584
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–50.581
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
198.003
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
193.318
Posebni del in načrt razvojih programov se objavita na spletni strani Občine Škocjan.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2015
Škocjan, dne 17. marca 2015
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost