Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

845. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 2317.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1. člen 
V Uredbi o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 13/15) se v drugem odstavku 9. člena besedilo »zahtevo Pokritost tal čez zimo v vinogradih, kjer medvrstni prostor ni pokrit z negovano ledino« nadomesti z besedilom »zahtevi Uporaba metode konfuzije in dezorientacije in Pokritost tal čez zimo v vinogradih, kjer medvrstni prostor ni pokrit z negovano ledino«.
2. člen 
V prvem odstavku 16. člena se v 3. točki beseda »Ličenca« nadomesti z besedilom »Ličenca pri Poljčanah«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. evidenca ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov, ki vključuje ekološko pomembna območja posebnih traviščnih habitatov, ki niso območja iz prejšnje točke – HAB2 (v nadaljnjem besedilu: evidenca HAB2);«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. evidenca ekološko pomembnih območij traviščnih habitatov metuljev, ki vključuje ekološko pomembna območja traviščnih habitatov metuljev, ki niso območja iz prejšnje točke – MET2 (v nadaljnjem besedilu: evidenca MET2);«.
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. evidenca območij pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov, ki vključuje območja pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov, ki niso območja iz prejšnje točke – VTR2 (v nadaljnjem besedilu: evidenca VTR2);«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. evidenca ekološko pomembnih območij steljnikov, ki vključuje ekološko pomembna območja steljnikov, ki niso območja iz prejšnje točke – STE2 (v nadaljnjem besedilu: evidenca STE2);«.
3. člen 
V sedmem odstavku 19. člena se črta beseda »iz«, za besedo »oddaji« pa se dodata vejica in beseda »prejemu«.
4. člen 
Četrti odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Na KMG mora biti prisotna ustrezna mehanizacija ali shranjen račun izvajalca za opravljeno strojno storitev ali shranjena izjava izvajalca, kadar se strojna storitev opravlja kot sosedska pomoč v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje dela in zaposlovanja na črno (v nadaljnjem besedilu: izjava izvajalca).«.
V osmem odstavku se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– pregled prisotnosti ustrezne mehanizacije na KMG ali pregled računa izvajalca za opravljeno strojno storitev ali izjave izvajalca.«.
5. člen 
V prvem odstavku 29. člena se za besedo »herbicidov« doda besedilo »v tekočem letu«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Na KMG mora biti prisotna ustrezna mehanizacija ali shranjen račun izvajalca za opravljeno strojno storitev ali shranjena izjava izvajalca, hraniti pa je treba tudi račune o nakupu zastirke in fitofarmacevtskih sredstev ali druge dokaze o uporabi zastirke, pridelane na KMG.«.
V osmem odstavku se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. pregled prisotnosti ustrezne mehanizacije na KMG ali pregled računa izvajalca za opravljeno strojno storitev ali izjave izvajalca;«.
6. člen 
V prvem odstavku 30. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Izbirna zahteva POZ_KONZ pomeni minimalno obdelavo tal za glavni posevek z vlečenimi pasivnimi stroji za konzervacijsko obdelavo tal oziroma gnanimi (aktivnimi) stroji za konzervacijsko obdelavo tal, pri čemer oranje ni dovoljeno.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Na KMG mora biti prisotna ustrezna mehanizacija ali shranjen račun izvajalca za opravljeno strojno storitev ali shranjena izjava izvajalca.«.
V sedmem odstavku se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– pregled prisotnosti ustrezne mehanizacije na KMG ali pregled računa izvajalca za opravljeno strojno storitev ali izjave izvajalca.«.
7. člen 
Tretji odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Na KMG mora biti prisotna ustrezna mehanizacija ali shranjen račun izvajalca za opravljeno strojno storitev ali shranjena izjava izvajalca.«.
V sedmem odstavku se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– pregled prisotnosti ustrezne mehanizacije na KMG ali pregled računa izvajalca za opravljeno strojno storitev ali izjave izvajalca.«.
8. člen 
Za tretjim odstavkom 38. člena se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Z upravnim pregledom se ustreznost kmetijske rastline preveri prek zbirne vloge.
(5) Za upravni pregled se uporabijo:
– RKG;
– zbirna vloga;
– podatki o GERK.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
9. člen 
Za četrtim odstavkom 39. člena se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Z upravnim pregledom se ustreznost kmetijske rastline preveri prek zbirne vloge.
(6) Za upravni pregled se uporabijo:
– RKG;
– zbirna vloga;
– podatki o GERK.«.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
10. člen 
V petem odstavku 41. člena se za besedilom »drugega odstavka tega člena« dodata vejica in besedilo »in sicer v enakem ali manjšem obsegu kot obvezni zahtevi«.
11. člen 
V tretjem odstavku 42. člena se v prvi alineji za besedo »GERK« dodata vejica in besedilo »pri čemer ena feromonska vaba oziroma lepljiva plošča lahko pokrije več GERK«.
12. člen 
V prvem odstavku 43. člena se črta beseda »samo«.
13. člen 
Četrti odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Na KMG mora biti prisotna ustrezna mehanizacija ali shranjen račun izvajalca za opravljeno strojno storitev ali shranjena izjava izvajalca, hraniti pa je treba tudi račune o nakupu fitofarmacevtskih sredstev.«.
V sedmem odstavku se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– pregled prisotnosti ustrezne mehanizacije na KMG ali pregled računa izvajalca za opravljeno strojno storitev ali izjave izvajalca;«.
14. člen 
Četrti odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Na KMG mora biti prisotna ustrezna mehanizacija ali shranjen račun izvajalca za opravljeno strojno storitev ali shranjena izjava izvajalca.«.
V sedmem odstavku se peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– pregled prisotnosti ustrezne mehanizacije na KMG ali pregled računa izvajalca za opravljeno strojno storitev ali izjave izvajalca.«.
15. člen 
V četrtem odstavku 48. člena se za besedilom »drugega odstavka tega člena« dodata vejica in besedilo »in sicer v enakem ali manjšem obsegu kot obvezni zahtevi«.
16. člen 
V tretjem odstavku 49. člena se v prvi alineji za besedo »GERK« dodata vejica in besedilo »pri čemer ena feromonska vaba oziroma lepljiva plošča lahko pokrije več GERK«.
17. člen 
V prvem odstavku 50. člena se črta beseda »samo«.
18. člen 
Četrti odstavek 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Na KMG mora biti prisotna ustrezna mehanizacija ali shranjen račun izvajalca za opravljeno strojno storitev ali shranjena izjava izvajalca, hraniti pa je treba tudi račune o nakupu fitofarmacevtskih sredstev.«.
V sedmem odstavku se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– pregled prisotnosti ustrezne mehanizacije na KMG pregled računa izvajalca za opravljeno strojno storitev ali izjave izvajalca;«.
19. člen 
Četrti odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Na KMG mora biti prisotna ustrezna mehanizacija ali shranjen račun izvajalca za opravljeno strojno storitev ali shranjena izjava izvajalca.«.
V sedmem odstavku se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– pregled prisotnosti ustrezne mehanizacije na KMG ali pregled računa izvajalca za opravljeno strojno storitev ali izjave izvajalca.«.
20. člen 
Četrti odstavek 54. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Na KMG mora biti prisotna ustrezna mehanizacija ali shranjen račun izvajalca za opravljeno strojno storitev ali shranjena izjava izvajalca.«.
V sedmem odstavku se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. pregled prisotnosti ustrezne mehanizacije na KMG ali pregled računa izvajalca za opravljeno strojno storitev ali izjave izvajalca.«.
21. člen 
V tretjem odstavku 57. člena se v četrti alineji črta beseda »glav«.
22. člen 
Šesti odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Na KMG mora biti prisotna ustrezna mehanizacija ali shranjen račun izvajalca za opravljeno strojno storitev ali shranjena izjava izvajalca.«.
V desetem odstavku se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– pregled prisotnosti ustrezne mehanizacije na KMG ali pregled računa izvajalca za opravljeno strojno storitev ali izjave izvajalca;«.
23. člen 
Šesti odstavek 65. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Na KMG mora biti prisotna ustrezna mehanizacija ali shranjen račun izvajalca za opravljeno strojno storitev ali shranjena izjava izvajalca.«.
V desetem odstavku se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– pregled prisotnosti ustrezne mehanizacije na KMG ali pregled računa izvajalca za opravljeno strojno storitev ali izjave izvajalca;«.
24. člen 
V desetem odstavku 87. člena se črta drugi stavek.
Za desetim odstavkom se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Prezimni posevek, za katerega se pridobi plačilo za obvezno zahtevo VOD_ZEL za tekoče leto, se v naslednjem letu lahko vključi v obvezno zahtevo POZ_KOL iz 23. člena te uredbe, vendar do plačila za to zahtevo v tem letu ni upravičen.«.
Dosedanji enajsti odstavek postane dvanajsti odstavek.
25. člen 
V drugem odstavku 102. člena se v prvi alineji beseda »površin« nadomesti z besedo »površinah«.
26. člen 
V šestem odstavku 103. člena se v prvi alineji beseda »površin« nadomesti z besedo »površinah«.
27. člen 
V drugem odstavku 108. člena se v prvi alineji črta beseda »odrasle«, v drugi alineji pa se črta beseda »odraslih«.
V desetem odstavku se za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– pregled evidenc o delovnih opravilih;«.
28. člen 
V drugem odstavku 111. člena se v prvi alineji besedilo »vendar na celem GERK« nadomesti z besedilom »lahko na delu GERK«.
V tretjem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Na KMG je, razen za trajne nasade, ki so bili vzpostavljeni pred letom vlaganja zahtevka, treba hraniti:«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Na podlagi podatkov iz RKG se v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto, površina avtohtonih in tradicionalnih sort v trajnem nasadu izračuna po naslednji formuli:
površina avtohtonih in tradicionalnih sort = (površina GERK x število sadik avtohtonih in tradicionalnih sort) / število vseh sadik v trajnem nasadu.«.
Dosedanji peti do deveti odstavek postanejo šesti do deseti odstavek.
29. člen 
V 125. členu se v drugi alineji besedilo »25. septembra« nadomesti z besedilom »20. decembra«.
30. člen 
V tretjem odstavku 127. člena se besedilo »25. oktobra« nadomesti z besedilom »25. novembra«.
V sedmem odstavku se besedilo »1. oktobra tekočega leta« nadomesti z besedilom »1. februarja naslednjega leta«.
V enajstem odstavku se besedilo »25. oktobra« nadomesti z besedilom »25. novembra«.
V šestnajstem odstavku se besedilo »15. oktobra« nadomesti z besedilom »30. oktobra«.
31. člen 
Za osmim odstavkom 128. člena se dodajo novi deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se glasijo:
»(9) Za površine, na katerih so trajne kulture, razen trajnega travinja, se lahko uveljavljajo plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja iz prvega odstavka tega člena največ tri leta oziroma največ dve leti za ostale kulture, razen na območjih, določenih s predpisom, ki ureja degradirana območja.
(10) Ne glede na prejšnji odstavek upravičenci, ki so pridobili plačilo za izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja iz drugega odstavka tega člena, ne pridobijo plačil za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja iz prvega odstavka tega člena, razen na območjih, določenih s predpisom, ki ureja degradirana območja.
(11) Ne glede na deveti odstavek tega člena se za površine, na katerih je bila ugotovljena kršitev pravil za ekološko kmetovanje in so označene s statusom »K« v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko kmetovanje, ne pridobijo plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja iz prvega odstavka tega člena.
(12) Ne glede na deveti odstavek tega člena KMG, ki so v celoti kadar koli izgubila certifikat o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil zaradi kršitve predpisov, ki urejajo ekološko kmetovanje, ne pridobijo plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja iz prvega odstavka tega člena.«.
32. člen 
V četrtem odstavku 151. člena se besedilo »1. oktobra« nadomesti z besedilom »30. oktobra«.
33. člen 
V drugem odstavku 158. člena se za besedo »agencija« doda besedilo »za leto 2015«.
34. člen 
V prilogi 3 se v 1. točki v prvi preglednici (HAB1) beseda »LIČENCA« nadomesti z besedilom »LIČENCA PRI POLJČANAH«, za drugo preglednico (HAB2) pa se doda nova karta 1, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
V 2. točki se v prvi preglednici (MET1) beseda »DRAVINJA« nadomesti z besedilom »DRAVINJA S PRITOKI«.
V 2. točki se za drugo preglednico (MET2) doda nova karta 2, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
V 3. točki se za drugo preglednico (VTR2) doda nova karta 3, ki je kot priloga 3 sestavni del te uredbe.
V 4. točki se za drugo preglednico (STE2) doda nova karta 4, ki je kot priloga 4 sestavni del te uredbe.
35. člen 
V prilogi 4 se v 2. točki za preglednico (NUV-O) doda nova karta 1, ki je kot priloga 5 sestavni del te uredbe.
36. člen 
V prilogi 5 se v naslovu za besedo »nivo« doda besedilo »(VVO-I)«.
Za preglednico se doda nova karta 1, ki je kot priloga 6 sestavni del te uredbe.
37. člen 
V prilogi 7 se za seznamom območij grbinastih travnikov doda nova karta 1, ki je kot priloga 7 sestavni del te uredbe.
38. člen 
V prilogi 8 se v 1. točki za preglednico (MV1) doda nova karta 1, ki je kot priloga 8 sestavni del te uredbe.
V 2. točki se preglednica (MV2) nadomesti z novo preglednico, ki je kot priloga 9 sestavni del te uredbe.
V 2. točki se za preglednico (MV2) doda nova karta 2, ki je kot priloga 10 sestavni del te uredbe.
39. člen 
Priloga 10 se nadomesti z novo prilogo 10, ki je kot priloga 11 sestavni del te uredbe.
40. člen 
V prilogi 11 se besedilo »– Hribovska in gorska območja« nadomesti z besedilom »– Gorska območja«.
41. člen 
V prilogi 12 se v točki 1.1 in točki 2.1 besedilo »obrazca prijave površin kmetijskih rastlin in zahtevkov na površino« nadomesti z besedilom »geoprostorskega obrazca za vloge in zahtevke na površino«.
42. člen 
V prilogi 14 se preglednica 1 nadomesti z novo preglednico 1, ki je kot priloga 12 sestavni del te uredbe.
V preglednici 2 se pri zahtevi POZ_NMIN za kršitev »Na KMG ni prisotnih dokazil, da je bil pri POZ_NMIN izveden hitri talni test na vsebnost mineraliziranega dušika v tleh za kmetijske rastline glavnega posevka.« kategorija kršitve »VI« nadomesti s kategorijo kršitve »VIII«.
Pri zahtevi HML_NMIN se za kršitev »Na KMG ni prisotnih dokazil, da je bil pri HML_NMIN izveden hitri talni test na vsebnost mineraliziranega dušika v tleh.« kategorija kršitve »VI« nadomesti s kategorijo kršitve »VIII«.
Pri zahtevi HML_NMIN se za kršitev »Pri HML_NMIN število analiz glede na velikost površine ni ustrezno.« kategorija kršitve »III« nadomesti s kategorijo kršitve »IV«.
Pri zahtevi SAD_VABE se za kršitev »Pri SAD_VABE feromonske vabe oziroma lepljive plošče niso bile uporabljene v skladu z navodili strokovnih institucij s področja varstva rastlin iz priloge 6 uredbe.« kategorija kršitve »I« nadomesti s kategorijo kršitve »IV«.
Pri zahtevi SAD_VABE se za kršitev »Pri SAD_VABE na KMG do 15. februarja naslednjega leta ni prisotnih že uporabljenih feromonskih vab oziroma lepljivih plošč.« kategorija kršitve »II« nadomesti s kategorijo kršitve »IV«.
Pri zahtevi VIN_VABE se za kršitev »Pri VIN_VABE feromonske vabe oziroma lepljive plošče niso bile uporabljene v skladu z navodili strokovnih institucij s področja varstva rastlin iz priloge 6 uredbe.« kategorija kršitve »I« nadomesti s kategorijo kršitve »IV«.
Pri zahtevi VIN_VABE se za kršitev »Pri VIN_VABE na KMG do 15. februarja naslednjega leta ni prisotnih že uporabljenih feromonskih vab oziroma lepljivih plošč.« kategorija kršitve »II« nadomesti s kategorijo kršitve »IV«.
Pri operaciji GEN_SOR se kršitev »Pri GEN_SOR sorta ni ustrezna.« nadomesti s kršitvijo »Pri GEN_SOR kmetijska rastlina ni ustrezna.«.
Pri zahtevi EK_NPRE se pri opisu kršitve besedilo »25. septembra« nadomesti z besedilom »20. decembra«.
43. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-13/2015
Ljubljana, dne 26. marca 2015
EVA 2015-2330-0085
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost