Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

Št. 6042-1/2015/7 Ob-1705/15 , Stran 530
Št. 6042-1/2015/7 Ob-1705/15
Na podlagi 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1 in 95/14 – ZUJF-C), 100. in 115. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14 in 95/14), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), drugega odstavka 44. člena Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 106/08, (118/08 – popr.), 31/10 in 94/10) in Sklepa o začetku postopka za izvedbo javnega razpisa za financiranje organizacije in izvedbe strokovnih izpopolnjevanj zdravstvenih delavcev nujne medicinske pomoči s področja kemijskih nesreč za leto 2015 št. C2711-15-652903 z dne 4. 3. 2015, objavlja Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana
javni razpis
za financiranje organizacije in izvedbe strokovnih izpopolnjevanj zdravstvenih delavcev nujne medicinske pomoči s področja kemijskih nesreč za leto 2015
I. Namen razpisa Namen financiranja je zagotoviti večjo pripravljenost in usposobljenost zdravstvenih delavcev in s tem zdravstvenih zavodov na pred bolnišničnem in bolnišničnem nivoju za ukrepanje ob nesrečah z nevarnimi (kemijskimi) snovmi. Izobraževanje zdravstvenih delavcev za primer kemijskih nesreč je nujno, ker se reševanje ob kemijskih nesrečah od klasične (navadne) intervencije razlikuje vsaj v štirih dodatnih elementih, in sicer: – osebna varovalna oprema, – dekontaminacija, – identifikacija oziroma vzorčenje nevarne snovi in – obravnava toksične poškodbe oziroma zastrupitve. II. Predmet razpisa Predmet razpisa je celotna organizacija in izvedba strokovnega izpopolnjevanja zdravstvenih delavcev nujne medicinske pomoči na pred bolnišnični in bolnišnični ravni zdravstvene dejavnosti v obliki izobraževanja oziroma usposabljanja za zdravstvene delavce s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami – kemijskih nesreč za leto 2015. Vloge, ki niso predmet razpisa, ne bodo vključene v postopek ocenjevanja in bodo zavržene. III. Pogoji za pridobitev sredstev: 1. Vlagatelj je neprofitna pravna oseba, ustanovljena na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah ali Zakona o zavodih s sedežem v Republiki Sloveniji in deluje na področju zdravstvene dejavnosti ter je specializirana za področje toksikologije. Vlogi mora biti predložena kopija izpisa iz sodnega registra ali drugega registra(*1), kjer je vlagatelj registriran (izpis ne sme biti starejši od 90 dni). (*1) Zadošča izpisek iz AJPES portala. 2. Vlagatelj je pravno, finančno in poslovno sposoben za organizacijo in izvedbo izobraževanja. Vlagatelj predloži letno finančno poročilo za leto 2013 (letno poročilo oddano na AJPES). Vlagatelj je vsebinsko sposoben za organizacijo in izvedbo izobraževanja, o čemer predloži vsebinsko poročilo o delu vlagatelja, ki ga je potrdil ustrezen organ, ali odgovorna oseba društva, ustanove, javnega zavoda ali zasebnega zavoda. 3. Prijavljeni program vsebuje teoretične (v obliki predavanj) in praktične vsebine (v obliki delavnic, simulacij, vaj) in ni daljši od treh dni. Program vsebuje pisno preverjanje znanja in mora vsebovati vsaj eno vajo ukrepanja ob množični nesreči po evropskem modelu »MACSIM – Mass Casualty Simulation System« z inštruktorji MRMI. Program in finančni načrt morata biti zasnovana za najmanj 80 udeležencev in največ 120, zato, da se zagotovi kakovostna izvedba izobraževanja. 4. Vlagatelj se zavezuje, da bo v okviru zagotovljenih finančnih sredstev izvedel dva izobraževanja najkasneje do 31. oktobra 2015. 5. Vlagatelj zagotovi sodelovanje vsaj 6 strokovnjakov z nazivom inštruktor mednarodno priznanega tečaja iz postopkov oskrbe poškodovanca (npr. ALS, ATLS, ITLS, MRMI …), od katerih so vsaj 4 strokovnjaki – inštruktorji »Medical Response to Major Incidents – MRMI«. Vloge, ki ne izpolnjujejo zgoraj določenih pogojev ne bodo vključene v postopek ocenjevanja. IV. Obvezna oblika in vsebina vloge: 1. Vlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem obrazcu KN 2015 »Prijava na javni razpis za financiranje organizacije in izvedbe strokovnih izpopolnjevanj zdravstvenih delavcev nujne medicinske pomoči s področja kemijskih nesreč za leto 2015«. Razpisna dokumentacija (obrazec KN 2015) je vlagateljem na voljo v glavni pisarni Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 22, vsak delavnik med 8. in 12. uro, oziroma na spletnem naslovu http://www.gov.si/mz v rubriki Javne objave/Javni razpisi s področja zdravja (http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/). 2. Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente: a) prijavo na pravilno izpolnjenem obrazcu KN 2015, z vsemi zahtevanimi podatki in s prilogami (obrazec KN 2015 mora biti priložen v papirni obliki), b) kopija izpisa iz sodnega registra ali drugega registra1, kjer je vlagatelj registriran (izpis ne sme biti starejši od 90 dni), c) finančno poročilo za leto 2013 (letno poročilo oddano na AJPES), ki ga je potrdil ustrezen organ, ali odgovorna oseba društva, ustanove, javnega zavoda ali zasebnega zavoda, d) podroben opis programa, ki naj obsega največ 2 strani. Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vloge je 7 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavržejo. 3. Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom so v času objave javnega razpisa na voljo po elektronski pošti. Vsa vprašanja oziroma zaprosila za dodatna pojasnila in informacije je potrebno nasloviti pisno na elektronski naslov: dragana.dujic@gov.si. V. Cilj razpisa Cilj razpisa je: – prispevati k izboljšanju pripravljenosti zdravstvenih delavcev in zdravstvenih zavodov za ukrepanje ob kemijskih nesrečah, zlasti, ko gre za množično nesrečo ter s tem zagotavljati javno zdravje, ki je pomembno za vso državo. Prednostna področja: – obveščanje, izobraževanje in ozaveščanje strokovne javnosti o zdravstvenih smernicah za ravnanje služb nujne medicinske pomoči ob kemijskih nesrečah; – obveščanje, izobraževanje in ozaveščanje strokovne javnosti o dekontaminaciji poškodovancev; – obveščanje, izobraževanje in ozaveščanje strokovne javnosti o prepoznavi nevarnih (kemijskih) snovi in oskrbi toksične poškodbe; – zagotavljanje pravilne uporabe osebne varovalne opreme v kemijski nesreči; – povezovanje in koordinacija različnih reševalnih služb (NMP, Policija, gasilci …) pri ukrepanju, reševanju in oskrbi poškodovancev v kemijski nesreči; – zagotavljanje usposobljenosti strokovne javnosti za ukrepanje ob množičnih (kemijskih) nesrečah po evropskem modelu »MACSIM – Mass Casualty Simulation System«. VI. Razpoložljiva sredstva, višina in odstotek sofinanciranja Sredstva za financiranje organizacije in izvedbe dveh strokovnih izpopolnjevanj zdravstvenih delavcev nujne medicinske pomoči s področja kemijskih nesreč za leto 2015 v okviru javnega razpisa znašajo do 28.000,00 EUR. Maksimalni zaprošeni znesek je lahko do 28.000 EUR. Vzorec pogodbe je del javnega razpisa. Pogodbene obveznosti vlagatelja so podrobneje opredeljene v vzorcu pogodbe. Financirajo se samo upravičeni izdatki, pri čemer financiranje Ministrstva za zdravje lahko znaša do 100%, vendar največ do višine razpoložljivih sredstev, ki znašajo do 28.000,00 EUR. Ministrstvo za zdravje bo krilo stroške na osnovi sklenjene pogodbe z izbranim vlagateljem. Upravičene izdatke predstavljajo vsi stroški po odšteti morebitni vplačani kotizaciji udeležencev. Vlagatelj mora eno (prvo) izobraževanje organizirati najkasneje do 31. 7. 2015 in drugo najkasneje do 31. 10. 2015. Sredstva morajo izbrani vlagatelj porabiti v 20. dneh od opravljenega izobraževanja oziroma najkasneje do 20. 8. 2015 za prvo izobraževanje in najkasneje do 20. 11. 2015 za drugo izobraževanje. VII. Merila za dodelitev sredstev za programe varovanja in krepitve zdravja Le vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v postopek ocenjevanja, bodo nadalje ocenjeni na podlagi spodnjih meril za dodelitev sredstev. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Prijavljeni vlagatelji bodo ocenjeni v skladu z zgornjimi merili za dodelitev sredstev. Vlagatelji, ki skupno ne bodo dosegli vsaj 60 točk, bodo zavrnjeni. VIII. Model dodeljevanja sredstev: 1. Ministrstvo za zdravje bo financiralo enega vlagatelja, in sicer najbolje ocenjenega vlagatelja glede na objavljena merila (doseženih največ točk), vendar le kolikor bo doseženih vsaj 60 točk. Višina financiranja je lahko do 100% upravičenih stroškov, pri čemer je višina financiranja omejena na 28.000,00 EUR. 2. Ministrstvo za zdravje bo do skupne višine dodeljenih sredstev financiralo stroške, opredeljene v obrazcu KN 2015, ki je del razpisne dokumentacije. IX. Predložitev vlog: 1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite, v zaprti kuverti, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis KN 2015«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov vlagatelja! 2. Rok za oddajo vlog je 10. 4. 2015. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela najkasneje do 10. 4. 2015 do 12. ure, v glavno pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana. Nepravočasno prispele ali nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene vlagateljem. X. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih vlog se bo pričelo 10. 4. 2015 ob 13.30 in bo javno. Odpiranje prejetih vlog bo potekalo v mali sejni sobi Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (I. nadstropje). XI. Izid razpisa Vlagatelji bodo o izboru obveščeni najkasneje v 60. dneh od dneva, ko bo končano odpiranje vlog. Na podlagi predloga komisije o vlogah odloči minister s sklepom. Vlagatelj lahko na ministrstvo v roku 8 dni od prejema sklepa vloži zoper ta sklep pritožbo, o kateri bo odločal minister.
Ministrstvo za zdravje

AAA Zlata odličnost