Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

798. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2015 – rebalans 1, stran 2234.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB1, 87/12) je Občinski svet Občine Bled na 4. redni seji 17. 3. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2015 – rebalans 1
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Bled za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14) (v nadaljevanju: odlok) se 2. točka 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov/konto/podkonto
EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
10.496.572,78
70
DAVČNI PRIHODKI
6.521.022,00
700 Davki na dohodek in dobiček
4.125.022,00
703 Davki na premoženje
1.545.000,00
704 Domači davki na blago in storitve
851.000,00
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.676.082,98
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
693.400,00
711 Takse in pristojbine
7.500,00
712 Globe in druge denarne kazni
226.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
380.600,00
714 Drugi nedavčni prihodki
1.368.582,98
72
KAPITALSKI PRIHODKI
770.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
520.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmet. dolgor. sred.
250.000,00
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
529.467,80
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
529.467,80
741 Prejeta sr. iz državnega proračuna iz sr. proračuna Evropske unije
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
12.659.018,23
40
TEKOČI ODHODKI
4.416.252,97
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
717.510,13
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
127.318,43
402 Izdatki za blago in storitve
3.355.080,41
403 Plačila domačih obresti
45.000,00
409 Rezerve
171.344,00
41
TEKOČI TRANSFERI
2.773.464,04
410 Subvencije
215.000,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
1.210.300,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
391.189,50
413 Drugi tekoči domači transferi
956.974,54
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.377.875,26
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.377.875,26
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
91.425,96
431 Inv. transf. prav. in fiz. os., ki niso proračunski uporabniki
76.425,96
432 Inv. transf. proračunskim uporabnikom
15.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–2.162.445,45
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
5.000,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
5.000,00
750 Prejeta vračila danih posojil
5.000,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPIT. DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
5.000,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.000.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.000.000,00
500 Domače zadolževanje
1.000.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
190.000,00
55
ODPLAČILA DOLGA
190.000,00
550 Odplačila domačega dolga
190.000,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) – ali 0 ali +
–1.347.445,45
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
810.000,00
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.–VIII.–IX.) = – III.
2.162.445,45
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2014
1.347.445,45
Splošni sklad za drugo (- ali 0 ali +)
2. člen 
V odloku se v 14. členu doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Iz proračuna občine (splošni del proračuna – račun financiranja) je razvidno, da občina v letu 2015 prevzema obveznosti v skupni višini 1.000.000,00 €, ki zapadejo v plačilo v prihodnjih 10 letih od 1. 1. 2016 dalje za poravnavo obveznosti iz naslova sofinanciranja projektov:
»(7) Iz proračuna občine (splošni del proračuna – račun financiranja) je razvidno, da občina v letu 2015 prevzema obveznosti v skupni višini 1.000.000,00 €, ki zapadejo v plačilo v prihodnjih 10 letih od 1. 1. 2016 dalje za poravnavo obveznosti iz naslova sofinanciranja projektov:
– Severna razbremenilna cesta – I. faza (rekonstrukcija Seliške ceste);
– Obnova Kulturnega doma Bohinjska Bela.
V ta namen Občina Bled najema kredit v višini 1.000.000,00 € za dobo 10 let.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015.
Št. 034-1/2015-10
Bled, dne 17. marca 2015
Župan 
Občine Bled 
Janez Fajfar l.r.
PRILOGA:
Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov – objavljena na spletni strani Občine Bled http://www.e-bled.si.

AAA Zlata odličnost