Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

Št. 430-3/2015-1 Ob-1697/15 , Stran 559
Št. 430-3/2015-1 Ob-1697/15
Na podlagi 8. in 95. člena Statuta Občine Šenčur (UVG, št.: 2/11) in 7., 8. in 9. člena Odloka o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Občini Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št.: 13/12) Občina Šenčur objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje dejavnosti plakatiranja in oglaševanja na območju Občine Šenčur
1. Predmet javnega razpisa Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi Javnega razpisa za izbiro izvajalca za opravljanje dejavnosti plakatiranja in oglaševanja na območju Občine Šenčur za: I. Sklop – uporaba obstoječih plakatnih mest – tabla na Kulturnem domu Visoko, – tabla na Olševku, – informacijski steber pri Gasilskem domu v Srednji vasi pri Šenčurju, – informacijski steber pri gostilni »Pri Jožu« v Šenčurju, – informacijski steber v centru Šenčurja, – table na avtobusnih postajališčih, – oglasni kozolci po naseljih. II. Sklop Postavljanje obešank na drogove javne razsvetljave (največja velikost enostranske površine 2,0 m2), plakatnih panojev (velikosti od 0,7 m2 do 2,8 m2) na javnih površinah in avtobusnih postajališčih in čez cestnih transparentov (največja možna dimenzija 8 m širine × 1 m višine) na območju Občine Šenčur. Prijavitelj se mora prijaviti za oba sklopa lokacij skupaj. 2. Začetek in čas trajanja najemnega razmerja Začetek pogodbenega razmerja je predvidoma 1. 6. 2015 za obdobje petih let. 3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj: 3.1. Osnovna sposobnost, 3.2. Ekonomsko – finančna sposobnost, 3.3. Pogoji, ki so opredeljeni na lokacijo. 4. Obvezne sestavine za prijavo na razpis: v skladu z razpisno dokumentacijo, objavljeno na spletni strani Občine Šenčur: www.sencur.si. 5. Strokovne reference in druga dokazila, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja: v skladu z razpisno dokumentacijo, objavljeno na spletni strani Občine Šenčur: www.sencur.si. 6. Merila za dodelitev naročila 6.1. Dosedanje izkušnje ponudnika (reference), 6.2. Kakovost materiala reklamnih tabel, 6.3. Obveščanje za potrebe Občine Šenčur. 7. Rok in način predložitve prijav Ponudbe morajo biti oddane v pisni obliki na predpisanem obrazcu iz dokumentacije. Ponudbe se lahko oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na vložišču na naslovu: Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, s pripisom »Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis – Oglaševanje«. Naslov pošiljatelja mora biti označen na hrbtni strani pošiljke. Upoštevane bodo samo tiste ponudbe, ki bodo prispele (ne glede na pravila poštnega teka) na zgoraj navedeni naslov do vključno 23. 4. 2015 do 12. ure. 8. Rok za izbor prijavitelja: Občina Šenčur bo najugodnejšega ponudnika izbrala predvidoma v roku 30 dni od odpiranja ponudb, ne glede na število ponudb, ki bodo prispele na naslov naročnika. 9. Odgovorna oseba za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom: ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na Občini Šenčur, pri Alešu Puharju, e-posta: ales.puhar@sencur.si, faks: 04/251-91-11. 10. Druge informacije o naročilu: razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo od dneva objave javnega razpisa, na spletni strani Občine Šenčur: www.sencur.si. 11. Datum in kraj odpiranja ponudb: odpiranje bo javno in sicer 23. 4. 2015 ob 13. uri, v prostorih Občine Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur (sejna soba).
Občina Šenčur

AAA Zlata odličnost