Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

Ob-1704/15 , Stran 527
Ob-1704/15
Na podlagi 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1 in 95/14 – ZUJF-C) in 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011 in 3/13), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14 in 14/15) in Sklepa o začetku postopka za izvedbo javnega razpisa št. C2711-15-994622, objavlja Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja, za leti 2015 in 2016
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je sofinanciranje programov pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja za leti 2015 in 2016 s ključnim ciljem: zmanjšati število oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju nezavarovane osebe) in povečati prehod nezavarovanih oseb v javni zdravstveni sistem. II. Predmet razpisa Predmet razpisa so programi pomoči, svetovanja in oskrbe nezavarovanih oseb. Programi, ki so že v celoti financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov, niso predmet tega razpisa. Investicijski projekti niso predmet tega javnega razpisa. Strokovna srečanja, delavnice, strokovni založniški projekti, programi/projekti, ki jih izvajalci tržijo uporabnikom programov, niso predmet tega javnega razpisa. Vloge, ki niso predmet razpisa, ne bodo vključene v ocenjevalni postopek in bodo zavržene. III. Pogoji za pridobitev sredstev: 1. Vlagatelj ima status humanitarne organizacije na podlagi Zakona o humanitarnih organizacijah in sedež v Republiki Sloveniji. Vlogi mora biti predložena kopija odločbe o statusu humanitarne organizacije Ministrstva za zdravje ali Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 2. Vlagatelj je pravno, finančno in poslovno sposoben za izvedbo prijavljenega programa. Vlagatelj predloži zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo o delu, ki ga je potrdil ustrezen organ, ali odgovorna oseba. 3. Vlagatelj mora imeti zagotovljeno vsaj 30% za sofinanciranje programa. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenih pogojev, ne bodo vključene v ocenjevalni postopek. IV. Obvezna oblika in vsebina vloge: 1. Vlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem obrazcu PZ 2015 – 2016 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja za leti 2015 in 2016. Razpisna dokumentacija (obrazec PZ 2015 – 2016,) je vlagateljem na voljo v glavni pisarni Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 22, vsak delavnik med 8. in 12. uro, oziroma na spletnem naslovu http://www.gov.si/mz v rubriki Javni razpisi. 2. Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente: a) prijavo na pravilno izpolnjenem obrazcu PZ 2015 – 2016, z vsemi zahtevanimi podatki in s prilogami (obrazec PZ 2015 – 2016 mora biti priložen v papirni obliki), b) podroben opis programa, ki naj obsega največ 3 strani, c) kopija odločbe statusa humanitarne organizacije Ministrstva za zdravje ali Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, d) zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo, e) vzorec pogodbe. Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavržejo. 3. Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom so v času objave javnega razpisa na voljo po elektronski pošti. Vsa vprašanja oziroma zaprosila za dodatna pojasnila in informacije je potrebno nasloviti pisno na elektronski naslov: razpis-neza.mz@gov.si. V. Cilji in prednostna področja: 1 Programi pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja. Cilj razpisa je: – zmanjšati število nezavarovanih oseb in povečati njihov prehod v javni zdravstveni sistem; – zagotoviti večjo dostopnost do zagovorništva interesov nezavarovane osebe, svetovalnih razgovorov in nudenja psihosocialne pomoči nezavarovanim osebam ter pomoči glede napotitev na ustrezne institucije, spremljanja (ko je to potrebno), informiranja, izpolnjevanja različnih obrazcev in drugih vlog in podobno; – zagotoviti pomoč pri urejanju dokumentov in dovoljenj za prebivanje v RS, ki omogočajo vključevanje v zdravstveno zavarovanje; – vzpostaviti in vzdrževati medsebojno sodelovanje med različnimi institucijami z namenom učinkovitejšega in hitrejšega reševanja problemov nezavarovanih oseb; – zagotoviti informiranje nezavarovanih oseb o obsegu pravic do zdravstvenih storitev; – vzpostaviti terensko delo in svetovalno pomoč na mestih, kjer se nezavarovani zadržujejo, z namenom doseganja skrite populacije; – seznaniti tuje državljane o pomenu ureditve obveznega zdravstvenega zavarovanja v primeru nezgod in poškodb; – zmanjšati neenakosti pri dostopnosti in obsegu zdravstvenih storitev. Prednostna področja: – obveščanje in ozaveščanje o pomenu urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja posebej za brezdomce, osebe brez stalnega prebivališča, podjetnike/ce zadolžene zaradi neplačanih prispevkov za zdravstveno in pokojninsko-invalidsko zavarovanje, tujce/ke z dovoljenjem za stalno oziroma začasno prebivanje v RS, tujce/ke brez dovoljenja za prebivanje v RS, osebe z dovolitvijo za zadrževanje, izbrisane idr.; – preprečevanje poslabšanja zdravstvenega in psihosocialnega stanja nezavarovanih oseb; – povezovanje različnih akterjev pri načrtovanju, zagovorništvu in izvajanju celovite obravnave nezavarovanih oseb in izmenjavi dobrih praks doma in v tujini; – oblikovanje in udejanjanje inovativnih modelov in metod pomoči ciljni skupini; – izobraževanje izvajalcev. Strateške usmeritve: – Brezdomstvo, zdravje in dostopnost zdravstvenih storitev. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje (2009); – EUROPEAN COMMISSION – Confronting Homelessness in the European Union; – Closing the Gap in a Generation: Health Equity Through Action on the Social Determinants of Health: Commission on Social Determinants of Health Final Report, World Health Organization – 2008; – Joint Action on Health Inequalities | EuroHealthNet; – European Journal of Homelessness; – Comparative Studies on Homelessnesss; – European Reviews of Statistics on Homelessness; – Thematic Research on Homelessness; – European Observatory on Homelessness. VI. Razpoložljiva sredstva, višina in odstotek sofinanciranja Sredstva za sofinanciranje programov za leti 2015 in 2016 v okviru javnega razpisa znašajo 125.000,00 eurov. Za posamezni leto 2015 in 2016 je namenjeno 62.500,00 eurov. Sredstva iz javnega razpisa bodo izbranim ponudnikom dodeljena iz proračunske postavke 7122 – Nujno zdravstveno varstvo nezavarovanih oseb, ukrep: omogočanje nujnega zdravljenja vsem nezavarovanim osebam, da se odvrne neposredna nevarnost za poslabšanje zdravja oziroma nevarnost za življenje. Maksimalni zaprošeni znesek, ki ga bo za posamezni program sofinanciralo Ministrstvo za zdravje je lahko 25.000,00 eurov, ki se izbrani organizaciji izplača v dveh delih, do 50% evrov ob izpolnitvi obveznosti izvajalca, do 14. 8. 2015 ter do 50% eurov ob izpolnitvi obveznosti izvajalca do 14. 11. 2016. Vzorec pogodbe je del javnega razpisa. Ministrstvo za zdravje lahko v pogodbi glede na dodeljena sredstva z vsakim izvajalcem posebej opredeli konkreten obseg programa. Sofinancirajo se samo upravičeni izdatki, pri čemer sofinanciranje Ministrstva za zdravje znaša največ 70%. Vsaj 30% se mora zagotoviti iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih virov ali lastnega financiranja. Sredstva za leto 2015 morajo izbrani vlagatelji porabiti do 30. novembra 2015, sredstva za leto 2016 pa do 30. novembra 2016. VII. Merila za dodelitev sredstev za Programe pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja Le prijavljeni programi, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v postopek ocenjevanja, bodo nadalje ocenjeni na podlagi naslednjih meril za dodelitev sredstev: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Prijavljeni programi bodo ocenjeni v skladu z zgornjimi merili za dodelitev sredstev. Programi, ki pri sklopu 1. Vsebinska ustreznost ne dosegajo vsaj 35 točk, pri sklopu 2. Kakovost programa in mreženja ne dosegajo vsaj 20 točk in pri sklopu 3. Financiranju in upravljanju programa ne dosegajo vsaj 12 točk, bodo zavrnjeni. Programi, ki bodo pri vseh treh sklopih meril dosegli skupno vsaj 67 točk, bodo sofinancirani glede na zbrane točke do porabe sredstev. VIII. Model dodeljevanja sredstev 1. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo najbolje ocenjene programe glede na objavljena merila po točkovnem vrstnem redu v okviru posameznega področja predmeta razpisa. 2. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo le stroške, opredeljene v obrazcu PZ 2015 – 2016, ki je del razpisne dokumentacije. IX. Predložitev vlog 1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite, v zaprti kuverti, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, označeni z oznako »Ne odpiraj – javni razpis nezavarovani PZ 2015 – 2016«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov vlagatelja. Vsak posamezni program je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v posebni kuverti, označeni na način, ki je predpisan v tej točki. 2. Rok za oddajo vlog je 19. 4. 2015. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela najkasneje do 12. ure dne 19. 4. 2015 v glavno pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana. Nepravočasno prispele ali nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene vlagateljem. X. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih vlog se bo pričelo 22. 4. 2015 in ne bo javno. XI. Izid razpisa Vlagatelji bodo o izboru programov obveščeni najkasneje v 90. dneh od dneva, ko bo končano odpiranje vlog. Na podlagi predloga komisije o vlogah odloči minister s sklepom. Vlagatelj lahko na ministrstvo v roku 8 dni od prejema sklepa vloži zoper ta sklep pritožbo, o kateri bo odločal minister.
Ministrstvo za zdravje

AAA Zlata odličnost