Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

Št. 430-11/2015-1 Ob-1715/15 , Stran 560
Št. 430-11/2015-1 Ob-1715/15
Občina Mirna na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011) in Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 73/03) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Mirna
1. Podatki o koncedentu: Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna, tel. 07/304-71-53, matična številka: 2399164000, ID za DDV: SI 80793509. 2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 73/03), ki se uporablja za območje Občine Mirna na podlagi 121. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011). 3. Predmet javnega razpisa Dejavnost, ki je predmet javne službe obsega: – sprejem prijav o zapuščenih živalih, – zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim, – zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali, – skrb za iskanje skrbnikov živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom, – skrb za ažurno vodenje registra psov, – druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo) (v nadaljevanju »Zakon«) ter Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00, 78/04) (v nadaljevanju »Pravilnik«). 4. Območje izvajanja javne službe: koncesija se izvaja na območju Občine Mirna. 5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se podeli za dobo 5 let od dneva podpisa koncesijske pogodbe z možnostjo podaljšanja skladno z določili koncesijskega akta. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe. 6. Pogoji za podelitev koncesije Na javni razpis se lahko prijavi imetnik zavetišča za živali, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in javnega razpisa, – da ima poravnane davke in prispevke, – da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije, – da izkaže finančno usposobljenost, – da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev in priprav, – na 800 registriranih psov v občini mora imeti zagotovljeno eno mesto v zavetišču, – da predloži cenovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali, – da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije, – da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi, – da izpolnjuje pogoje določeni z Zakonom o zaščiti živali in Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali, – da izpolnjuje ostale pogoje opredeljene v razpisni dokumentaciji. Podrobnejši pogoji opravljanja javne službe so navedeni v razpisni dokumentaciji. 7. Merila za izbor koncesionarja Koncesionar bo izbran na podlagi merila najnižje cene. V primeru, da koncedent oceni, da je ponujena cena vseh prijaviteljev nesprejemljiva, lahko izvede postopek pogajanj o ponudbenih cenah v katerega povabi vse kandidate, ki so oddali popolne prijave. Protokol izvedbe pogajanj se prijaviteljem sporoči v vabilu na pogajanja. 8. Način financiranja javne službe Javna služba, ki jo bo izvajal koncesionar, se financira iz proračuna Občine Mirna, v skladu s potrjenim izvedbenim programom varstva zapuščenih živali. 9. Način plačila koncesionarja Način plačila se določi v koncesijski pogodbi. 10. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave na razpis Prijava na razpis je pravilna, če prijavitelj izpolnjuje pogoje za podelitev koncesije. Prijava mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane dokumente in dokazila. 11. Rok in način prijave Kandidati morajo oddati prijavo do 28. 4. 2015 do 10. ure na naslov: Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna. Prijava mora v vložišče koncedenta prispeti do navedene ure. Prijave odposlane pred potekom roka, ki bodo h koncedentu prispele po zgoraj navedenem roku, bodo izločene kot nepravočasne. V izogib kasnejšim težavam zahtevajte potrdilo o oddani prijavi s pravilno navedenim datumom in časom oddaje prijave pooblaščeni osebi naročnika. Kandidat prijavo odda v zapečatenem ovitku, pri čemer morajo biti listi prijave povezani na tak način, da se jih ne da neopazno razdružiti in odvezati ali dodati posameznih listov v prijavi z jasno oznako: Ne odpiraj – Prijava »Koncesija GJS Zavetišče za živali«. Naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje prijave, ki ne bo ustrezno označena, skladno s temi navodili. Na vseh ovitkih naj bo navedena firma, točen naslov, telefonska številka in e-mail kandidata. Odpiranje prijav bo javno in bo potekalo dne 28. 4. 2015 do 11. uri na naslovu: Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna. Predstavniki prijaviteljev, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje, lahko na postopek odpiranja prijav dajo svoje pripombe. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti zastopniki, le-ti se izkažejo z ustreznim osebnim dokumentom. Drugi subjekti bodo na odpiranju prijav lahko prisotni brez možnosti dajanja pripomb na zapisnik. 12. Način in rok za izbor koncesionarja Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji. Nepopolne prijave in prijave, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih kriterijev, bodo izločene iz nadaljnje obravnave. Prijavitelji morajo skladno z razpisno dokumentacijo predložiti v prijavi strokovne reference in druga dokazila iz katerih izhaja usposobljenost prijavitelja. Komisija za izvedbo javnega razpisa, ki jo imenuje župan, bo pripravila predlog za izbiro koncesionarja. O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno odločbo zoper katero je dovoljena pritožba o kateri odloči župan. Zoper dokončno odločbo o izbiri je mogoče začeti upravni spor. 13. Informacije in razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Mirna: http://www.mirna.si/sl/obcina-mirna/razpisi-in-objave/. Kontaktna oseba: Lea Bučinel, e-mail naslov: lea.bucinel@mirna.si, tel. 05/908-38-00. Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov) in splošna pojasnila v zvezi z razpisom. Vse zahteve za pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije se lahko naslavljajo zgolj preko elektronske pošte na zgoraj naveden naslov. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih koncedent objavi na spletni strani poleg objave razpisne dokumentacije. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način, so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.
Občina Mirna

AAA Zlata odličnost