Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

Št. 7291-0001-1/2014-24 Ob-1716/15 , Stran 573
Št. 7291-0001-1/2014-24 Ob-1716/15
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) ter v skladu Načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem v Občini Prevalje z leto 2015, Občina Prevalje objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v k.o. 884 – Farna vas
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje, MŠ:1357719000, ID št. za DDV:SI28520513. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Nepremičnine so parcelirane. Prenos posameznih nepremičnin v lastništvo bo izveden po izgradnji celotne komunalne infrastrukture. Gradnja na nepremičninah bo možna po končani komunalni ureditvi s strani občine. Nepremičnine, ki so predmet prodaje so bremen proste, razen morebitnih stvarnih služnostnih pravic za gradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture. Načrt gradbenih parcel z oznakami je razviden iz Priloge 1 tega razpisa (priloga 1 je objavljena na oglasni deski občine in na spletni strani občine, www.prevalje.si). 3. Pogoji prodaje in vrsta pravnega posla: 3.1. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe, je sklenitev predpogodbe k prodajni pogodbi. * Opomba: Kupci s sklenitvijo predpogodb še ne bodo postali lastniki nepremičnin. 3.2. Posamezna nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. 3.3. Z dražiteljem, ki bo ponudil najvišjo kupnino se sklene predpogodba v roku 15 dni po izvedbi javne dražbe. Predmet predpogodbe so gradbene parcele, navedene pod točko 2 tega razpisa. Po izgradnji komunalne opreme se bodo sklenile prodajne pogodbe. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških v zvezi s prenosom lastništva, se bo kupcu kupljena nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice v zemljiški knjigi. 3.4. Kupec nosi stroške davščin, stroške notarske overitve ter stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo na ime kupca. 3.5. Vsak kupec lahko kupi samo eno parcelo. 3.6. Bistvene sestavine pogodbe so še: – zaključena izgradnja stanovanjskega objekta do III. gradbene faze (v skladu z definicijo Inženirske zbornice Slovenije to pomeni: zaključena konstrukcijska gradbena dela vseh etaž in podstrešja; izvedba strešne konstrukcije in izvedba krovskih del) v roku 5 let od sklenitve prodajne pogodbe; kolikor kupec ne bo ravnal v skladu s tem, se prodajna pogodba razveljavi. – prepoved odtujitve nepremičnin za obdobje 5 let po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma do izgradnje stanovanjskega objekta do III. gradbene faze, pri čemer je odtujitev mogoča s soglasjem občine; – odkupna pravica v korist prodajalca za dobo 5 let od sklenitve prodajne pogodbe oziroma do izgradnje stanovanjskega objekta do III. gradbene faze, pod pogoji iz sklenjene prodajne pogodbe in po ceni, ki je enaka izklicani ceni, revalorizirani z indeksom cen življenjskih potrebščin. *Opomba: Občina ima v vsakem primeru v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) in Odlokom o območju predkupne pravice Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 24/03) zakonito predkupno pravico na nepremičninah. 4. Najnižji znesek višanja za posamezno nepremičnino je 200,00 €. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina v višini 90% izklicane cene za posamezno gradbeno parcelo in akontacija komunalnega prispevka v višini 7.000,00 evrov se plača v roku 30 dni od sklenitve predpogodbe. Preostanek kupnine se plača v roku 30 dni od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo kupnine ter akontacije komunalnega prispevka v določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Občini Prevalje, Trg 2a, Prevalje, dne 15. 4. 2015, s pričetkom ob 12. uri. 7. Višina varščine Varščina za posamezno nepremičnino se nakaže na naslov Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje, redni transakcijski račun Občine Prevalje, odprt pri Banki Slovenije – št. 01375-0100010242, sklic na številko: 00722100, z navedbo namena nakazila »plačilo varščine za parcelo št. x« (namesto x se obvezno vpiše številka parcele za katero se nakazuje varščina). Višina varščine za posamezno nepremičnino je 4.600,00 EUR. Varščino je potrebno vplačati najkasneje do 10. 4. 2015. Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 9. točke te objave. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po opravljeni javni dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi (ne bodo dražili nobene parcele), se varščina zadrži. Če dražitelj ne sklene predpogodbe, pogodbe ali ne vplača kupnine in akontacije komunalnega prispevka, se varščina zadrži. Varščina se ne zadrži v primeru, če bo dražitelj pred tem dražil drugo parcelo, za katero je prav tako vplačal varščino in uspel. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča dobijo interesenti na Občini Prevalje, Trg 2a, Prevalje, Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora, tel. 02/824-61-00, kontaktna oseba je Žiga Berložnik. Ogled je možen na podlagi predhodne telefonske najave ali na e-mail: obcina@prevalje.si 9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo samo fizične osebe (Opomba: V primeru, da bodo posamezniki želeli vpis lastninske pravice kot solastnine oziroma skupne lastnine kot npr. primer zakonskih partnerjev, je potrebno obvezno v prijavi k javni dražbi navesti podatke vseh solastnikov), ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postanejo lastniki nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase, ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – vplača varščino za nepremičnino, ki jo draži in predloži potrdilo o njenem vplačilu najkasneje do 13. 4. 2015, pri čemer oseba, zaradi identifikacije obvezno predloži izjavo, ki je priloga 2 tega razpisa (priloga je dostopna na spletni strani občine, www.prevalje.si, prevzeti pa jo je mogoče tudi na sedežu Občine Prevalje) in sicer prav tako najkasneje do 13. 4. 2015; – predloži pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če oseba draži v imenu koga drugega; – predloži izpolnjeno in podpisano izjavo, ki je priloga 2 tega razpisa najkasneje do 13. 4. 2015. Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku. Pred izvedbo javne dražbe se bo preverila identiteta dražiteljev in izpolnjevanje pogojev za pristop k javni dražbi. 10. Ostale določbe – Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. – Zaradi izgradnje komunalne infrastrukture se lahko konfiguracija terena spremeni. – Objava javne dražbe ne zavezuje prodajalca, da z uspelim dražiteljem sklene pravni posel za nepremičnino, ki je predmet javne dražbe. Prodajalec lahko prekine ali razveljavi postopek prodaje do podpisa pogodbe, dražitelji pa zaradi tega ne morejo zahtevati odškodnine, povrnejo se jim lahko samo stroški v višini izkazanih stroškov za morebitni prevzem dokumentacije. Dražiteljem bo v tem primeru brezobrestno vrnjena vplačana varščina. – Na dražbi so lahko prisotne samo osebe – dražitelji, ki so vplačali varščino. 11. Pomen posameznih izrazov – Izklicna cena = cena, ki jo postavi prodajalec kot izhodiščno ceno; – Izklicana cena = najvišja ponujena cena s strani dražiteljev.
Občina Prevalje

AAA Zlata odličnost