Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

842. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Žužemberk, stran 2307.

  
Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B in 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00, 115/07 in 17/10) je Občinski svet Občine Žužemberk na 5. redni seji dne 12. 3. 2015 sprejel
Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B in 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00, 115/07 in 17/10) je Občinski svet Občine Žužemberk na 5. redni seji dne 12. 3. 2015 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Žužemberk 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: program opremljanja) in podlage za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Žužemberk, ki so določene v programu opremljanja. Program opremljanja je na vpogled na sedežu Občine Žužemberk.
(2) Program opremljanja vsebuje naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka:
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme,
– izračunane skupne in obračunske stroške po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov na enoto mere parcele in na enoto mere neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah opreme in obračunskih območjih,
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka, kot so: razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine, faktor dejavnosti objekta,
– olajšave in oprostitve za določene kategorije objektov,
– način plačila komunalnega prispevka.
2. člen 
(predmet komunalnega prispevka) 
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti na območju Občine Žužemberk, ki:
– se bodo prvič opremljali z vodovodnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem, omrežjem cest in/ali objekti zbiranja komunalnih odpadkov,
– se jim povečuje neto tlorisna površina,
– se jim spreminja namembnost.
II. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
3. člen 
(opredelitev pojmov) 
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
a) Komunalna oprema je po tem odloku:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
b) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme. Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja na komunalno opremo.
c) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki objekt na novo priključuje na komunalno opremo, ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
d) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
e) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
f) Za parcelo po tem odloku se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt oziroma je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo po tem odloku se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
g) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po SIST ISO 9836. Kot vsota neto tlorisnih površin na obračunskem območju se štejejo neto tlorisne površine vseh obstoječih objektov ter dopustne neto tlorisne površine na še nezazidanih parcelah. Te se za predvidene objekte izračunajo na podlagi prostorskega akta občine.
h) Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerih je zgrajen objekt, oziroma zemljiška parcela, ki je z občinskim prostorskim načrtom namenjena za graditev objektov.
i) Stavbišče objekta je navpična projekcija preseka stavbe z zemljiščem na ravnino.
4. člen 
(pomen pojmov in kratic) 
V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji pomen:
KPij
znesek komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
Aparcela
površina parcele
Atlorisna
neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836
Dp
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Dt
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
Kdejavnost
faktor dejavnosti
Cpij
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
Ctij
obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
i
posamezna vrsta komunalne opreme
j
posamezno obračunsko območje
5. člen 
(obračunsko območje) 
(1) Območja opremljanja s posamezno komunalno opremo so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja.
Karta 1 – Vodovod – Pregledna karta obračunskega območja;
Karta 2 – Kanalizacija – Pregledna karta obračunskega območja;
Karta 3 – Ceste – Pregledna karta obračunskega območja;
Karta 4 – Objekti ravnanja z odpadki – Pregledna karta obračunskega območja;
(2) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, nima možnosti priključka na posamezno komunalno opremo, ki je s programom opremljanja določena za območje, na katerem objekt leži, ali le-te ni mogoče uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
(3) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, ima možnost priključevanja na posamezno komunalno opremo, ki pa s programom zanj ni določena, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
6. člen 
(merila za odmero komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek se odmeri z upoštevanjem naslednjih meril:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
7. člen 
(površina parcele) 
(1) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva površina parcele. Ta se za objekte, za katere se pridobiva gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, za ostale objekte pa iz veljavnih prostorskih aktov Občine Žužemberk.
(2) Na območjih, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi akti se parcela za odmero komunalnega prispevka določi skladno z grafičnim delom prostorskega akta.
(3) V primerih, ko parcele objekta ni možno določiti (več objektov na eni parceli, objekt ne potrebuje gradbenega dovoljenja, objekt ni na stavbnem zemljišču, starejši objekt pridobiva novo vrsto komunalne opreme ipd.), se parcela za odmero komunalnega prispevka določi kot stavbišče objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5.
8. člen 
(neto tlorisna površina objekta) 
(1) Neto tlorisna površina objekta je vsota vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836. Podatek se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije oziroma razpoložljive dokumentacije.
(3) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisne površine objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
9. člen 
(razmerje med deležem parcele in neto tlorisne površine objekta) 
Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine objekta (Dt) je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,3 ter Dt = 0,7.
10. člen 
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo) 
Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:
(1) Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen z vodovodnim in/ali kanalizacijskim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja to nedvoumno razvidno oziroma če upravljavec posameznega voda izda soglasje za priklop na omrežje. Če mora zavezanec za priklop svojega objekta zgraditi ali izboljšati del javnega vodovodnega in/ali kanalizacijskega omrežja, objekt ni opremljen z vodovodnim in/ali kanalizacijskim omrežjem.
(2) Vsak obstoječi ali predvideni objekt, za katerega se lahko odmeri komunalni prispevek, je opremljen s cestnim omrežjem. Če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega cestnega omrežja, se šteje, da objekt ni opremljen s cestnim omrežjem.
(3) Za izboljšanje javnega omrežja se štejejo vsa dela, ki jih je treba izvesti na javnem vodovodnem, kanalizacijskem ali cestnem omrežju na zahtevo upravljavca z namenom omogočitve priključitve objekta na obstoječe omrežje. Za izboljšanje se ne štejejo dela na individualnem priključku objekta.
(3) Za izboljšanje javnega omrežja se štejejo vsa dela, ki jih je treba izvesti na javnem vodovodnem, kanalizacijskem ali cestnem omrežju na zahtevo upravljavca z namenom omogočitve priključitve objekta na obstoječe omrežje. Za izboljšanje se ne štejejo dela na individualnem priključku objekta.
(4) Z objekti za ravnanje s komunalnimi odpadki so opremljeni vsi obstoječi ali predvideni objekti na območju občine.
11. člen 
(faktor dejavnosti) 
(1) Namembnost objekta se upošteva tako, da se za posamezne vrste objektov uporabi različne vrednosti faktorja dejavnosti. Objekti se razvrščajo glede na dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena.
(2) Faktor dejavnosti (Kdejavnosti) se skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih:
Preglednica 1: Določitev faktorjev dejavnosti glede na vrsto objekta
Vrsta objekta
Kdejavnosti
Oznaka v klasifikaciji objektov CC-SI
Enostanovanjske stavbe
111
– enostanovanjske stavbe
1,00
11100
Večstanovanjske stavbe
112
– dvostanovanjske stavbe
1,00
11210
– tri- in večstanovanjske stavbe
1,20
11221
– stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
1,00
11222
Stanovanjske stavbe za posebne namene
113
– stanovanjske stavbe za posebne namene
1,00
11300
Gostinske stavbe
121
– hotelske in podobne gostinske stavbe
1,00
12111
– gostilne, restavracije in točilnice
1,00
12112
– druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
1,00
12120
Upravne in pisarniške stavbe
122
– stavbe javne uprave
1,00
12201
– stavbe bank, pošt, zavarovalnic
1,00
12202
– druge upravne in pisarniške stavbe
1,00
12203
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
123
– trgovske stavbe
1,00
12301
– sejemske dvorane, razstavišča
1,00
12302
– bencinski servisi
1,00
12303
– stavbe za druge storitvene dejavnosti
1,00
12304
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
124
– postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe
1,00
12410
– garažne stavbe
0,70
12420
Industrijske stavbe in skladišča
125
– industrijske stavbe
1,00
12510
– rezervoarji, silosi in skladišča
1,00
12520
Stavbe splošnega družbenega pomena
126
– stavbe za kulturo in razvedrilo
0,80
12610
– muzeji in knjižnice
0,80
12620
– stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
0,80
12630
– stavbe za zdravstvo
0,80
12640
– športne dvorane
0,80
12650
Druge nestanovanjske stavbe
127
– stavbe za rastlinsko pridelavo
0,70
12711
– stavbe za rejo živali
0,70
12712
– stavbe za spravilo pridelka
0,70
12713
– druge nestanovanjske kmetijske stavbe
0,70
12714
– stavbe za opravljanje verskih obredov
0,70
12721
– pokopališke stavbe in spremljajoči objekti
0,70
12722
– kulturni spomeniki
0,70
12730
– druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje
0,70
12740
Za vse objekte, ki po klasifikaciji ne sodijo v nobeno od v tabeli navedenih postavk velja, da je faktor dejavnosti 1,00.
12. člen 
(skupni in obračunski stroški) 
Prikaz skupnih stroškov (Ss) in obračunskih stroškov (Os) obstoječe in nove komunalne opreme je razviden iz preglednice 2.
Preglednica 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov obstoječe in nove komunalne opreme
Vrsta komunalne opreme
Obračunsko območje
Ss (v €)
Os (v €)
1. Vodovod
VOD
11.077.528
6.483.091
2. Kanalizacija
KAN
6.696.865
1.928.345
3. Ceste
CES
24.501.129
12.052.837
4. Objekti za ravnanje z odpadki
ODP
189.092
189.092
13. člen 
(časovni načrt) 
Predvidena komunalna oprema, ki je že vključena v obračunsko območje za kanalizacijo, ima naslednji časovni načrt:
Kanalizacija Trške Njive:
– pridobitev stvarnih pravic:
pridobljene
– projektna dokumentacija:
izdelana
– gradnja komunalne opreme:
v teku
– uporabno dovoljenje:
do konca l. 2015
14. člen 
(stroški opremljanja na enoto parcele in enoto neto tlorisne površine objekta) 
Stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površine objektov se obračunajo z upoštevanjem preglednice 3, pri čemer se za določitev območja opremljanja s posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila 10. člena tega odloka in grafične priloge programa opremljanja.
Preglednica 3: Določitev Cpij in Ctij za posamezno vrsto komunalne opreme
Vrsta komunalne opreme
Obračunsko območje
Cpij (v €/m2)
Ctij (v €/m2)
1. Vodovod
VOD
2,125
8,162
2. Kanalizacija
KAN
2,747
7,642
3. Ceste
CES
3,149
12,793
4. Objekti za ravnanje z odpadki
ODP
0,049
0,201
16. člen 
(indeksiranje stroškov opremljanja) 
Stroški opremljanja m2 parcele (Cpij) in stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine objektov (Ctij) s posamezno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
17. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek se izračuna tako, da se na podlagi obračunskih območij ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme. Za vsako posamezno vrsto komunalne opreme posebej se izračuna komunalni prispevek, pri čemer se uporabi naslednja formula za izračun:
KPij = Aparcela × Cpij × Dp + Kdejavnost × Atlorisna × Ctij × Dt
18. člen 
(izračun celotnega komunalnega prispevka) 
(1) Skupni komunalni prispevek se izračuna kot vsota vseh komunalnih prispevkov za posamezne vrste komunalne opreme na naslednji način:
KP = Σ KPij
(2) Seštevek zneskov je komunalni prispevek, ki se ga odmeri zavezancu.
19. člen 
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka) 
(1) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste obstoječega objekta, gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta ali spremembe obstoječega objekta (nadzidave, dozidave, rekonstrukcije ipd.) se za izračun komunalnega prispevka upošteva razliko med novim in starim stanjem objekta. Kolikor je vrednost pozitivna, se za objekt obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem primeru pa se izda odločba z navedbo, da je komunalni prispevek že poravnan.
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način
KPi = KPnovo stanje objekta – KPstaro stanje objekta
(2) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
(3) V primeru gradnje novega objekta na obstoječi parceli objekta ali njenemu delu, se že poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka za obstoječo parcelo objekta ali njen del pri izračunu novega komunalnega prispevka upoštevajo. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja.
(4) V primeru gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta, se poleg določb predhodnega odstavka tega člena upoštevajo tudi že plačane obveznosti iz naslova plačila komunalnega prispevka v delu obračuna neto tlorisne površine objekta. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja. Investitor mora ob tem tudi predložiti projekt za odstranitev starega objekta. Ta je lahko sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) novega objekta, v nasprotnem primeru (da ga investitor predloži kot samostojen dokument) pa mora investitor projektu za odstranitev objekta predložiti tudi gradbeno dovoljenje za odstranitev objekta.
(5) Komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno opremo se lahko na območju, kjer je bila taka investicija izvedena oziroma se izvaja, odmeri na podlagi posebnega programa opremljanja, ki je bil sprejet posebej samo za to komunalno opremo in samo za to območje, in na njem temelječega odloka, ki opredeljuje skupne in obračunske stroške ter ostale parametra, potrebne za odmero.
(5) Komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno opremo se lahko na območju, kjer je bila taka investicija izvedena oziroma se izvaja, odmeri na podlagi posebnega programa opremljanja, ki je bil sprejet posebej samo za to komunalno opremo in samo za to območje, in na njem temelječega odloka, ki opredeljuje skupne in obračunske stroške ter ostale parametra, potrebne za odmero.
IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
20. člen 
(odmera komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občine z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
(2) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne na zahtevo zavezanca iz prejšnjega odstavka, mora biti zahtevi priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka. Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča se lahko za vhodne podatke uporabi tudi uradne evidence.
(3) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne po uradni dolžnosti, potem ko občina od upravne enote prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, mora biti obvestilu upravne enote priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka.
21. člen 
(izdaja odločbe o odmeri) 
(1) Rok za izdajo odločbe je 15 dni po prejemu popolne vloge, razen v primerih, o katerih na podlagi 25. člena tega odloka odloča občinski svet. V tem primeru je rok za izdajo odločbe 7 dni po seji občinskega sveta. O izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto.
(2) Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 30 dni.
22. člen 
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino) 
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. S pogodbo se določi tudi rok za priključitev objekta na komunalno opremo.
(2) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh pogodbenih strank. S pogodbo se določi predvsem rok zgraditve in priključitve objekta na komunalno opremo.
23. člen 
(plačilo komunalnega prispevka) 
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka mora plačati komunalni prispevek v enkratnem znesku v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, razen če ni med občino in zavezancem sklenjena pogodba o medsebojnih razmerjih, v kateri je navedeno drugače. V tem primeru se podrobnosti glede plačila navedejo na odločbi.
(2) Komunalni prispevek se lastnikom obstoječih objektov, ki na novo pridobivajo kakšno vrsto komunalne opreme lahko odmeri kot obročno plačilo, vendar mora zavezanec za plačilo še pred pravnomočnostjo izdane odločbe podati na občino pisno prošnjo. V tem primeru se lahko komunalni prispevek plača na največ šest mesečnih obrokov. Izjemoma lahko način plačila tudi odstopa od navedenega, kolikor župan izda ustrezen sklep. V vsakem primeru pa občina sklene z zavezancem pogodbo o medsebojnih razmerjih.
(3) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pri pristojnem organu upravne enote pa ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila komunalnega prispevka v nerevaloriziranem znesku. Vračilo plačanega komunalnega prispevka se na vlogo zavezanca izvede v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe o vračilu. Zavezanec mora k vlogi priložiti ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidno, da ni vložil vloge za izdajo gradbenega dovoljenja ali da mu gradbeno dovoljenje ni bilo izdano ali da mu je gradbeno dovoljenje prenehalo veljati, vendar le v primeru, če si pristojni organ občine tega dokazila ne more pridobiti sam po uradni dolžnosti.
(3) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pri pristojnem organu upravne enote pa ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila komunalnega prispevka v nerevaloriziranem znesku. Vračilo plačanega komunalnega prispevka se na vlogo zavezanca izvede v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe o vračilu. Zavezanec mora k vlogi priložiti ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidno, da ni vložil vloge za izdajo gradbenega dovoljenja ali da mu gradbeno dovoljenje ni bilo izdano ali da mu je gradbeno dovoljenje prenehalo veljati, vendar le v primeru, če si pristojni organ občine tega dokazila ne more pridobiti sam po uradni dolžnosti.
24. člen 
(stroški priključevanja) 
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. Stroški izvedbe priključkov niso predmet odmere komunalnega prispevka in v celoti bremenijo investitorja.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
25. člen 
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in posameznih vrst stavb za izobraževanje (oznaka 1263 v CC-SI), znanstveno-raziskovalno delo (CC-SI: 1263) in zdravstvo (oznaka 1264) po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
(3) Komunalnega prispevka so oproščeni zavezanci za plačilo v primeru stavb za nastanitev gasilcev (del oznake 12740 v CC-SI).
(4) Komunalni prispevek se ne plača v primerih, ko je zavezanec za plačilo Občina Žužemberk. Če je Občina Žužemberk solastnica obstoječe zgradbe ali soinvestitorka nove zgradbe, se komunalni prispevek ne plača v enakem deležu, kot je delež občine v skupni površini objekta.
(5) Komunalnega prispevka so oproščena društva s sedežem v Občini Žužemberk, če gre za objekt, ki ga potrebujejo za svojo dejavnost.
(6) Komunalni prispevek se ne plača v primeru objektov, ki so v splošnem javnem interesu, kadar so bili oziroma bodo zgrajeni s humanitarnimi sredstvi in/ali prostovoljnim delom ali v okviru s strani Občine Žužemberk podprte akcije pomoči potrebnim.
(7) Investitor, ki je v roku zadnjih 5 let od dneva vloge za odmero komunalnega prispevka vlagal lastna sredstva v izgradnjo komunalne opreme na območju Občine Žužemberk, lahko ob predložitvi ustreznega pisnega dokazila uveljavlja znižanje komunalnega prispevka za komunalno opremo, na katero se vložek nanaša do višine svojega revaloriziranega vložka. Kot dokazilo o lastnem vlaganju v posamezno komunalno opremo velja tudi dokazilo o plačanem krajevnem samoprispevku, če so bila zbrana sredstva namenjena izgradnji komunalne opreme. Dokazila so prenosljiva samo iz staršev na otroka oziroma partnerja in se jih lahko uveljavlja samo enkrat.
(8) Komunalni prispevek se za 30 % zmanjša zavezancu za plačilo komunalnega prispevka, ki ima status mlade družine. Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen. Za stare 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to starost v letu, ko se vloži zahtevek.
(9) Plačilo komunalnega prispevka se lahko delno ali v celoti oprosti za gradnjo posameznih vrst ne-stanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov, če tako na predlog župana odloči občinski svet. V tem primeru mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
26. člen 
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka) 
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih samo, kolikor bi bil tak izračun za stranko ugodnejši. V nasprotnem primeru se uporabijo določila tega odloka.
27. člen 
(veljavnost sprejetih odlokov o programih opremljanja) 
(1) Z uveljavitvijo tega odloka ostanejo še naprej v veljavi:
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »servisno-obrtna cona Jama pri Dvoru« (Uradni list RS, št. 73/10),
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Stanovanjska cona Klek – 1. etapa« (Uradni list RS, št. 53/11),
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Obrtno industrijska cona Sejmišče – II faza, 1. etapa« (Uradni list RS, št. 100/11).
(2) Na obračunskih območjih, ki jih obravnavajo v prvem odstavku tega člena navedeni programi opremljanja in na njih temelječi odloki, se komunalni prispevek še naprej odmerja po teh odlokih, pri čemer se komunalni prispevek odmerja samo za tisto vrsto komunalne opreme, ki jo posamezni program opremljanja obravnava, za ostalo komunalno opremo pa se odmera izvrši po tem odloku.
(3) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 98/09).
28. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-20/2015-1
Žužemberk, dne 12. marca 2015
Župan 
Občine Žužemberk 
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost