Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

830. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Murska Sobota, stran 2297.

  
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 popr., 41/07 popr., 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 4. seji dne 17. 3. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Murska Sobota 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(uporaba izrazov) 
V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik ureja dodeljevanje denarne pomoči za novorojence (v nadaljevanju: denarna pomoč) z območja Mestne občine Murska Sobota, določa upravičence, prejemnike, višino denarne pomoči, postopek za uveljavljanje ter način dodelitve enkratne denarne pomoči.
3. člen 
(opredelitev denarne pomoči) 
Denarna pomoč je enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna in s katero se staršem novorojenega otroka zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
II. UPRAVIČENCI 
4. člen 
(določitev upravičencev) 
Pravico do denarne pomoči lahko uveljavljata starša otroka, če je otrok državljan Republike Slovenije in ima vsaj eden od staršev in otrok stalno bivališče v Mestni občini Murska Sobota.
V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do denarne pomoči, pod pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena, tisti od staršev, pri katerem otrok dejansko živi.
Pravico do denarne pomoči pa lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka.
III. PREJEMNIK 
5. člen 
(določitev prejemnika) 
Denarna pomoč se izplača enemu od staršev, ki ga upravičenca navedeta v vlogi kot prejemnika denarne pomoči in ima stalno prebivališče v Mestni občini Murska Sobota.
Pri enostarševskih družinah se denarna pomoč izplača tistemu od staršev, pri katerem otrok živi.
V primeru iz tretjega odstavka 4. člena se denarna pomoč izplača zakonitemu zastopniku otroka.
IV. VIŠINA 
6. člen 
(višina pomoči) 
Višina denarne pomoči znaša 500,00 EUR neto za vsakega živorojenega otroka. O spremembi višine denarne pomoči odloča mestni svet.
V. POSTOPEK 
7. člen 
(vsebina vloge) 
Denarna pomoč se izplača na podlagi izpolnjenega obrazca vloge upravičenca, ki obsega:
– ime, priimek in naslov prejemnika, EMŠO in njegovo davčno številko,
– številko transakcijskega računa prejemnika,
– banko, pri kateri ima prejemnik odprt transakcijski račun, in
– ime in priimek ter naslov otroka oziroma otrok.
Vlogi za dodelitev denarne pomoči je potrebno priložiti:
– izpisek iz rojstne matične knjige za novorojence,
– potrdilo o stalnem prebivališču za novorojenca in vlagatelja oziroma potrdilo o skupnem gospodinjstvu in
– dokazilo pristojnega organa o zakonitem zastopništvu (kolikor zakoniti zastopnik – upravičenec ni eden od staršev).
Po izteku 7 mesecev od dneva rojstva otroka, upravičenec ne more več zahtevati denarne pomoči po določbah tega pravilnika.
8. člen 
(izdaja odločbe) 
O dodelitvi denarne pomoči se odloči z upravno odločbo najkasneje v roku 30 dni od prejema popolne vloge. Denarna pomoč se prejemniku izplača na njegov osebni račun v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba pri županu občine, ki mora biti vložena v pisni obliki, in sicer v roku 15 dni od njene vročitve. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota.
Če iz vloge niso razvidne vse okoliščine, ki so podlaga za uveljavitev pravic po določbah tega pravilnika, se vlagatelja pozove na dopolnitev vloge. Kolikor vlagatelj najkasneje v roku 15 dni vloge ne dopolni, se le-ta s sklepom zavrže kot nepopolna.
9. člen 
(neprenosljivost denarne pomoči) 
Denarna pomoč po tem pravilniku ni prenosljiva na drugo pravno ali fizično osebo, niti je ni mogoče nameniti v humanitarne ali druge namene.
10. člen 
(vračilo denarne pomoči) 
Prejemnik je dolžan vrniti prejeto denarno pomoč skupaj z zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika.
11. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za vse novorojence, rojene od 1. 1. 2015 dalje.
Št. 007-0006/2015-2
Murska Sobota, dne 17. marca 2015
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek l.r.

AAA Zlata odličnost