Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

817. Letni program športa Občine Kanal ob Soči za leto 2016, stran 2255.

  
Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), 2. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 21/08 in 16/09) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 3. redni seji dne 18. 3. 2015
L E T N I  P R O G R A M  Š P O R T A 
Občine Kanal ob Soči za leto 2016 
Iz proračuna Občine Kanal se za proračunsko leto 2016 za šport zagotovi 179.870 € od tega za športne programe, dejavnost izvajalcev letnega programa ter materialne stroške prireditev sredstva v višini 62.537 €, za vzdrževanje in upravljanje športnih objektov sredstva v višini 114.893 € in za investicije v športno infrastrukturo sredstva v višini 1.000 €.
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
1.1.2 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6. leta)
Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2016 za športne programe predšolskih otrok (Naučimo se plavati, Ciciban planinec, športne dejavnosti v organizaciji društev in drugih izvajalcev, smučarski tečaji) namenjajo sredstva v višini 2.206,40 €. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4180230 Sofinanciranje športnih programov.
1.2 Športna vzgoja šoloobveznih otrok (starost od 6 do 15 let)
1.2.1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Vrednost programa interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok (Krpan, Naučimo se plavati, drugi 80-urni programi, smučarski tečaji, šolska športna tekmovanja) znaša 4.097,60 €. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4180230 Sofinanciranje športnih programov.
1.2.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2016 za programe športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport namenjajo sredstva v višini 18.912,00 €. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4180230 Sofinanciranje športnih programov.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira delovanje panožnih športnih šol za izpeljavo programov s skupinami otrok starosti od 6 do 15 let.
1.3. Športna vzgoja mladine (nad 15 do 19 let)
1.3.1 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2016 za programe športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport namenjajo sredstva v višini 11.474,60 €. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4180230 Sofinanciranje športnih programov.
2. VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
V sprejetem proračunu Občine Kanal ob Soči so na postavki 4180250 Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo zagotovljena sredstva v višini 114.893 € za vzdrževanje in upravljanje športnih objektov, ki so v celotni ali delni lasti Občine Kanal ob Soči, za upravljanje in vzdrževanje Športne dvorane Kanal in telovadnice OŠ Deskle. Iz sredstev za tekoče vzdrževanje se pokrivajo stroški elektrike, ogrevanja, vode, komunalni stroški, stroški vzdrževanja, stroški plače hišnika in čistilke, idr.
3. ŠPORTNE, ŠPORTNO REKREATIVNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA IN OBČINE S ŠPORTOM
Občina Kanal ob Soči bo v letu 2016 zagotovila sofinanciranje športnih in športno rekreativnih prireditev posameznih izvajalcev športnih in športno rekreativnih prireditev.
Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2016 za programe športnih in športno rekreativnih prireditev namenjajo sredstva v višini 8.690 €. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4180230 Sofinanciranje športnih programov.
4. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
Na področju športa delujejo na lokalni ravni društva, ki za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje materialnih stroškov poslovanja in za tekmovanja v uradnih tekmovalnih sistemih.
Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2016 za delovanje društev namenja sredstva v višini 17.156,40 €. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4180230 Sofinanciranje športnih programov.
5. INVESTICIJE NA PODROČJU ŠPORTA
Športni objekt Avče
V proračunu občine so na proračunski postavki 4180260 – Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov zagotovljena sredstva v višini 1.000 € za pridobitev uporabnega dovoljenja za športni objekt Avče.
Št. 9000-0003/2015-10
Kanal ob Soči, dne 18. marca 2015
Župan 
Občine Kanal 
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti