Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

Št. 122-01/2015-412 Ob-1696/15 , Stran 557
Št. 122-01/2015-412 Ob-1696/15
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12) ter 8. člena Odloka o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 04/2014), Občina Jezersko objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe pomoči na domu v Občini Jezersko
1. Naziv in naslov koncedenta: Občina Jezersko, Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko, telefon: 04/254-51-10, faks: 04/254-51-10, e-pošta: obcina@jezersko.si. 2. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za izvajanje javne službe pomoči na domu v Občini Jezersko. 3. Vrsta storitve Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo in vključuje: – pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih; – gospodinjsko pomoč; – pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. 4. Obseg storitve: predvideni obseg storitve je povprečno 110 ur efektivnega dela na mesec oziroma ena zaposlena oskrbovalka oziroma oskrbovalec (v nadaljevanju se beseda »oskrbovalka« razume kot osebo ženskega oziroma moškega spola). Storitev se v času razpisa ne izvaja, zato se v prvih letih po podelitvi koncesije predvideva zaposlitev oskrbovalke za polovični delovni čas, nadalje pa postopni prehod na zaposlitev ene cele oskrbovalke in s tem posledično prilagajanje pogodbe o izvajanju koncesije. 5. Pravna podlaga: – Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12); – Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08, 45/11); – Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13); – Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12); – Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06); – Odlok o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 04/2014); – Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14 in 95/14); – Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 40/97, 56/98, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 77/07, 60/08, 75/08, 89/10, 107/11, 26/12, 40/12, 46/13); – drugi predpisi s področja socialnega varstva. 6. Trajanje koncesije: koncesija se podeli za obdobje 10 let z možnostjo podaljšanja na predlog koncesionarja, vendar največ še za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba. Predvideni začetek izvajanja storitve je 1. 9. 2015. 7. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati Javno službo pomoč družini na domu na območju Občine Jezersko lahko izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali, da je fizična oseba, ki je v Republiki Slovenije registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, – izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija, – da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve, – da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve, – da izkazuje finančno in poslovno sposobnost za izvajanje storitve. Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti k ponudbi, so določena v razpisni dokumentaciji. 8. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: koncesija se razpisuje za območje celotne Občine Jezersko. 9. Število koncesij, ki se podeli na javnem razpisu: na javnem razpisu se podeli ena koncesija za območje celotne Občine Jezersko. 10. Uporabniki storitve, za katere se razpisuje koncesija Uporabniki storitve so osebe s stalnim prebivališčem v Občini Jezersko, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Do pomoči so upravičeni občani, ki so: – osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje; – osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu; – druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij; – kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje; – hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva. 11. Ureditev delovnega razmerja zaposlene oskrbovalke: delovno razmerje oskrbovalke se ureja v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva. 12. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet koncesije: 1. Podatki o ponudniku (Obrazec 1), 2. Ponudba (Obrazec 2) obvezna priloga: Izračun cene za socialnovarstveno storitev pomoč družini na domu, oblikovan po metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev oziroma izračun cene za socialnovarstveno storitev, oblikovan v skladu s poskusno določenimi normativi 3. Izjava o oddaljenosti (Obrazec 3) 4. Izjavo ponudnika o registraciji (Obrazec 4) 5. Izjavo o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije (Obrazec 5) 6. Izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbornice (Obrazec 6) 7. Organizacijsko shemo s prikazanim številom in strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi izobrazbi ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju ali organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati (Obrazec 7) obvezna priloga 8. Izjavo, da bo ponudnik delovna razmerja zaposlenih urejal v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakonom in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva (Obrazec 8) 9. Projekcijo finančnega poslovanja za prihodnje petletno obdobje z izkazom denarnih tokov v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 26 po različici I (Obrazec 9) obvezna priloga 10. Izjavo o lastništvu prostorov (Obrazec 10) obvezna priloga 11. Izjavo, da objekt izpolnjuje minimalne tehnične pogoje v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Obrazec 11) obvezna priloga: Projektna dokumentacija za objekt oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev za opravljanje socialnovarstvenih storitev (uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi objektov ali vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt, namenjen izvajanju socialnovarstvenih storitev ali najmanj gradbeno dovoljenje za objekt, namenjen izvajanju socialnovarstvenih storitev s projektom za gradbeno dovoljenje z vrisano razporeditvijo predvidene opreme 12. Izjava ponudnika, ki je na podlagi zakona že pridobil dovoljenje za delo oziroma ponudnik, ki na podlagi podeljene koncesije že izvaja enako storitev (Obrazec 12) 13. Program dela izvajanja storitve (Obrazec 13) obvezna priloga: Program dela 14. Originalno bančno garancijo za resnost ponudbe v skladu z vzorcem (Obrazec 14). 15. Izjavo banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Obrazec 15) -samo v primeru, ko ponudnik še ne razpolaga s primernim objektom 16. Izjavo o točnosti in resničnosti navedb (Obrazec 16) 17. Izjavo ponudnika, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 UPB; KZ-1) (Obrazec 17) 18. Izjavo zakonitega zastopnika ponudnika, da kolikor je ponudnik pravna oseba, pred objavo javnega razpisa ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 UPB; KZ-1) (Obrazec 18) 19. Izjavo o ustreznosti (Obrazec 19) 20. Izjava, da lahko naročnik iz uradnih evidenc pridobi osebne podatke ponudnika in pooblaščenih oseb (Obrazec 20) 21. Letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 3 let (Obrazec 21) 22. Bonitetno informacijo AJPES-a, ki ne sme biti starejša od 30 dni od dne oddaje ponudbe (BON-2 ali BON-1/SP) (Obrazec 22) 23. Izjavo o najetih posojilih (Obrazec 23) 24. Izjavo o hipotekah in drugih stvarnih pravicah (Obrazec 24) 25. Izjavo ponudnika, da imajo/nimajo drugih obveznosti (Obrazec 25) 26. Osnutek koncesijske pogodbe (vsaka stran pogodbe mora biti parafirana) (Obrazec 26) 13. Dodatna Pravila pri oddaji ponudbe Ponudnik mora predložiti ponudbo na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Celotna ponudbena dokumentacija naj bo zložena po vrstnem redu, vse strani v ponudbi naj bodo oštevilčene, zvezane z vrvico in zapečatene tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata. Ponudbo predstavljajo tudi vse izjave, potrdila in dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti v originalu ali overjeni fotokopiji. 14. Rok za prijavo na javni razpis Prijava na javni razpis mora biti vložena najpozneje do dne 11. 5. 2015, do 11. ure, na naslov »Občina Jezersko, Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko«. Za pravočasno vloženo se šteje vloga, ki je bila s strani ponudnika prejeta na zgornji naslov najpozneje do dne 11. 5. 2015, do 11. ure. Ponudnik mora svojo vlogo na javni razpis oddati v zaprti ovojnici na naslov »Občina Jezersko, Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko« s pripisom » Prijava JR – Pomoč na domu – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in točen naslov ponudnika. Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka, dopolnitve morajo biti označene z oznako »Dopolnitev ponudbe«. Vse prejete vloge in dopolnitve, ki bodo na naslov koncedenta prispele po razpisanem terminu, bo koncedent s sklepom zavrgel. Ponudniki lahko zastavijo vprašanja vezano na javni razpis na elektronski naslov: tajnistvo@jezersko.si do četrtka, dne 29. 4. 2015 do 11. ure. Vsa vprašanja in odgovori so javni in bodo objavljeni na internetni strani naročnika skupaj z razpisno dokumentacijo. 15. Datum odpiranja ponudb Odpiranje ponudb se bo odvijalo dne 11. 5. 2015 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Jezersko. Odpiranje ponudb je javno in se ga lahko udeleži vsak ponudnik na javnem razpisu, kar obvezno izkaže s pisnim pooblastilom ponudnika. Komisija koncedenta bo za vsako ponudbo ugotovila ali je pravočasna, ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, ali je podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja storitve. O vsaki ponudbi, ki izpolnjuje predpisane zahteve, bo komisija koncedenta pridobila mnenje Socialne zbornice Slovenije. Komisija koncedenta bo najkasneje v roku 60 dni po pridobitvi mnenja Socialne zbornice Slovenije oziroma po preteku roka za podajo mnenja opravila pregled in presojo popolnih ponudb po objavljenih kriterijih in merilih ter na tej podlagi in ob upoštevanju mnenja Socialne zbornice Slovenije, če je bilo dano, pripravila predlog za podelitev koncesije ter o tem obvestila ponudnike. Organ, pristojen za podelitev koncesij, bo s sklepom zavrgel: – nepravočasne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, – nepravilne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, – nepopolne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, – ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki ne ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji ponudbe iz točke 13 te razpisne dokumentacije, – ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki niso podane za krajevno območje, določeno v tem javnem razpisu. 16. Kriteriji in merila za izbiro med ponudbami Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila: – celotni stroški storitve – do 90 točk; – oddaljenost sedeža oziroma izpostave ponudnika od območja občine – do 10 točk. 17. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodb Koncedent bo izbral tistega prijavitelja, ki bo izpolnjeval vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije in bo zbral najvišje število točk v skladu z navedenimi merili. Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja. Koncesijo bo na podlagi predloga pristojne strokovne komisije koncedenta za pregled in presojo prispelih ponudb podelila občinska uprava z odločbo. Izbrani koncesionar bo koncesijsko pogodbo podpisal z županom Občine Jezersko. Komisija koncedenta si pridržuje pravico do preverjanja resničnosti in verodostojnosti navedb ter preverjanja vseh podatkov, ki so sestavni del ponudbe za podelitev koncesij. Kolikor ugotovi, da navedbe niso resnične in verodostojne, se ponudba zavrne. Organ, pristojen za podelitev koncesij, o vseh ponudbah, ki so se uvrstile v ocenjevanje, izda eno odločbo, s katero podeli koncesije najugodnejšim ponudnikom in zavrne neuspešne ponudbe. 18. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času objave javnega razpisa: pristojna oseba za dajanje informacij je Jasna Durić, tel. 04/254-51-10, e-pošta: tajnistvo@jezersko.si. 19. Razpisna dokumentacija: celotna razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu koncedenta in na spletni strani Občine Jezersko: www.jezersko.si.
Občina Jezersko

AAA Zlata odličnost