Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

811. Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2015, stran 2249.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03 in 17/06, Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 3. redni seji dne 18. 3. 2015 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2015 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
S tem odlokom se za Občino Kanal ob Soči za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 2015
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.556.438
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.771.732
70 
DAVČNI PRIHODKI
4.118.802
700 Davki na dohodek in dobiček
3.401.802
703 Davki na premoženje
649.200
704 Domači davki na blago in storitve
67.800
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
1.652.930
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.461.630
711 Takse in pristojbine
1.000
712 Denarne kazni
2.800
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
40.000
714 Drugi nedavčni prihodki
147.500
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
13.552
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
13.552
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
771.154
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
587.158
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
183.996
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.288.144
40 
TEKOČI ODHODKI
2.457.946
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
445.784
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
66.165
402 Izdatki za blago in storitev
1.947.497
403 Plačila domačih obresti
500
41 
TEKOČI TRANSFERI
2.768.986
410 Subvencije
50.145
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
697.410
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
614.851
413 Drugi tekoči domači transferi
1.406.580
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.841.964
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.841.964
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
219.247
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. upor.
177.641
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
41.606
III. 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ)
–731.706
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500) 
517.206
50 
ZADOLŽEVANJE
517.206
500 Domače zadolževanje
517.206
VIII. 
ODPLAČILO DOLGA (550) 
5.500
55 
ODPLAČILO DOLGA
5.500
550 Odplačilo domačega dolga 
5.500
IX. 
POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. +VII. – II. – V. – VIII.)
–220.000
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
511.706
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI. + X. – IX.)
731.706
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRET. LETA NA DAN 31. 12.
220.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske uporabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na krajevno običajen način na sedežu občine in na sedežih krajevnih skupnosti v občini.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki krajevnih skupnosti,
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi praviloma v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan oziroma predsednik sveta krajevne skupnosti za finančne načrte krajevnih skupnosti.
Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju veljavnega proračuna za leto 2015 v mesecu juliju in z zaključnim računom po izteku proračunskega obdobja.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega porabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in transfere ne sme presegati pravice obsega 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2016 50 % navedenih pravic porabe,
– v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot za 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunska rezerva se ne oblikuje.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZFJ do višine 50 % odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
V primerih, ko stroški sanacije ali obrambe pred posamezno nesrečo presežejo 50 % razpoložljivih sredstev, odloča o njihovi uporabi občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
9. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZFJ, lahko župan dolžniku do višine 400 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2015 načrtuje zadolžiti do višine 517.206 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
11. člen 
(začasno financiranje v letu 2016) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Kanal ob Soči v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0003/2015-7
Kanal ob Soči, dne 18. marca 2015
Župan 
Občine Kanal 
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost