Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

Št. 478-176/2014/23 Ob-1743/15 , Stran 579
Št. 478-176/2014/23 Ob-1743/15
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: lastnik) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14) objavlja
ponovno javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež upravljavca oziroma organizatorja ponovnega javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana. 2. Opis predmeta oddaje v najem in podnajem: Sklop 1 a) Parkirišče, v izmeri cca 1.500,00 m2, cca 75 parkirnih mest, ki ležijo na nepremičninah s parc. št. 1751/1, 1744/4, 1751/3 in 1747/2, vse k.o. 2592 Jernej (v priloženi skici označeno z 1). V podnajem pa se dajeta zemljišči s parc. št. 1751/1 in 1744/4, oba k.o. 2592 Jernej. Sklop 2 b) Poslovni prostor brez opreme, v izmeri cca. 7 × 7 m2, parc. št.: 1744/7, k.o. 2592 Jernej (v priloženi skici označeno z 2) za prodajo: – pekovskih izdelkov in/ali – časopisov, revij, otroških edicij, razglednic, tobačnih izdelkov in plažnega programa in/ali – sadja in zelenjave. V podnajem pa se daje zemljišče s parc. št. 1744/7, k.o. 2592 Jernej. Sklop 3 c) Restavracija – jedilnica (brez kuhinje), v izmeri cca. 700,00 m2, ki obsega jedilnico, sanitarije ter druge funkcionalne in pomožne prostore, na nepremičninah s parc. št.: 1744/3 in 1754/3, obe k.o. 2592 Jernej, s pripadajočimi zunanjimi tlakovanimi manipulativnimi površinami (v priloženi skici označeno s 3). d) Gostinski lokal »Rtiški hram«, v izmeri 57,38 m2 z možnostjo uporabe zunanje terase, v izmeri 40,20 m2, ki leži na nepremičninah s parc. št. 1754/3, in 1744/3, obe k.o. 2592 Jernej (v priloženi skici označeno s 4). Nepremičnine pod b), c) in d) se oddajajo za čas od 1. 5. 2015 do 15. 10. 2015, parkirišče (pod a)) pa se oddaja za čas od 1. 6. 2015 do 30. 9. 2015, in se nahajajo v sklopu Počitniškega doma Debeli Rtič, Jadranska cesta 79, 6280 Ankaran (v nadaljevanju: PD Debeli Rtič). 3. Vrsta pravnega posla: oddaja nepremičnin po metodi javnega zbiranja ponudb. 4. Način in rok plačila: najemnik bo najemnino poravnaval v roku 15 dni od izstavitve računov, ki jih najemodajalec izstavi do 5. v mesecu za tekoči mesec. V primeru, da najemnina ne bo plačana v dogovorjenem roku, ima najemodajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti. 5. Izhodiščna cena in varščina: Izhodiščna cena – mesečna najemnina za nepremičnine znaša, in sicer: Sklop 1: 1.900 EUR Sklop 2: 620 EUR Sklop 3: 3.000 EUR V najemnino so vračunani obratovalni stroški in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. V najemnini ni obračunan 22% DDV. Uspeli najemnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za najem ponujene nepremičnine za posamezni sklop, vendar najmanj v višini izhodiščne cene posameznega sklopa. Najemniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 1.000,00 EUR za sklop 1, v višini 1.000,00 EUR, za sklop 2, v višini ene mesečne najemnine in za sklop 3, v višini 1.500 EUR. Iz vplačane varščine za sklop 3 se plača račun za izvedbo storitev generalnega čiščenja restavracije – jedilnica (brez kuhinje) ter gostinskega lokala »Rtiški hram«, ki se izvede po zaključku obratovanja PD Debeli Rtič (v obdobju 1. 10. do 15. 10. 2015) in jo v svojem imenu naroči lastnik. Morebitna razlika varščine se povrne najemniku na njegov račun. Varščina za sklop 1 in sklop 2 se poračuna pri zadnji najemnini. Varščino za sklop 1 se vplača na račun Ministrstva za notranje zadeve, 01100-6370171132, ter sklic 28 17116-2990008-39900615. Varščino za sklop 2 se vplača na račun Ministrstva za notranje zadeve, 01100-6370171132, ter sklic 28 17116-2990008-39900715. Varščino za sklop 3 se vplača na račun Ministrstva za notranje zadeve, 01100-6370171132, ter sklic 28 17116-2990008-39900815. Plačana varščina se bo najemnikom, ki ne bodo uspeli, brez obresti vrnila v roku 30 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. 6. Dodatne informacije in ogled nepremičnin: Ogled nepremičnin, ki so predmet oddaje v najem, se lahko opravi na podlagi predhodnega dogovora z Denisom Cirikovićem – tel. 01/514-71-69, el. naslov: denis.cirikovic@gov.si. Prav tako se lahko tudi pri njem dobijo vse informacije v zvezi s predmetom oddaje v najem. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb se dobijo pri Jasmini Strgaršek, tel. 01/428-44-52, el. naslov: jasmina.strgarsek@gov.si ali pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov: mojca.plesko-grah@gov.si. 7. Oblika ponudbe: Ponujena cena mora biti fiksna, izražena v EUR. Sklop 1: Predmet: »Ponudba za najem parkirišča v sklopu PD Debeli Rtič, 2015«. Številka zadeve: 478-176/2014. Oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba!« Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov najemnika. Sklop 2: Predmet: »Ponudba za najem poslovnega prostora za prodajo v sklopu PD Debeli Rtič, 2015«. Številka zadeve: 478-176/2014. Oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba!« Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov najemnika. Sklop 3: Predmet: »Ponudba za najem restavracije in gostinskega lokala v sklopu PD Debeli Rtič, 2015«. Številka zadeve: 478-176/2014. Oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba!« Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov najemnika. Ponudba mora vsebovati tudi naslednje podatke: – podatke o najemniku s točnim naslovom, če je najemnik fizična oseba, – firmo in sedež najemnika, če je najemnik pravna oseba, – matično številko ter davčno številko oziroma ID številko za DDV, – številko transakcijskega oziroma osebnega računa najemnika, na katerega se vrne vplačana varščina v primeru neuspele ponudbe. – dokazilo poslovne banke o plačilni sposobnosti (BON-2), ki bo potrjevalo, da najemnik nima tekočih dospelih neporavnanih obveznosti. Dokazilo se mora nanašati na vse transakcijske račune najemnika 8. Merilo za izbor: merilo za izbor je višina ponujenega zneska za predmet najema. Izbran bo tisti najemnik, ki bo ponudil najvišji znesek za predmet najema. 9. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 14. 4. 2015 do 12. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. 10. Rok vezanosti najemnikov na dano ponudbo: najemniki so vezani na ponudbo najmanj 60 dni od dneva javnega odpiranja ponudb. 11. Drugi pogoji Najemnik mora k svoji ponudbi predložiti podpisano izjavo, s katero sprejema sledeče pogoje za najem: Sklop 1 pod a): – najemna pogodba se sklepa za čas ene sezone, in sicer v času od 1. 6. 2015 do 30. 9. 2015, – najemnik prične s pobiranjem parkirnine 1. 6. 2015, – najemnik zapisniško prevzame parkirna mesta v uporabo in urejanje in jih je dolžan v enakem stanju zapisniško vrniti lastniku, – najemnik je dolžan skrbeti za red in čistočo na parkirišču in v njegovi neposredni okolici (npr. košnja trave, obrezovanje grmovnic in vej, pobiranje odpadkov ipd.), – najemnik sam odgovarja za morebitne reklamacije gostov naselja v zvezi z njegovo dejavnostjo in jih je dolžan ažurno reševati, – najemnik se zavezuje, da prevzema vso odškodninsko odgovornost, ki bi eventualno nastala kot posledica uporabe parkirišča in opravljanja dejavnosti, – čas pobiranja parkirnine je vse dni v tednu največ od 7. do 22. ure, – najemnik je dolžan upoštevati Posebna pravila uporabe objektov počitniške dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve, ki veljajo v PD Debeli Rtič in navodila pristojne osebe lastnika, kar pomeni da poslovanje ne sme biti moteče za uporabnike PD Debeli Rtič in za bližnje sosede, – najemnina se prične zaračunavati z dnem prevzema parkirišča v uporabo, – najemnik najete nepremičnine ne sme oddajati v podnajem, – nepremičnine si je najemnik ogledal in jih v takšnem stanju vzame v najem; – najemnik mora zagotoviti tudi poldnevno (do 5 ur) in dnevno (nad 5 ur) zaračunavanje parkirnine in izdajo zakonsko predpisanih računov plačniku parkiranja, – najemnik je za morebitne nepravilnosti pri izvajanju dejavnosti izključno odgovoren sam. Sklop 2: pod b): – najemna pogodba se sklene za čas od 1. 5. 2015, ko prične naselje PD Debeli Rtič z obratovanjem, do vključno 15. 10. 2015, – obratovanje poslovnega prostora je od 1. 6. 2015 do 30. 9. 2015, – najemnina se obračunava za čas obratovanja poslovnega prostora, – najemnik sam zagotovi opremo in inventar, ki jo potrebuje za opravljanje dejavnosti. V primeru, da je oprema tako velik porabnik električne energije, da povzroča izpade na električnem omrežju, mora najemnik na lastne stroške zagotoviti tudi samostojni neodvisni vir napajanja (kot npr. agregat), – najemnik zapisniško prevzame poslovni prostor brez opreme in drobnega inventarja. Ob prenehanje pogodbe, to je do 15. 10. 2015, mora najemnik zapisniško predati poslovni prostor prazno stvari in oseb ter v enakem stanju, kot ga je prevzel, – najemnik se zavezuje, da bo objekt uporabljal izključno za dejavnost prodaje pekovskih izdelkov in/ali časopisov, revij, otroških edicij, razglednic, tobačnih izdelkov, sadja in zelenjave znotraj najetega prostora, – obratovanje poslovnega prostora najemnik določa sam, in sicer vse dni v tednu med 7. in 22. uro v skladu s predpisi, ki urejajo obratovalni čas, – najemnik je dolžan redno vzdrževati v najem vzeti lokal ter skrbeti za red in čistočo v lokalu ter na zemljišču v njegovi neposredni okolici, – najemnik se zavezuje, da prevzema vso odškodninsko odgovornost, ki bi nastala kot posledica uporabe prostora in opravljanja dejavnosti, – najemnik sam odgovarja za morebitne reklamacije gostov naselja v zvezi z njegovo dejavnostjo in jih je dolžan ažurno reševati, – najemnik je dolžan upoštevati Posebna pravila uporabe objektov počitniške dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve, ki veljajo v počitniškem naselju in navodila lastnika. – najemnik najete nepremičnine ne sme oddajati v podnajem, – vse nepremičnine si je najemnik ogledal in jih v takšnem stanju vzame v najem; – najemnik je za morebitne nepravilnosti pri izvajanju dejavnosti izključno odgovoren sam. Sklop 3: Pod c) in d): – najemna pogodba se sklene za čas od 1. 5. 2015, ko prične naselje PD Debeli Rtič z obratovanjem, do vključno 15. 10. 2015, – obratovanje restavracije – jedilnica (brez kuhinje in skladiščnih prostorov) ter gostinskega lokala »Rtiški hram« je od 1. 6. 2015 do 30. 9. 2015, – najemnina se obračunava za čas obratovanja restavracije – jedilnica (brez kuhinje in skladiščnih prostorov) ter gostinskega lokala »Rtiški hram«, – najemnik zapisniško prevzame gostinski lokal in restavracijo s sanitarijami (brez kuhinje) v uporabo s pripadajočo opremo in inventarjem (drobni inventar in osnovna sredstva, ki se v času primopredaje nahajajo na lokaciji) in jo je dolžan redno vzdrževati oziroma zagotoviti popravilo za zagotovitev nemotenega delovanja ter jo je dolžan ob prenehanju pogodbe, to je do 15. 10. 2015 v enakem stanju oziroma številu zapisniško vrniti lastniku, – najemnik sam zagotovi opremo in inventar, ki jo potrebuje za opravljanje dejavnosti. V primeru, da je oprema tako velik porabnik električne energije, da povzroča izpade na električnem omrežju, mora najemnik na lastne stroške zagotoviti tudi samostojni neodvisni vir napajanja (kot npr. agregat), – najemnik je dolžan redno vzdrževati v najem vzete prostore ter skrbeti za red in čistočo v najetih prostorih ter na zemljišču v njegovi neposredni okolici, – najemnik sam odgovarja za morebitne reklamacije gostov naselja v zvezi z njegovo dejavnostjo in jih je dolžan ažurno reševati, – najemnik se zavezuje, da prevzema vso odškodninsko odgovornost, ki bi eventualno nastala kot posledica uporabe prostorov in opravljanja gostinske dejavnosti, – obratovanje gostinskega lokala in restavracije najemnik določa sam, in sicer vse dni v tednu med 7. in 22. uro v skladu s predpisi, ki urejajo obratovalni čas gostinskih obratov, – najemnik je dolžan upoštevati Posebna pravila uporabe objektov počitniške dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve, ki veljajo v PD Debeli Rtič in navodila pristojne osebe lastnika, kar pomeni da poslovanje ne sme biti moteče za uporabnike PD Debeli Rtič in za bližnje sosede, – najemnik lahko gostom v gostinskem lokalu »Rtiški hram« ponudi ustrezno gostinsko ponudbo, v restavraciji pa lahko ponudi tudi penzionsko ponudbo v dogovoru z gosti, ob tem pa mora ravnati v skladu z veljavno zakonodajo, – najemnik najete nepremičnine ne sme oddajati v podnajem, – predmet najema si je najemnik ogledal in njihovo pravno in dejansko stanje mu je znano; – v restavraciji ni dovoljeno kuhanje. V notranjosti restavracije lahko najemnik ponudi hrano oziroma obroke, ki jo pripravi na drugi lokaciji. – najemnik je za morebitne nepravilnosti pri izvajanju dejavnosti izključno odgovoren sam. Najemnik mora k ponudbi priložiti tudi: 1. Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti oziroma – za s.p.: priglasitveni list – za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje – za društva: odločbo o vpisu v register društev – za druge pravne osebe: izpisek iz drugega registra 2. Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnih prostorih oziroma v naselju in predstavitev sedanje dejavnosti najemnika in reference. 3. Pravne osebe in samostojni podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, in sicer: – izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo transakcijske račune, – izjavo banke o številu blokiranih dni vseh računov v preteklem letu, – bilanco stanja za zadnje leto, – bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obrazcih AJPES. Najemnik s podpisom potrjuje tudi, da je seznanjen z naslednjimi določili (ki veljajo za vse najemnike): – upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje, – najemniki bodo o izidu javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb, – izbrani najemnik je dolžan najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega najemnika skleniti z lastnikom najemno pogodbo, – če izbrani najemnik ne bo sklenil najemne pogodbe v predpisanem roku, bo vplačana varščina zadržana kot odstopnina, – če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija oziroma oseba, pooblaščena za izvedbo postopka, opravi z najugodnejšimi najemniki dodatna pogajanja. Najemniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te javne objave bodo izločeni iz postopka. Prav tako bodo izločene ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale pogojev (ponudba mora biti lastnoročno podpisana, vsebovati mora ponujeno ceno najema in zahtevane listine) iz te javne objave. 12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 4. 2015 ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana. 13. Ustavitev postopka: upravljavec lahko postopek ustavi do podpisa pogodbe brez obveznosti povračila stroškov najemnikom. 
Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana

AAA Zlata odličnost