Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

981. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Grm (DNV-005 IG), stran 2644.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) župan Občine Trebnje sprejme
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Grm (DNV-005 IG)
1. člen
(splošno)
S tem sklepom župan Občine Trebnje določa način in postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Grm (DNV-005 IG) (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Na vzhodnem delu Občine Trebnje, leži ob izhodu z avtoceste Ljubljana–Obrežje območje predvideno za gospodarsko cono, ki se ureja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom. Znotraj območja predvidenega OPPN sta na vzhodu zgrajeni dva objekta, v osrednjem delu pa nadvoz čez avtocesto, ki povezuje območje OPPN z že izgrajeno gospodarsko cono na južni stani avtoceste. Ob nadvozu je neurejeno parkirišče tovornih vozil in odprto skladišče gradbene mehanizacije. V osrednjem delu so kmetijsko obdelovalne površine in manjši gozd. Ostali del zemljišča so nevzdrževani travniki.
Nekateri lastniki zemljišč znotraj gospodarske cone so podali pobudo za izdelavo OPPN, ki se nanaša na njihove parcele in parcele, ki so umeščene med njihovimi zemljišči. Pobudniki nameravajo zgraditi poslovne objekte, namenjene skladiščenju, trgovini, gostinstvu in drugim poslovnim dejavnostim. Z izdelavo OPPN bi pridobili pravno podlago za izdelavo projektne dokumentacije in za pridobivanje gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega bi lahko začeli z gradnjo objektov.
3. člen
(območje urejanja in obseg priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Območje OPPN v velikosti ca. 4,8 ha zajema zemljišča med avtocesto A2 Ljubljana–Obrežje na južni strani in regionalno cesto R1-215/1490 Grm–Trebnje na severni strani. Na vzhodni strani območje meji na travniške površine, ki so neposredno ob avtocestnem priključku (R1-215/1491) in na zahodni strani je meja avtocestno počivališče Grm.
Obravnavano območje zajema parcele št. 231/29, 231/43, 231/45, 231/24, 231/25, 231/50, 231/51, 231/48, 231/32, 231/47, 231/31, 231/34, 231/38, 168/12, 168/10, 168/1, 168/8, 168/9, 168/13, 168/16, 168/14, 168/17, 1225/2 – del, 1221/2 – del, vse k.o. Češnjevek.
4. člen
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Strokovne rešitve OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta in investicijskih namer pobudnikov OPPN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno.
5. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Okvirni roki za pripravo OPPN:
+-------+-------------+---------------------------------+-------+
|    |Nosilec:   |Faza:              |    |
+-------+-------------+---------------------------------+-------+
|    |Roki:    |                 |    |
+-------+-------------+---------------------------------+-------+
|   1.|Izdelovalec |Izdelava idejne zasnove območja | 30  |
+-------+-------------+---------------------------------+-------+
|  2. |Izdelovalec |Izdelava osnutka OPPN,      | 30  |
+-------+-------------+---------------------------------+-------+
|   3.|Občina    |Pridobivanje smernic in odločbe | 40  |
|    |       |o CPVO              |    |
+-------+-------------+---------------------------------+-------+
|  4. |Izdelovalec |Usklajevanje smernic in izdelava | 45  |
|    |       |dopolnjenega osnutka       |    |
+-------+-------------+---------------------------------+-------+
|   5.|Občina in  |Javna razgrnitev, javna     | 40  |
|    |izdelovalec |obravnava (tudi OS)       |    |
+-------+-------------+---------------------------------+-------+
|   6.|Izdelovalec |Priprava stališč do pripomb   | 15  |
|    |in občina  |                 |    |
+-------+-------------+---------------------------------+-------+
|  7. |Izdelovalec |Izdelava predloga        | 30  |
+-------+-------------+---------------------------------+-------+
|   8.|Občina    |Pridobivanje mnenj        | 40  |
+-------+-------------+---------------------------------+-------+
|  9. |Izdelovalec |Izdelava usklajenega predloga  | 25  |
+-------+-------------+---------------------------------+-------+
|  10.|Občina    |Obravnava na OS in odborom –   | (**) |
|    |       |sprejem             |    |
+-------+-------------+---------------------------------+-------+
| 11. |Izdelovalec |Izdelava končnega dokumenta   | 10  |
+-------+-------------+---------------------------------+-------+
|  12.|Občina    |Objava v uradnem listu      |    |
+-------+-------------------------------------------------------+
|(**)  |Prilagoditev terminom zasedanj OS in odborov      |
+-------+-------------------------------------------------------+
Terminski plan ne vključuje čas postopka CPVO. Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, (prostorsko načrtovanje);
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, (varstvo voda, ogrožena območja);
3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, (varstvo kulturne dediščine);
4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (državne ceste, avtoceste);
5. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana, (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
6. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana, (obramba);
7. Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje, (občinske ceste, javna razsvetljava, vodovod, hidrantno omrežje, kanalizacija, odvoz smeti);
8. Elektro Ljubljana, Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto, (elektroenergetsko omrežje);
9. Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje (razvoj gospodarstva, družbene javne infrastrukture).
Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
1. Krajevna skupnost Dolenja Nemška vas;
2. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto, (telekomunikacije);
3. Gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana (širokopasovno omrežje).
Celovita presoja vplivov na okolje:
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, (varstvo okolja).
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
7. člen
(obveznost financiranja)
Pripravljavec   Občina Trebnje, Goliev trg 5,
OPPN:       8210 Trebnje.
Naročnik OPPN:   GOLIA d.o.o., Praproče 9,
          8210 Trebnje,
          Tomšič Marija in Tomšič Stanko, Češnjevek
          10, 8210 Trebnje.
Sredstva za izdelavo OPPN zagotovi naročnik.
Izdelovalec OPPN: GI gradbeni inženiring Zakrajšek d.o.o. Gubčeva cesta 43a, 8210 Trebnje.
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se na spletni strani Občine Trebnje.
Št. 007-10/2015
Trebnje, dne 30. marca 2015
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti