Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

Št. 6316-4/2015-1 Ob-1803/15 , Stran 599
Št. 6316-4/2015-1 Ob-1803/15
Na podlagi 2. in 8. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanju in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13 – popr. in 92/14; v nadaljevanju: Pravilnik) ter v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2015 in 2016
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Agencija). 2. Predmet in cilj javnega razpisa Predmet javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij z znanstveno vsebino, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj. Javni razpis obsega izdajanje domačih znanstvenih periodičnih publikacij (v nadaljevanju: publikacije) v tiskani oziroma spletni obliki s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in naravoslovno-matematičnih ved. Agencija podpira izdajanje publikacij s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih publikacij, ki so: – aktualne in temeljnega pomena za razvoj določenega znanstvenega področja ali podpodročja; – pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije; – pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in mednarodnem prostoru; – pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj. 3. Okvirna vrednost javnega razpisa in obdobje ter način za porabo dodeljenih sredstev Okvirna vrednost sredstev javnega razpisa znaša v obdobju 2015-2016 predvidoma 2.070.000,00 EUR. Razpis bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu, za katerega so dodeljena. Agencija bo z izbranimi prijavitelji na javnem razpisu sklenila letne pogodbe o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti. Agencija sofinancira izdajanje publikacij v obdobju 2015-2016. 4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Agenciji, založbe ter društva, vpisana v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti (http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_znanost/sektor_za_znanost/dejavnost/drustva/). Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj). 5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – publikacija izhaja že najmanj eno leto pred javnim razpisom; – publikacija izhaja skladno z letnim načrtom v letu pred objavo javnega razpisa; – publikacija ima naslov na svetovnem spletu (vsaj s kazalom vsake številke in s povzetkom); – publikacija ima ustrezno ISSN številko in je vpisana v razvid medijev; – v primeru, da ima znanstvena periodična publikacija objavljene znanstvene članke v tujem jeziku, morajo biti objavljeni najmanj povzetki člankov v slovenskem jeziku; – v primeru, da ima znanstvena periodična publikacija objavljene znanstvene članke v slovenskem jeziku, morajo biti objavljeni najmanj povzetki člankov v angleškem jeziku (izjemoma v drugem svetovnem jeziku); – prijavitelj je dolžan hraniti pisne recenzije znanstvenih člankov za obdobje zadnjih štirih let, ki morajo biti vedno dostopne agenciji, oziroma za obdobje izhajanja publikacije, če je to krajše od štirih let; – prijavitelj je dolžan zagotoviti del lastnih sredstev; – prijavitelj lahko na javni razpis odda samo eno prijavno vlogo za posamezno publikacijo; – prijavitelj za isti namen in z istim revijalnim programom še ni sofinanciran iz drugih javnih razpisov in z njim ne bo presegel dovoljenih zneskov državne pomoči po shemi »de-minimis«; – da prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja; – publikacije, katerih izdajo sofinancira ARRS, se morajo predstaviti v spletnem mediju; (obvezna je oddaja revij v predpisani elektronski obliki Narodni in univerzitetni knjižnici za namene objave na javno dostopnem portalu Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si takoj ob izdaji ali najkasneje ob izdaji naslednje številke (navodila za oddajo so dostopna na http://www.dlib.si/documents/2014/navodila_ARRS_oddaja.pdf)). 6. Uvrstitev publikacije v kategorije in sofinanciranje Višina sofinanciranja posamezne publikacije, prijavljene na javni razpis, je odvisna od uvrstitve publikacije v kategorije publikacij (1-6) in normativov za sofinanciranje. Direktor Agencije za izvedbo uvrstitve publikacije v kategorije publikacij in izračun višine sofinanciranja s sklepom imenuje strokovno komisijo. Strokovna komisija ima najmanj 3 člane, ki so zaposleni na Agenciji. Mandat strokovne komisije preneha z zaključkom postopka izbora publikacij v okviru tega javnega razpisa. Naloge strokovne komisije so: – odpiranje prijav in preverjanje formalne popolnosti prijav v smislu njihove pravilne označenosti oziroma pravočasnosti v skladu z 8. točko tega javnega razpisa; Nepravočasnih oziroma nepravilno označenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem; – preverjanje formalne popolnosti prijav v smislu popolnosti dokumentacije; upošteva se manjša odstopanja od zahtev razpisne dokumentacije, ki ne vplivajo na vsebino prijave in razvrstitev prijave skladno z razpisnimi pogoji za izbor prijav; – preverjanje upravičenosti prijavitelja za sodelovanje na tem javnem razpisu v skladu s 4. točko tega javnega razpisa ter preverjanje izpolnjevanja razpisnih pogojev za sodelovanje na javnem razpisu, ki so določeni v 5. točki tega javnega razpisa. Prijave neupravičenih prijaviteljev ter prijave, pri katerih niso izpolnjeni razpisni pogoji ali prijave, ki niso uvrščene v nobeno od kategorij (1-6), se na predlog strokovne komisije, s sklepom direktorja zavrnejo; – uvrstitev publikacij v kategorije publikacij (1-6); – izračun višine letnega sofinanciranja na podlagi normativov za sofinanciranje iz točke 6.2. in 6.3. tega javnega razpisa; Komisija lahko v postopku ocenjevanja od prijavitelja zahteva predložitev dokaznih izvodov za celoten letnik 2014; – izdelava finančno ovrednotenega predloga prednostnega seznama prijav. 6.1. Strokovna komisija uvrsti prijavljene publikacije v šest kategorij publikacij (od 1 do 6), kot izhaja iz tabele A. Tabela A Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pri uvrstitvi publikacije v bazo Scopus se upošteva najugodnejša uvrstitev v četrtine, kot jo prikaže COBISS (gl. povezavo v Tabeli A pri kategoriji 5) oziroma Journal Search na Scimagojr na spletni strani http://www.scimagojr.com/journalsearch.php za zadnje leto. 6.2. Za izračun višine letnega sofinanciranja se upoštevajo naslednji normativi: 1. število avtorskih pol na leto (redna izdaja; upošteva se največ 140 avtorskih pol na letnik; avtorska pola obsega 30.000 znakov (črk, številk, ločil, presledkov) ali približno 16 tipkanih strani) (A) 2. priznani stroški (stroški tiska, stroški priprave za tisk, stroški spletne izdaje, uredniško delo, lektoriranje, stroški odpošiljanja) na eno avtorsko polo (D). 6.3. Višina letnega sofinanciranja za posamezno publikacijo se izračuna na naslednji način: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! A: št. avtorskih pol na leto D: maksimalno sofinanciranje na avtorsko polo, v pavšalni vrednosti 400 EUR OK: odstotek kategorije – odvisen od uvrstitve publikacije v eno izmed kategorij publikacij (glej Tabelo A) f: enoten faktor za sorazmerno uskladitev izračunanih sredstev Σ(Ai • OKi • D) z razpisanimi sredstvi Višina sofinanciranja za posamezno publikacijo ne more presegati 38.000,00 EUR na leto. Višina sofinanciranja ne more presegati zaprošenih sredstev. V primeru, da se obseg publikacije v posameznem letu zmanjša za več kot 20% obsega prijavljenih letnih avtorskih pol, Agencija ustrezno prilagodi sofinanciranje tako, da na novo izračuna višino sofinanciranja za posamezno leto v skladu s točko 6.3. ob istem faktorju f. V primeru, da vsota izračunanih sredstev sofinanciranja preseže razpoložljiva finančna sredstva, se izračunani zneski sofinanciranja proporcionalno uskladijo z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev. 6.4. Pri izdajanju publikacije Agencija sofinancira stroške tiska, stroške priprave za tisk (stroške oblikovanja in računalniškega preloma), stroške odpošiljanja, stroške priprave spletne izdaje, uredniško delo in stroške lektoriranja. Agencija ne sofinancira avtorskih honorarjev piscem člankov. 7. Odločitev o dodelitvi sredstev Na podlagi finančno ovrednotenega predloga prednostnega seznama prijav strokovne komisije in predloga sklepa Znanstvenega sveta agencije, direktor Agencije sprejme obrazložen sklep o izboru prijav za sofinanciranje. 8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav a. V celoti izpolnjen prijavni obrazec ARRS-ZPP-JR-Prijava-2015 mora prijavitelj poslati – v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-periodika-znanstvena@arrs.si (kot prilogo z nazivom ARRS-ZPP-JR-Prijava-2015-Priimek.doc, kjer je »Priimek« priimek kontaktne osebe prijavitelja; zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen format.doc), in – v enem izvodu, s podpisi in žigom, v papirni obliki, ki mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2015 in 2016« na naslov Agencije. V ovojnici mora biti priložen zadnji izdani zvezek prijavljene periodične publikacije, če revija izhaja v tiskani obliki (ta pogoj ne velja, če je prijavitelj dokazne izvode iste publikacije za leto 2014 agenciji predložil v okviru pogodbe v zvezi s prejšnjimi javnimi razpisi za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij). b. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v roku oddane v papirni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če je – oddana v elektronski obliki na naslov: razpis-periodika-znanstvena@arrs.si do 7. 5. 2015 do 12. ure in – prispe v papirni obliki v glavno pisarno Agencije do 7. 5. 2015 do 15. ure; kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 7. 5. 2015 (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki z oznako je lahko le ena prijava. Za pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v papirni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijavnih obrazcev odgovoren prijavitelj. c. V postopku izbora prijav bo Agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila, in ki prispejo na Agencijo v roku, določenem s tem javnim razpisom. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na javni razpis prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti. 9. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 11. 5. 2015 ob 10. uri, v prostorih Agencije. 10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do 10. 6. 2015. 11. Razpisna dokumentacija vsebuje – besedilo javnega razpisa, – prijavni obrazec (Obrazec ARRS-ZPP-JR-Prijava-2015), – Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/3, 100/13 – popr. in 92/14). 12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani Agencije, www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na Agenciji pri Minki Glinšek, na tel. 01/400-59-24, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: minka.glinsek@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost