Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

Št. 32-180/2013-13 Ob-1779/15 , Stran 635
Št. 32-180/2013-13 Ob-1779/15
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije objavlja
javno preveritev cene
na trgu za kmetijska zemljišča in gozdove
Zaporedna št. 1 Parc. št. 516/0, dejanska raba je gozdno zemljišče, Bon 15, v izmeri 518 m2, k.o. 1582 – Koče. Zemljišče je opredeljeno kot gozd. Izklicna cena je 3,88 EUR/m2, kar skupaj znaša 2.009,84 EUR. Parc. št. 517/0, dejanska raba je kmetijsko zemljišče, Bon 36, v izmeri 356 m2, k.o. 1582 – Koče. Zemljišče je opredeljeno kot gozd. Izklicna cena je 3,88 EUR/m2, kar skupaj znaša 1.381,28 EUR. Parc. št. 518/0, dejanska raba je kmetijsko zemljišče, Bon 36, v izmeri 374 m2, k.o. 1582 – Koče. Zemljišče je opredeljeno kot gozd. Izklicna cena je 3,88 EUR/m2, kar skupaj znaša 1.451,12 EUR. Parc. št. 519/0, dejanska raba je delno kmetijsko/ gozdno zemljišče, Bon 15, v izmeri 676 m2, k.o. 1582 – Koče. Zemljišče je opredeljeno kot gozd. Izklicna cena je 3,88 EUR/m2, kar skupaj znaša 2.622,88 EUR. Parc. št. 520/0, dejanska raba je gozdno zemljišče, Bon 15, v izmeri 263 m2, k.o. 1582 – Koče. Zemljišče je opredeljeno kot gozd. Izklicna cena je 3,88 EUR/m2, kar skupaj znaša 1.020,44 EUR. Parc. št. 521/0, dejanska raba je gozdno zemljišče, Bon 15, v izmeri 410 m2, k.o. 1582 – Koče. Zemljišče je opredeljeno kot gozd. Izklicna cena je 3,88 EUR/m2, kar skupaj znaša 1.590,80 EUR. Parc. št. 562/0, dejanska raba je pozidano zemljišče, Bon 0, v izmeri 207 m2, k.o. 1582 – Koče. Zemljišče je opredeljeno delno kot gozdno, delno kot kmetijsko zemljišče. Izklicna cena je 7,75 EUR/m2, kar skupaj znaša 1.604,25 EUR. Parc. št. 563/0, dejanska raba je pozidano zemljišče, Bon 0, v izmeri 195 m2, k.o. 1582 – Koče. Zemljišče je opredeljeno kot gozd. Izklicna cena je 7,75 EUR/m2, kar skupaj znaša 1.511,25 EUR. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine. Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 13. 4. 2015, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo: »Javna preveritev cene na trgu za kmetijska zemljišča in gozdove, k.o. Koče – Ne odpiraj.« Zemljišče bo prodano v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih po najvišji ponujeni ceni. Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 32-180/2013 za javni razpis. Ponudnikom, ki ne bodo ponudili najvišje cene, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. Sklad se obvezuje, da bo v roku 8 dni po odpiranju ponudb, objavil ponudbo za prodajo zemljišča na pristojni Upravni enoti po najvišji ponujeni ceni. Kolikor Sklad ne prejme nobene ponudbe, ni zavezan prodati zemljišča po izhodiščni ceni. V primeru, da bo ponudnik najvišje cene izbran kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom ZKZ, se bo vplačani znesek varščine vštel v kupnino za zemljišče. V primeru, da ponudnik najvišje cene ne bo izbran kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom ZKZ, mu bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po prejetem zapisniku Upravne enote o prispelih prijavah na ponudbo. V primeru, da ponudnik najvišje cene ne bo sprejel ponudbe za prodajo zemljišča, se mu vplačani znesek varščine ne bo vrnil. Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 14. 4. 2015 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/434-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost