Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

Ob-1777/15 , Stran 610
Ob-1777/15
Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, ki ga zastopa direktor mag. Aleksander Mirt, po pooblastilu Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ki jo zastopa župan Bojan Šrot, na podlagi 24. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13), 15. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11), Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 108/13) in Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14) objavlja
javni razpis
za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2015 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije
1. Splošno Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, (v nadaljevanju besedila: Energetika Celje), ki ga zastopa direktor mag. Aleksander Mirt, izvaja ta razpis na podlagi pooblastila Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ki jo zastopa župan Bojan Šrot, z namenom večje izkoriščenosti distribucijskih sistemov za plin in toploto in učinkovite rabe energije skladno z Odlokom o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 108/13) in upoštevaje Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14). Razpis je namenjen gospodinjstvom in večstanovanjskim stavbam na področju Mestne občine Celje. Nepovratne finančne spodbude se dodeljujejo za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto. Vlagatelji morajo pred izvedbo naložbe vložiti popolno vlogo, po izvedbi naložbe pa morajo dostaviti izjavo o zaključku naložbe, kateri morajo biti priložena zahtevana dokazila. Zadnji rok za oddajo vloge na razpis pred izvedbo naložbe je 1. 6. 2015 do 13. ure, pod pogojem, da so razpoložljiva sredstva še na voljo. Po oddaji popolne vloge bo odločeno o vlagateljevi pravici do dodelitve sredstev in z njim sklenjena ustrezna pogodba. Po sklenitvi pogodbe bodo morali vlagatelji izvesti naložbo in dostaviti izjavo o zaključku naložbe z vsemi zahtevanimi dokazili. Zadnji rok za dostavo izjave o zaključku naložbe z vsemi dokazili (ta se dostavi v drugi fazi po izvedeni naložbi) je 15. 10. 2015 do 13. ure. Za nepovratno finančno spodbudo lahko zaprosijo fizične osebe, ki so lastniki nepremičnine, ki leži na območju Mestne občine Celje (ali imajo izrecno pisno soglasje lastnika za izvedbo naložbe). Vsa razpisna dokumentacija je na razpolago od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Energetike Celje, Smrekarjeva ulica 1, Celje, in na spletnih straneh Mestne občine Celje (http://moc.celje.si/) in Energetike Celje (www.energetika-ce.si). Besedilo tega razpisa se objavi tudi v Uradnem listu RS. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude (v nadaljevanju razpisa: spodbude) za nove, še ne izvedene naložbe, ki vplivajo na zmanjšanje onesnaženosti zraka na območju Mestne občine Celje ter pripomorejo k večji izkoriščenosti distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejši rabi energije in zagotavljanju prihrankov energije. Spodbude so namenjene ukrepom na področju uporabe zemeljskega plina in na področju daljinskega ogrevanja. A. Ukrepi in spodbude na področju zemeljskega plina A1 – Vgradnja novih kondenzacijskih kotlov na zemeljski plin in istočasna nova priključitev na zemeljski plin za gospodinjstva Spodbude so namenjene za vgradnjo novega kondenzacijskega kotla z visokim izkoristkom na zemeljski plin, ob istočasni novi priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina in hkratni sklenitvi pogodbe o dostopu in dobavi zemeljskega plina. Upravičeni stroški: – Izgradnja priključnega plinovoda (gradbena in montažna dela, vključno z merilnim mestom), – Nakup in vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla ter pripadajočih elementov, ki omogočajo normalno delovanje kotla, ustrezne krmilne in varovalne opreme ter vmesne povezave. A2 – Zamenjava zastarelih plinskih kotlov z novimi kondenzacijskimi kotli na zemeljski plin za gospodinjstva Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za vgradnjo novega kondenzacijskega kotla (kotla z visokim izkoristkom) na zemeljski plin pri nadomestitvi zastarelega in neučinkovitega kotla. Upravičeni stroški: – Nakup novega plinskega kondenzacijskega kotla z visokim izkoristkom. B. Ukrep in spodbuda na področju daljinskega ogrevanja Zamenjava elementov ali njihovih sklopov za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode ter vgradnja merilno-regulacijskih naprav (regulator pretoka in diferenčnega tlaka). Upravičeni stroški: – Nakup in vgradnja opreme (toplotni izmenjevalci, akumulatorji, črpalke, regulacijska oprema) in montaža. 3. Višina razpisanih spodbud v letu 2015 Skupna višina sredstev, ki so namenjena po tem razpisu, znaša 50.000 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2015. Za ukrepa A1 in B je razpisanih skupno 40.000,00 EUR. Za ukrep A2 je razpisanih 10.000,00 EUR. V primeru, da se sredstva za ukrepa A1 in B do 1. 6. 2015 ne porabijo v celoti, se preostanek sredstev nameni za ukrep A2 in se sredstva dodeljujejo naprej po vrstnem redu že prejetih popolnih vlog za ukrep A2, če za ta ukrep prispe več prijav upravičenih vlagateljev kot je razpoložljivih sredstev. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4. Upravičene osebe za kandidiranje Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci, ki so oddali popolno in pravočasno vlogo: 1. Fizična oseba, ki je vlagatelj in: – lastnik nepremičnine, na kateri se bo izvajala naložba in, ki leži na območju Mestne občine Celje, – solastnik nepremičnine, na kateri se bo izvajala naložba in, ki leži na območju Mestne občine Celje, s pisnim soglasjem ostalih solastnikov, – ima pisno soglasje lastnika nepremičnine ali solastnikov. 2. Prijavo na ta razpis v imenu upravičenih oseb za vrsto spodbude B lahko vloži upravnik, ki upravlja s stavbo, skladno z veljavnim Pravilnikom o upravljanju več stanovanjskih stavb in spodaj navedenimi pogoji, ali posamezna upravičena oseba, in sicer po pridobitvi pooblastila in soglasja ostalih upravičenih oseb. Posamezne fizične osebe lahko vložijo vlogo za spodbudo le za tiste ukrepe, ki so predmet razpisa in jih je mogoče izvesti v posamezni stanovanjski enoti ter niso namenjeni celotni večstanovanjski stavbi. V primeru, da je vlagatelj upravnik (za ukrep B), mora predložiti: 1. Fotokopijo dokumenta, iz katerega izhaja, da je upravnik vpisan v register upravnikov za večstanovanjsko stavbo, ki je predmet naložbe. (V primeru, da je vlagatelj pooblaščeni predstavnik upravičenih oseb, pa mora vlagatelj vlogi predložiti pooblastilo nadzornega odbora etažnih lastnikov za oddajo vloge, kolikor ima večstanovanjska stavba imenovan nadzorni odbor skladno s Stanovanjskim zakonom (SZ-1) oziroma pooblastilo za oddajo vloge vseh upravičenih oseb.) 2. Podpisano listino ali zapisnik zbora lastnikov oziroma drug ustrezen dokument, iz katerega bo razvidno potrebno soglasje za sprejem odločitve za izvedbo posameznega ukrepa, skladno z določbami predpisov, ki urejajo upravljanje večstanovanjskih stavb. 3. Seznam lastnikov vseh stanovanjskih enot, ki so v lasti fizičnih in pravnih oseb oziroma ostalih posameznih delov večstanovanjske stavbe z razvidnimi solastniškimi deleži. 5. Pogoji razpisa in način oddaje vloge Vlagatelji morajo pri oddaji zahtevane dokumentacije upoštevati Navodila za prijavo na razpis, ki so sestavni del razpisa. Vlagatelj mora v vlogi (obrazec 1), ki jo predloži v prvi fazi, predložiti vse dokumente, ki sestavljajo vlogo, skladno z navodili za prijavo na razpis, ki so priloga tega razpisa, in v slovenskem jeziku. Iz dokumentacije posamezne vloge mora biti razvidno, da bo naložba izvedena skladno s pogoji javnega poziva ter kakšen način ogrevanja ima zdaj. Vlagatelji morajo vlogo s prilogami oddati pravočasno in pred izvedeno naložbo. Zadnji rok za oddajo vloge na razpis je 1. 6. 2015 do 13. ure, pod pogojem, da razpoložljiva sredstva še niso izčrpana. Zadnji rok za dostavo izjave o zaključku naložbe z vsemi dokazili je 15. 10. 2015 do 13. ure, na podlagi sklenjene pogodbe o dodelitvi sredstev. V tem roku je potrebno ukrep (naložbo) izvesti in dostaviti izjavo o zaključku naložbe z vsemi dokazili. V primeru, da vlagatelj naložbe ne izvede ali da do 15. 10. 2015 do 13. ure ne dostavi izjave o zaključku naložbe z vsemi potrebnimi dokazili, njegova pravica do dodelitve spodbude preneha. Vlagatelj vloži pisno vlogo (obrazec 1) z vsemi dokazili in prilogami, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisa in v slovenskem jeziku, osebno ali po pošti. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti opremljena in označena na način, da je na prvi strani in v zgornjem desnem kotu ovojnice navedeno: Razpis za dodelitev spodbud 2015, Ne odpiraj! Za nepravilno označene ali odprte ovojnice naslovnik ne odgovarja. Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in bodo vrnjene pošiljatelju. Vlagatelj vlogo dostavi na naslov: Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje. 6. Rok prijave Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema. Vlagatelji se lahko prijavijo na ta razpis z vlogo od dneva objave dalje. Zadnji rok za prejem vlog je 1. 6. 2015 do 13. ure, pod pogojem, da so razpoložljiva sredstva še na voljo. V primeru, da bodo sredstva že prej dodeljena vlagateljem, se bo javni razpis zaključil predčasno. Zaključek javnega razpisa bo objavljen na spletni Energetike Celje in Mestne občine Celje. 7. Postopek obravnave vlog Pri odločanju o dodelitvi pravice do spodbude se uporabljajo pogoji in določila tega razpisa, postopek pa se vodi skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju ZUP). Razpisana sredstva se do objave zaključka javnega razpisa dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Energetiko Celje. Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema. Prvo odpiranje vlog bo 23. 4. 2015. Potem pa vsak nadaljnji četrtek ob 9. uri v sejni sobi Energetike Celje. Zadnje odpiranje vlog bo 2. 6. 2015. V primeru, da je četrtek dela prost dan, je odpiranje naslednji delovni dan. Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse popolne vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o., najkasneje do 13. ure zadnjega delovnega dne pred dnevom odpiranja vlog. Vloge, ki bodo prispele na naslov Energetike Celje kasneje, bodo uvrščene na naslednje odpiranje vlog oziroma bodo zavržene, če bodo razdeljena vsa razpisana sredstva. Odpiranje vlog ni javno. Če bo strokovna komisija ugotovila, da je vloga nepopolna ali nerazumljiva bo vlagatelj pozvan k dopolnitvi ali odpravi pomanjkljivosti v skladu z ZUP. Če bo vlagatelj vlogo ustrezno dopolnil v roku osmih dni, od prejema poziva za dopolnitev, se bo štelo, da je vloga vložena na dan prejetja ustrezno dopolnjene vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo ustrezno dopolnili v naloženem roku, bodo zavržene. Po prejemu popolne vloge bo o vlagateljevi vlogi za dodelitev spodbude odločeno s sklepom, najkasneje v 30 dneh. Zoper izdan sklep o dodelitvi spodbude v okviru tega razpisa je mogoča pritožba pri županu Mestne občine Celje. Odločitev župana je dokončna. Na podlagi sklepa o dodelitvi spodbude ter skladno s pogoji tega razpisa bo prejemniku pravice v podpis posredovana pogodba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. En izvod podpisane pogodbe bo moral vlagatelj vrniti na naslov Energetike Celje, Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, najkasneje v 15 dneh od izdaje sklepa. V primeru, da vlagatelj ne vrne podpisane pogodbe v naloženem roku, njegova pravica do spodbude ugasne. Za vsak ukrep se ob prijavi na javni razpis glede in na podlagi upravičenih stroškov posameznega ukrepa določi okvirna višina spodbude, razen pri ukrepu A2, kjer je višina spodbude fiksna. Zato je pomembno, da so upravičeni stroški v predračunu natančno opredeljeni. Končna vrednost spodbude se določi po prispetju vseh dokazil o zaključku naložbe in ne more biti višja od okvirne vrednosti spodbude, ki je določena v sklenjeni pogodbi, ne glede na dejansko vrednost upravičenih stroškov. V primeru, da so upravičeni stroški nižji od pogodbeno ugotovljenih, se upoštevajo nižje vrednosti. 8. Pogoji za izplačilo dodeljenih spodbud Pogoj za izplačilo spodbude je izvedba naložbe in dostava izjave o zaključku naložbe in vseh zahtevanih dokazil, kot izhaja iz Navodil za prijavo na razpis ter sklenjene pogodbe. Iz dokumentacije po izvedeni naložbi morajo biti razvidni oziroma natančno opredeljeni upravičeni stroški za izvedbo posameznega ukrepa iz tega razpisa. Razpis se bo v celoti zaključil 15. 10. 2015 ob 13. uri. Vlagatelji morajo pri nastalih in upravičenih stroških upoštevati: – da so neposredno povezani z naložbo in potrebni za njeno izvedbo, – da so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena v obdobju od dneva objave tega razpisa do njegovega zaključka, – da je bilo blago dobavljeno v obdobju od dneva objave tega razpisa do njegovega zaključka, – da so bile storitve izvedene v obdobju od dneva objave tega razpisa do njegovega zaključka, – da nastanejo in so plačani v obdobju od dneva objave tega razpisa do njegovega zaključka, – da predložene listine temeljijo na izvirnih listinah in izkazujejo resnično stanje. Vlagatelj pridobi pravico do spodbude po javnem razpisu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na naslov Energetike Celje in ostalih omejitev iz tega razpisa. DDV se ne upošteva kot upravičen strošek. Znesek izplačila spodbude se uskladi s predloženim računom izvajalca, ob upoštevanju pogojev dokumentacije javnega razpsia. Izplačilo spodbude se izvede v 30 dneh po prejemu vseh potrebnih dokazil o zaključku naložbe, na bančni račun vlagatelja oziroma prejemnika spodbude. Vlagatelj oziroma upravičenec lahko kandidira za dodelitev spodbude enkrat in le za eno nepremičnino. Mestna občina Celje in Energetika Celje imata pravico preveriti verodostojnost predloženih dokazil in dejansko izvedene naložbe ter od vlagatelja zahtevati dodatna pojasnila in dokazila pred izplačilom spodbude. V primeru ugotovitve, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je Mestna občina Celje upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje. 8.1. Ogled izvedene naložbe V drugi fazi, torej po izvedeni naložbi in pred oddajo izjave o zaključku naložbe z vsemi dokumenti, morajo vlagatelji pooblaščenemu zastopniku Energetike Celje omogočiti ogled izvedene naložbe po predhodnem dogovoru med pooblaščencem in vlagateljem. Vlagatelj se po izvedbi naložbe dogovori s pooblaščencem Energetike Celje za termin ogleda, in sicer: – za ukrepe pod A1 in A2 na tel. 031/870-973, vsak delovni dan, v času med 8. in 9. uro, – za ukrep pod B na tel. 03/425-33-21, vsak delovni dan, v času med 8. in 9. uro. Pooblaščenec Energetike Celje bo po opravljenem pregledu vlagatelju izstavil potrdilo Energetike Celje. Potrdilo je obvezna priloga k izjavi o zaključku naložbe. V primeru, da vlagatelj ne bo predložil potrdila, bo pozvan k dopolnitvi izjave o zaključku naložbe v skladu z ZUP. 9. Obvezne priloge in dokazila Vlagatelj mora k prijavi na javni razpis predložiti: Prva faza (do 1. 6. 2015 do 13. ure oziroma do porabe sredstev) Pred izvedbo naložbe morajo vlagatelji dostaviti: – Obrazec 1: Vloga za prijavo na javni razpis (podpisana in z velikimi tiskanimi črkami izpolnjena) – Obrazec 2: Izpolnjeno in podpisano izjavo solastnika – Obrazec 3: Izpolnjen ter podpisan vzorec pogodbe – Specificiran predračun (ponudba) od izvajalca za izvedbo ukrepa, iz katerega bodo razvidne postavke, ki spadajo med upravičene stroške – Fotografijo/e pred izvedeno naložbo za posamezni nameravani ukrep. Druga faza (najkasneje do 15. 10. 2015 do 13. ure) Po izvedeni naložbi morajo vlagatelji dostaviti: – Obrazec 4: Izpolnjeno in podpisano izjavo o zaključku naložbe – Obrazec 5: Izpolnjeno in podpisano izjavo dobaviteljeva / izvajalca – Potrdilo Energetike Celje kot sistemskega distributerja in operaterja za toploto in plin – Račun dobavitelja / izvajalca izvedene naložbe – Potrdilo o plačilu računa izvedene naložbe – Fotografijo/e po izvedeni naložbi za izvedeni ukrep – Pogodbo o dobavi plina za ukrepa A1 in A2. 10. Končna določila Predmetni razpis se bo v primeru izčrpanja razpoložljivih proračunskih sredstev pred 1. 6. 2015, zaključil s sklepom o zaključku razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh Mestne občine Celje (http://moc.celje.si/) in Energetike Celje (www.energetika-ce.si). Pogosta vprašanja in odgovori nanje v zvezi z javnim razpisom, bodo objavljena na spletni strani, www.energetika-ce.si. Vse morebitne nejasnosti glede razlage dokumentacije javnega razpisa so v prisojnosti reševanja strokovne komisije, ki jo za namene razpisa na podlagi pooblastila župana Mestne občine Celje imenuje direktor Energetike Celje. Za vse morebitne spore, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je stvarno pristojno sodišče v Celju. Za vse morebitne spore, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je stvarno pristojno sodišče v Celju. Vsa morebitna vprašanja in pojasnila v zvezi z razpisom so na voljo pri Energetiki Celje, na tel. 03/425-33-50 in preko elektronske pošte: info@energetika-ce.si.
Mestna občina Celje

AAA Zlata odličnost