Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

Ob-1766/15 , Stran 631
Ob-1766/15
Svet zavoda Osnovne šole Bežigrad, Črtomirova ulica 12, 1000 Ljubljana, na podlagi 53.a in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ice
Kandidat/ka mora za imenovanje za ravnatelja/ico izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92., 94., 100. in 107.a členom ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji), in sicer: – da ima izobrazbo druge stopnje, pridobljeno z univerzitetnim študijskim programom ali z magistrskim študijskim programom druge stopnje, – da izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v šoli, – ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, – ima pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo, – ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor, – ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil/a najkasneje v 1 letu po začetku mandata, – ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, – ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, – ni bil/a zoper njega/njo uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, – da predloži svoj program vodenja šole. Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda ter biti usposobljen za delo z računalnikom. Predvideni začetek dela bo dne 2. 8. 2015. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Pisne prijave z navedbo kratkega življenjepisa, programom vodenja in overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter potrdilo ministrstva o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, ki ob oddaji vloge ne smeta biti starejši od 30 dni, pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Osnovne šole Bežigrad, Črtomirova ulica 12, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ico«. Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Bežigrad

AAA Zlata odličnost