Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

908. Pravilnik o shemah kakovosti kmetijskih pridelkov in živil, stran 2464.

Na podlagi četrtega odstavka 70.b člena, četrtega odstavka 75. člena, tretjega odstavka 76. člena, drugega odstavka 77. člena, drugega odstavka 78. člena, drugega odstavka 84. člena, drugega odstavka 90. člena in prvega odstavka 92. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o shemah kakovosti kmetijskih pridelkov in živil
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa prehodni nacionalni postopek zaščite kmetijskih pridelkov in živil z zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo, zajamčeno tradicionalno posebnostjo, neobvezne navedbe kakovosti, način ugotavljanja skladnosti in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo oziroma certificiranje zaščitenih kmetijskih pridelkov oziroma živil, strokovne komisije ter sodelovanje ministrstva, pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) z Evropsko komisijo (v nadaljnjem besedilu: Komisija) v zvezi z registracijo kmetijskih pridelkov in živil pri Komisiji, za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih pridelkov in živil (UL L št. 343 z dne 14. 12. 2012, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L št. 55 z dne 27. 2. 2013, str. 27), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1151/2012/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 664/2014 z dne 18. decembra 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo simbolov Unije za zaščitene označbe porekla, zaščitene geografske označbe in zajamčene tradicionalne posebnosti ter v zvezi z nekaterimi pravili o izvoru, nekaterimi postopkovnimi pravili in nekaterimi dodatnimi prehodnimi pravili (UL L št. 179 z dne 19. 6. 2014, str. 17);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 665/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pogoji uporabe neobvezne navedbe kakovosti »gorski proizvod« (UL L št. 179 z dne 19. 6. 2014, str. 23);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 668/2014 z dne 13. junija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih pridelkov in živil (UL L št. 179 z dne 19. 6. 20014, str. 36), zadnjič popravljene s Popravkom k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 668/2014 z dne 13. junija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L št. 39 z dne 14. 2. 2015, str. 23).
(2) Ta pravilnik določa tudi zaščito kmetijskih pridelkov in živil z označbo višje kakovosti.
II. POSTOPKI ZAŠČITE KMETIJSKIH PRIDELKOV IN ŽIVIL Z ZAŠČITENO OZNAČBO POREKLA, ZAŠČITENO GEOGRAFSKO OZNAČBO, ZAJAMČENO TRADICIONALNO POSEBNOSTJO IN OZNAČBO VIŠJE KAKOVOSTI
2. člen
(vlagatelj)
(1) Vlogo za zaščito kmetijskega pridelka ali živila z zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo ali zajamčeno tradicionalno posebnostjo vloži vlagatelj iz prvega odstavka 49. člena Uredbe 1151/2012/EU.
(2) Vlogo za zaščito kmetijskega pridelka ali živila z označbo višje kakovosti vloži vlagatelj iz 82. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
(3) Za skupino iz prvega odstavka 49. člena Uredbe 1151/2012/EU oziroma za združenje iz 82. člena ZKme-1 se šteje združenje pridelovalcev oziroma predelovalcev, ne glede na pravno organizacijsko obliko ali sestavo, ki pridelujejo oziroma predelujejo isti kmetijski pridelek ali živilo (v nadaljnjem besedilu: skupina).
3. člen
(vloga za zaščiteno označbo porekla in zaščiteno geografsko označbo)
Vloga za prehodno nacionalno zaščito kmetijskega pridelka ali živila z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo vsebuje:
a) identifikacijske podatke o vlagatelju iz 84. člena ZKme-1, pravno organizacijsko obliko vlagatelja, podatke za stike;
b) statut oziroma drugo ustanovno listino, kadar vlogo vlaga skupina;
c) izpolnjen obrazec »enotni dokument«, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika in
č) specifikacijo, ki obsega:
– ime kmetijskega pridelka ali živila, vključno z navedbo vrste zaščite (zaščitena označba porekla ali zaščitena geografska označba),
– opis kmetijskega pridelka ali živila, vključno s surovinami in osnovnimi fizikalnimi, kemijskimi, mikrobiološkimi ali organoleptičnimi lastnostmi,
– razmejitev geografskega območja pridelave oziroma predelave,
– če gre za zaščito z označbo porekla: dokumentacijo, ki dokazuje, da kmetijski pridelek ali živilo izvira iz opredeljenega geografskega območja in utemeljuje neposredno povezavo s tem geografskim območjem oziroma poreklom,
– če gre za zaščito z geografsko označbo: dokazila o posebni kakovosti, slovesu ali drugih značilnostih, ki jih je mogoče pripisati temu geografskemu poreklu,
– opis postopka pridelave oziroma predelave in opis avtentičnih in običajnih lokalnih metod pridelave oziroma predelave, če te obstajajo ter
– posebne zahteve za označevanje tega kmetijskega pridelka ali živila.
4. člen
(vloga za zajamčeno tradicionalno posebnost)
Vloga za prehodno nacionalno zaščito kmetijskega pridelka ali živila z zajamčeno tradicionalno posebnostjo vsebuje:
a) identifikacijske podatke o vlagatelju iz 84. člena ZKme-1, pravno organizacijsko obliko vlagatelja, podatke za stike;
b) statut oziroma drugo ustanovno listino, če vlogo vlaga skupina in
c) specifikacijo, ki obsega:
– izpolnjen obrazec »Specifikacija za zajamčeno tradicionalno posebnost«, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika ter
– dokumentacijo, ki dokazuje tradicionalni značaj kmetijskega pridelka ali živila.
5. člen
(vloga za zaščito z označbo višje kakovosti)
Vloga za zaščito kmetijskega pridelka ali živila z označbo višje kakovosti vsebuje:
a) identifikacijske podatke o vlagatelju iz 84. člena ZKme-1, pravno organizacijsko obliko vlagatelja, podatke za stike;
b) statut oziroma drugo ustanovno listino, če vlogo vlaga skupina in
c) specifikacijo, ki obsega:
– ime kmetijskega pridelka oziroma živila,
– opis značilnosti kmetijskega pridelka ali živila, vključno s surovinami in fizikalnimi, kemijskimi, mikrobiološkimi ali organoleptičnimi lastnostmi kmetijskega pridelka ali živila,
– dokumentacijo, ki dokazuje, da kmetijski pridelek ali živilo po svojih lastnostih pozitivno odstopa od istovrstnih kmetijskih pridelkov ali živil ali od njihove kakovosti, če je ta predpisana,
– opis postopka pridelave oziroma predelave ter
– posebne zahteve za označevanje tega kmetijskega pridelka ali živila.
6. člen
(nacionalni ugovor)
(1) Na podlagi popolne vloge iz 3., 4. ali 5. člena tega pravilnika ministrstvo na svojih spletnih straneh objavi informacijo o prejeti vlogi in možnosti vpogleda v specifikacijo ter pozove javnost, da v 30 dneh od objave, poda utemeljene pisne pripombe k specifikaciji. Ta čas se šteje za čas nacionalnega ugovora iz tretjega odstavka 49. člena Uredbe 1151/2012/EU.
(2) V času nacionalnega ugovora pošlje ministrstvo specifikacijo v mnenje ministrstvu, pristojnemu za zdravje, Gospodarski zbornici Slovenije, Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, Zvezi potrošniških združenj Slovenije in ostalim zainteresiranim organizacijam.
7. člen
(strokovna komisija)
(1) Specifikacije iz 3., 4. in 5. člena tega pravilnika ter morebitne pripombe, prejete k specifikaciji v času nacionalnega ugovora, ministrstvo posreduje v pregled strokovni komisiji, ki jo imenuje minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).
(2) Strokovno komisijo sestavlja najmanj pet članov, ki so:
– strokovnjaki z različnih področij pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil glede na vrsto kmetijskega pridelka ali živila;
– predstavniki imenovanih organizacij za kontrolo in certificiranje iz 12. člena tega pravilnika;
– predstavniki ministrstev, pristojnih za okolje, kmetijstvo in varno hrano.
(3) Naloge strokovne komisije so:
– pregled specifikacije;
– pregled in presoja utemeljenosti pripomb k specifikaciji, prejetih v času nacionalnega ugovora;
– priprava pripomb za dopolnitev specifikacije;
– podaja strokovnega mnenja o specifikaciji;
– pregled predlogov dopolnitev in sprememb potrjene specifikacije in
– druge strokovne naloge v zvezi s presojo vlog za zaščito kmetijskih pridelkov in živil.
(4) Finančna sredstva in prostorske pogoje za delovanje strokovne komisije v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev zagotovi ministrstvo.
8. člen
(potrditev specifikacije)
(1) Minister v odločbi o zaščiti kmetijskega pridelka ali živila z označbo višje kakovosti iz 85. člena ZKme-1 oziroma v odločbi o predhodni nacionalni zaščiti iz 86. člena ZKme-1, potrdi tudi specifikacijo.
(2) Potrjene specifikacije za kmetijske pridelke in živila, zaščitene z zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo in zajamčeno tradicionalno posebnostjo, ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.
9. člen
(sprememba potrjene specifikacije)
(1) Potrjena specifikacija se lahko spremeni na podlagi:
– vloge vlagatelja iz 2. člena tega pravilnika;
– vloge skupine, ki izkaže pravni interes;
– pripomb Komisije na prehodno nacionalno zaščiten kmetijski pridelek ali živilo.
(2) Vloga za spremembo specifikacije iz prve ali druge alineje prejšnjega odstavka, mora vsebovati:
– seznam in utemeljitev predlaganih sprememb potrjene specifikacije,
– spremenjeno specifikacijo;
– za kmetijski pridelek ali živilo z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo, obrazec »enotni dokument« iz priloge 1 tega pravilnika, z vnesenimi predlogi sprememb ali za kmetijski pridelek ali živilo z zajamčeno tradicionalno posebnostjo obrazec »vloga za zaščito zajamčene tradicionalne posebnosti« iz priloge 2 tega pravilnika, z vnesenimi predlogi sprememb.
(3) V primeru, da je predlagatelj sprememb specifikacije skupina, ki izkaže pravni interes iz druge alineje prvega odstavka tega člena, ministrstvo o predlaganih spremembah obvesti tudi vlagatelja iz 2. člena tega pravilnika.
(4) Na podlagi popolne vloge za spremembo potrjene specifikacije ministrstvo na svojih spletnih straneh objavi informacijo o prejeti vlogi za spremembo specifikacije ter pozove javnost, da v 30 dneh od objave poda utemeljene pisne pripombe k predlagani spremembi specifikacije.
(5) Predlog sprememb potrjene specifikacije in morebitne prejete pripombe, prouči strokovna komisija iz 7. člena tega pravilnika.
(6) Ko Komisija odobri predlagano spremembo specifikacije, minister potrdi novo specifikacijo za kmetijski pridelek ali živilo, ki se objavi na spletnih straneh ministrstva.
III. NEOBVEZNE NAVEDBE KAKOVOSTI
10. člen
(splošno)
Neobvezne navedbe kakovosti so navedbe iz 27. do 34. člena Naslova IV Uredbe 1151/2012/EU.
11. člen
(uporabniki neobveznih navedb kakovosti)
(1) Fizične in pravne osebe, ki uporabljajo neobvezne navedbe kakovosti morajo ob pričetku uporabe neobvezne navedbe kakovosti, ministrstvu sporočiti podatke o uporabljeni neobvezni navedbi kakovosti.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka zajemajo firmo ali ime in priimek uporabnika neobvezne navedbe kakovosti, njegov sedež ali naslov s hišno številko, matično številko poslovnega subjekta ali EMŠO, njegovo pravno organizacijsko obliko, podatke za stike in vrsto neobvezne navedbe kakovosti ter vrsto proizvodov, za katere se uporablja.
IV. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI IN KONTROLA
12. člen
(organizacije za kontrolo in certificiranje)
(1) Organizacije za kontrolo in certificiranje, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, imenuje organ, pristojen za varno hrano (v nadaljnjem besedilu: imenovane organizacije) za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov in živil z zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo in zajamčeno tradicionalno posebnostjo, morajo biti akreditirane skladno s standardom SIST EN ISO/IEC 17065:2012.
(2) Imenovane organizacije za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov in živil, zaščitenih z označbo višje kakovosti, morajo izpolnjevati tehnične in organizacijske pogoje iz 13. člena tega pravilnika.
13. člen
(tehnični in organizacijski pogoji)
(1) Organizacija za kontrolo in certificiranje mora izpolnjevati naslednje tehnične in organizacijske pogoje:
1. imeti vzorec pogodbe z imenovanim uradnim laboratorijem, ki izpolnjuje pogoje iz 12. člena Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L št. 191 z dne 30. 4. 2004, str. 200), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L št. 189 z dne 27. 6. 2014, str. 1), za opravljanje analiz vzorcev;
2. imeti poslovnik kakovosti, ki vsebuje:
– organigram, ki prikazuje strukture zaposlenih ter shemo hierarhičnosti s pooblastili za izvajanje posameznih faz v postopku kontrole,
– postopek sprejemanja prijav subjektov, ki želijo kmetijske pridelke in živila označevati z označbo »izbrana kakovost« (v nadaljnjem besedilu: subjekt),
– način obveščanja subjektov o napovedanih terenskih pregledih,
– ukrepe, ki so potrebni, da se zagotovi izvajanje predpisov o shemi kakovosti »izbrana kakovost«,
– postopke vzorčenja za analizo tveganja,
– navedbo kriterijev pri ocenjevanju postopkov pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil z označbo »izbrana kakovost« pred izdajo certifikatov,
– postopke pri zavrnitvi ali razveljavitvi certifikatov,
– vodenje evidenc subjektov,
– postopke reševanja ugovorov,
– hranjenje in arhiviranje vse dokumentacije;
3. imeti seznam zaposlenih ali pogodbenih delavcev, ki bodo opravljali dejavnosti organizacije za kontrolo in certificiranje, in predložiti dokazila o njihovi strokovni usposobljenosti (izobrazba, delovne izkušnje s shemami kakovosti na splošno, strokovna izpopolnjevanja, izkušnje pri organiziranju izvajanja kontrol);
4. imeti vzorec pogodbe s subjekti;
5. imeti vzorec zapisnika o opravljeni kontroli;
6. imeti vzorec certifikata za pridelke in živila z označbo »izbrana kakovost«;
7. imeti oceno višine stroškov in način obračunavanja vseh stroškov, ki bi jih v primeru imenovanja zaračunavali subjektom za svoje storitve.
(2) Vlogi za opravljanje dejavnosti kontrole in certificiranje kmetijskih pridelkov in živil, mora organizacija, ki želi opravljati kontrolo in certificiranje priložiti:
– dokazila o izpolnjevanju tehničnih in organizacijskih pogojev iz prvega odstavka tega člena;
– navedbo firme in sedeža pravne osebe ali osebno ime in naslov samostojnega podjetnika posameznika, ki se prijavi za izvajanje kontrole in certificiranja kmetijskih pridelkov in živil;
– dokazilo o najemu ali lastništvu poslovnih prostorov za opravljanje vseh nalog, povezanih s kontrolo;
– akreditacijsko listino, ki dokazuje, da je organizacija za kontrolo in certificiranje akreditirana skladno s standardom SIST EN ISO/IEC 17065:2012 za vsaj za eno od shem kakovosti.
14. člen
(obveščanje)
Imenovane organizacije ministrstvo in organ pristojen za varno hrano sprotno obveščajo o pridelovalcih in predelovalcih kmetijskih pridelkov in živil oziroma njihovih združenjih, ki so jim podelile dokazilo o skladnosti zaščitenega kmetijskega pridelka oziroma živila s potrjeno specifikacijo (v nadaljnjem besedilu: certifikat) oziroma katerim je bil certifikat odvzet.
V. OZNAČEVANJE KMETIJSKIH PRIDELKOV IN ŽIVIL IZ SHEM KAKOVOSTI
15. člen
(uporaba zaščitenih imen)
Pri označevanju zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil se morata zaščiteno ime in navedba vrste sheme iz 3., 4., ali 5. člena tega pravilnika, navesti v istem vidnem polju.
VI. SODELOVANJE S KOMISIJO
16. člen
(pristojni organ)
(1) Pristojni organ za izvajanje vseh dejavnosti, povezanih s shemami kakovosti, in sodelovanje s Komisijo v skladu z Uredbo 1151/2012/EU, je ministrstvo.
(2) Ministrstvo na Komisijo posreduje vloge za registracijo prehodno nacionalno zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil pri Komisiji ter vloge za spremembo potrjenih specifikacij.
(3) Če ministrstvo na vloge iz prejšnjega odstavka prejme pripombe Komisije, jih posreduje vlagatelju.
(4) Na podlagi prejetih pripomb Komisije, vlagatelj pripravi obrazložitve oziroma popravke enotnega dokumenta in specifikacije, ki jih ministrstvo posreduje Komisiji.
VII. KONČNI DOLOČBI
17. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopkih zaščite kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 15/08 in 45/08 – ZKme-1).
18. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-325/2014
Ljubljana, dne 25. marca 2015
EVA 2014-2330-0004
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost