Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

952. Odlok o dodeljevanju enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Krško ob naravni ali drugi nesreči, stran 2600.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško na 4. seji dne 19. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o dodeljevanju enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Krško ob naravni ali drugi nesreči
1. člen
(1) S tem odlokom se določijo upravičenci do enkratne denarne pomoči, pogoji in razlogi za dodelitev te pomoči, oblika in višina pomoči, kriteriji in postopek dodeljevanja ter izplačevanje pomoči upravičencem.
(2) Občina Krško sredstva za enkratno denarno pomoč upravičencem zagotavlja iz proračunske rezerve proračuna Občine Krško.
2. člen
Do enkratne denarne pomoči so upravičeni občani s stalnim prebivališčem v občini Krško, ki so se zaradi naravne ali druge nesreče trenutno znašli v težki materialni situaciji oziroma jim je bila povzročena škoda na premoženju, ki leži na območju občine Krško.
3. člen
(1) Enkratna denarna pomoč je namenjena za trenutno premostitev nastalih težav pri občanih povezanih z naravno ali drugo nesrečo. Denarna pomoč je namenjena tudi prizadetim zaradi naravne ali druge nesreče, če jim je bil poškodovan ali uničen objekt, naprava ali zemljišče na območju občine Krško.
(2) Po tem odloku se denarna pomoč izplačuje upravičencem v primerih, ko pojav ali dogodek ni del splošne naravne nesreče ali katastrofe, ki je razglašena s strani države ali občine.
4. člen
(1) Naravna nesreča je uničujoče delovanje naravnih dejavnikov na premoženju, ki povzroča škodo. Med naravne nesreče po tem odloku spadajo poplava, zemeljski plaz, močan veter, neurje, udar strele, požar kot posledica udara strele in podobno.
(2) Druge nesreče so dogodki, ki izvirajo iz dejanj ljudi, predmetov ali drugih nenaravnih dejavnikov, ki povzročajo škodo. Mednje spadajo ekološke nesreče, požari, prometne in delovne ter druge podobne nesreče, medtem, ko se za druge nesreče po tem odloku ne štejejo kraje, tatvine in druge običajne poslovne škode.
5. člen
Do dodelitve denarne pomoči je upravičen posameznik oziroma družina, če izpolnjuje pogoje iz 2. člena tega odloka in so na Občino Krško podali vlogo.
6. člen
Prosilci naslovijo vlogo za dodelitev enkratne denarne pomoči na Občino Krško.
7. člen
(1) Vlogo obravnava in poda oceno o upravičenosti in višini denarne pomoči župan občine Krško. Upravičenost do denarne pomoči in njena višina se ugotavlja na podlagi v vlogi navedenih dejstev in predloženih dokazil, ogleda mesta nesreča, kadar je to izvedljivo ter drugih verodostojnih virov.
(2) Župan občine Krško o višini dodeljenih sredstev enkratne denarne pomoči, ki ne presega 5.000,00 EUR, izda sklep.
9. člen
(1) Denarna pomoč pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč se ne more dodeliti, če je bilo ugotovljeno, da je bil vzrok za nastalo škodo neodgovorno ravnanje oškodovanca.
(2) Pri ravnanju z vlogami se upoštevajo določila Zakona o varstvu osebnih podatkov.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 840-1/2015-O113
Krško, dne 19. marca 2015
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost