Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

980. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju april–junij 2015, stran 2642.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13), Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2014 (Uradni list RS, št. 20/13, 107/13, 12/14, 60/14 in 92/14), v skladu s 17. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 1. izredni seji dne 30. 3. 2015 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju april–junij 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Trebnje (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Za obdobje od 1. 4. do 30. 6. 2015 se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljevanju: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2014 (Uradni list RS, št. 20/13, 107/13, 12/14, 60/14 in 92/14; v nadaljevanju: odlok o proračunu Občine Trebnje) in za iste programe kot v letu 2014.
Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13; v nadaljevanju: ZJF) in odlokom o proračunu Občine Trebnje.
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2014.
V obdobju začasnega financiranja občina ne sme povečati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 2014.
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV             |    v EUR|
|   |IN ODHODKOV                |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     |   Proračun|
|                         | april–junij|
|                         |     2015|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 2.146.368,24|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 2.114.782,09|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 1.848.291,77|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      | 1.752.543,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  38.979,51|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |  58.826,13|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |  –2.056,87|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  266.490,32|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |  88.499,98|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   2.023,64|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |   3.007,25|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |  18.672,06|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |  154.287,39|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |    646,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    646,00|
|   |in neopr. sredstev            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    59,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    59,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  12.514,15|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  12.514,15|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |  18.367,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |  18.367,00|
|   |institucij                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 2.151.508,46|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  528.001,06|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  135.610,13|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |  20.133,47|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  330.509,76|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |  31.622,05|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |  10.125,65|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 1.061.024,86|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  790.180,21|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim organizac.  |  58.040,13|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  212.804,52|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  508.793,58|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  508.793,58|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  53.688,96|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |  53.688,96|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       |  –5.140,22|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |       |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       |
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |       |
|   |in naložb                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |       |
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |       |
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega  |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |     0,00|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |  119.339,47|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |  119.339,47|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |  119.339,47|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    | –124.479,69|
|   |RAČUNIH                  |       |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      | –119.339,47|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |   5.140,22|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |       |
|   |PRETEKLEGA LETA              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |  124.479,69|
+------+------------------------------------------+-------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu Občine Trebnje, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun občine tekočega leta.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk/podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(izvrševanje proračuna)
S tem sklepom se določi prioriteta financiranja posameznega neposrednega uporabnika glede na obseg sredstev, kar pomeni, da se sredstva zagotavljajo po naslednjem vrstnem redu glede na razpoložljivo kvoto:
– za izplačilo plač in prispevkov,
– za socialne transfere in transfere posameznikom,
– za materialne stroške, ki omogočajo izvajanje zakonsko predpisanih nalog,
– za ostale materialne stroške,
– za že sprejete obveznosti iz naslova investicij,
– za dogovorjene programe.
6. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, odlok o proračunu Občine Trebnje, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
7. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
8. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko v skladu s 85. členom ZJF likvidnostno zadolži v primeru, da se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje začasnega financiranja ne more uravnovesiti, vendar se na tej podlagi ne more povečati obseg odhodkov in drugih izdatkov, ki je določen v 3. členu tega sklepa.
5. KONČNA DOLOČBA
9. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep se vroči nadzornemu odboru ter se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2015 dalje.
Št. 410-71/2015-1
Trebnje, dne 30. marca 2015
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost