Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

910. Pravilnik o evidenci o oškodovancih, izvedenih zaščitah in ukrepih ter sklenjenih sporazumih o odškodninah zaradi škode, povzročene po živalih zavarovanih prosto živečih vrst, stran 2475.

Na podlagi šestega odstavka 93.a člena in za izvrševanje drugega odstavka 93.a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) izdaja ministrica za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o evidenci o oškodovancih, izvedenih zaščitah in ukrepih ter sklenjenih sporazumih o odškodninah zaradi škode, povzročene po živalih zavarovanih prosto živečih vrst
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino in način vodenja evidence o oškodovancih, izvedenih zaščitah in ukrepih ter sklenjenih sporazumih o odškodninah v zvezi s škodo, ki jo povzročijo živali zavarovanih prosto živečih vrst (v nadaljnjem besedilu: evidenca).
2. člen
(vsebina evidence)
(1) Evidenca je enotna računalniška zbirka podatkov, ki so neposredno ali posredno povezani z oškodovancem in škodnim dogodkom.
(2) Podrobnejši podatki, ki se vodijo v evidenci, so naslednji:
– opravilna številka, datum prejema zahtevka, datum rešitve zahtevka,
– oškodovanec (ime in priimek, davčna številka, naslov stalnega prebivališča, statistična regija),
– pooblaščenec (ime in priimek, območna enota Zavoda za gozdove Slovenije),
– škodni dogodek (kraj nastanka škode: krajevno ime ali občina, lovišče, Gauss-Krügerjeve koordinate; čas nastanka škode: datum opažene škode, datum prijave škode, datum ogleda škode),
– objektivna pričakovanost škodnega dogodka,
– povzročitelj (znanstveno in slovensko ime),
– znaki, ki določajo vrsto povzročitelja,
– premoženje, na katerem je škoda nastala (vrsta premoženja, količina),
– način varovanja premoženja,
– višina priznane odškodnine,
– višina zahtevane odškodnine,
– ukrep (opravilna številka, datum zahtevka, vrsta ukrepa, višina izplačanih sredstev).
3. člen
(vodenje in upravljanje evidence)
Evidenco vodi in upravlja Agencija Republike Slovenije za okolje v elektronski obliki.
4. člen
(vzpostavitev evidence)
Agencija Republike Slovenije za okolje vzpostavi evidenco v enem letu od uveljavitve tega pravilnika.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-142/2015
Ljubljana, dne 30. marca 2015
EVA 2015-2550-0018
Irena Majcen l.r.
Ministrica
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost