Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

982. Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2014, stran 2646.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Zakon o javnih financah, Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 114. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09 in 47/10) je občinski svet na 5. redni seji dne 26. 3. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Železniki za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2014.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Železniki za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-3/2015-012
Železniki, dne 26. marca 2015
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.

AAA Zlata odličnost