Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

949. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kočevje, stran 2588.

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02, 43/03, 44/05) in 86. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 7. redni seji dne 31. 3. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kočevje
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 85/13, v nadaljevanju: pravilnik) se besedilo 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Pomoči na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo le pod pogoji in v mejah, ki ne pomenijo kršitve sheme »de minimis« pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).«
2. člen
V 6. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so:
– samostojni podjetniki posamezniki, mikro-, mala in srednja podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – ZGD-1-UPB3, 33/11, 91/11, 32/12 in 57/12, 44/13 – odl. US in 82/13: v nadaljevanju: ZGD-1),
Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe.
– nepridobitne pravne osebe, ki so registrirane po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11),
– zadruge, ki so registrirane po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – UPB).«
3. člen
(1) V 9. členu se točke c), d), e), f) črtajo.
(2) Ostale točke tega člena se ustrezno preštevilčijo.
4. člen
(1) 10. in 11. člen se črtata.
(2) Ostali členi pravilnika se ustrezno preštevilčijo.
5. člen
(1) 12. člen postane nov 10. člen.
(2) Za 4. točko se dodata dve novi točki:
»5. subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov v ožjem mestnem jedru Kočevja;
6. spodbujanje razvoja socialnega podjetništva.«
6. člen
(1) 14. člen postane nov 12. člen.
(2) Alineja četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»– samostojni podjetniki posamezniki, mikro-, mala in srednja podjetja, ki so registrirani po ZGD-1 in zadruge, ki so registrirane po ZZad.«
(3) Peta alineja petega odstavka se črta.
7. člen
(1) 15. člen postane nov 13. člen.
(2) Druga alineja četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»– upravičenci do pomoči za odpiranje novih delovnih mest so: samostojni podjetniki posamezniki, mikro-, mala in srednja podjetja, ki so registrirani po ZGD-1 in zadruge, ki so registrirane po ZZad.«
(3) V petem odstavku se alineja spremeni tako, da se glasi:
»– do višine minimalne mesečne bruto plače.«
8. člen
(1) 16. člen postane nov 14. člen.
(2) Alineja četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»– samostojni podjetniki posamezniki, mikro-, mala in srednja podjetja, ki so registrirani po ZGD-1 in zadruge, ki so registrirane po ZZad.«
9. člen
(1) 17. člen postane nov 15. člen.
(2) Alineja četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»– samostojni podjetniki posamezniki, mikro-, mala in srednja podjetja, ki so registrirani po ZGD-1 in zadruge, ki so registrirane po ZZad.«
10. člen
Doda se nov 16. člen z besedilom:
»5. Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov v ožjem mestnem jedru Kočevja
(1) Namen ukrepa: omogočanje gospodarske rasti, večje zaposlitvene možnosti in s tem povečanje števila delovnih mest v občini ter ohranjanje (oziroma ponovne) zasedenosti zasebnih poslovnih prostorov v ožjem mestnem jedru Kočevja.
(2) Predmet pomoči:
– sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v zasebni lasti v ožjem mestnem jedru Kočevja.
(3) Oblika pomoči:
– dotacija.
(4) Upravičenci:
– samostojni podjetniki posamezniki, mikro-, mala in srednja podjetja, ki so registrirani po ZGD-1 in zadruge, ki so registrirane po ZZad.
(5) Upravičeni stroški:
– strošek mesečnega najema poslovnega prostora v zasebni lasti.
(6) Pogoji:
– najeti morajo biti poslovni prostori v ožjem mestnem jedru Kočevja za opravljanje registrirane dejavnosti (območje razvidno iz priloge);
– najemna pogodba mora trajati vsaj 2 leti od dodelitve sredstev;
– poslovni prostori morajo biti v zasebni lasti.
(7) Višina pomoči:
– do 20 % upravičenih stroškov – v priznani višini, ki ne presega 7,00 EUR/ m2.
(8) Ostalo:
– višina sredstev in ostali pogoji bodo opredeljeni v javnem razpisu.«
11. člen
Doda se nov 17. člen z besedilom:
»6. Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva
(1) Namen ukrepa: spodbujanje razvoja in ustanavljanja socialnih podjetij in dodatno zaposlovanje brezposelnih oseb.
(2) Predmet pomoči:
– sofinanciranje zagona novih socialnih podjetij (in njihovega nadaljnjega razvoja).
(3) Oblika pomoči:
– dotacija.
(4) Upravičenci:
– nepridobitne pravne osebe, ki so registrirane po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11).
(5) Upravičeni stroški:
– strošek nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov;
– strošek nakupa, gradnje in prenove poslovnih prostorov;
– strošek nakupa strojev ali opreme;
– strošek nakupa patentov, licenc, nepatentiranega tehničnega znanja in programske opreme;
– strošek najema poslovnega prostora;
– strošek izobraževanja za pridobitev specializiranih znanj, potrebnih za zagon oziroma izvajanje dejavnosti socialnega podjetja.
(6) Pogoji:
– naložba se mora izvesti na območju Občine Kočevje in se tu ohraniti vsaj 2 leti po njenem zaključku;
– naložba mora predstavljati začetno ali investicijo za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata;
– najemna pogodba za poslovni prostor mora trajati vsaj 2 leti od dodelitve sredstev.
(7) Višina pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
(8) Ostalo:
– višina sredstev in ostali pogoji bodo opredeljeni v javnem razpisu.«
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2015-2206
Kočevje, dne 1. aprila 2015
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost