Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

985. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2015, stran 2648.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09) je Občinski svet Občine Kobarid na 4. seji dne 31. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kobarid za leto 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Kobarid za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     v EUR|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto| Proračun leta|
|   |                     |     2015|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 4.352.856,73|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 3.360.974,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 2.877.369,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     | 2.512.619,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  188.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |  176.750,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  483.605,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |  379.267,00|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   2.500,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |   10.600,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|   55.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   36.238,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  133.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |  133.000,00|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  858.882,73|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  703.204,58|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  155.678,15|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|   |unije                  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |       |
|   |institucij                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 4.382.643,62|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              | 1.322.630,50|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  383.280,80|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   58.657,00|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  823.442,70|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   7.300,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |   49.950,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 1.742.603,73|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |   11.500,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      | 1.001.700,00|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  134.274,00|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  595.129,73|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 1.192.718,39|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 1.192.718,39|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  124.691,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |  107.716,00|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   16.975,00|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |  –29.786,89|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |       |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       |
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |       |
|   |finančnih naložb             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       |
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |       |
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |       |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   53.200,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   53.200,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |  –82.986,89|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |       |
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo       |   82.986,89|
+------+-----------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kobarid.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– Prihodki od samoprispevka, takse, globe, koncesijske dajatve, plačila za storitve lokalnih javnih služb in drugi, če je tako določeno z zakonom, ki ureja posamezno dajatev, ali s predpisom, izdanim na podlagi zakona.
– Prihodki iz prejšnjega odstavka pripadajo občini v višini, ki je določena v aktu o njihovi uvedbi.
Prihodki občine so tudi prihodki od stvarnega in finančnega premoženja občine, prejete donacije in transferni prihodki iz državnega proračuna in sredstev skladov Evropske unije.
5. člen
(poraba krajevnih skupnosti)
Krajevne skupnosti lahko za investicijsko vzdrževanje in nakupe opreme sklepajo pravne posle do višine 10.000 EUR brez predhodnega soglasja župana.
6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan in sicer največ v višini + – 10 %. V primeru ožjih delov občin pa svet krajevne skupnosti, in sicer največ v višini + – 20 %.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2015 40 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoč in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov pomenijo uvrstitev novih projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. Proračunska rezerva, oblikovane po ZJF,
2. Druge rezerve – rezerva župana.
Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 42.950,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 7.000,00 EUR župan in o tem s pisnim poročilom ob zaključnem računu obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
10. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2015 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 1.000,00 EUR.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2015 lahko likvidnostno zadolži v skladu z 10.a in 10.b členom Zakona o financiranju občin (ZFO-1).
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Kobarid, v letu 2015 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000,00 EUR.
12. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna,in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2015 zadolžijo do skupne višine 100.000,00 EUR.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv lahko v letu 2015 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 100.000,00 EUR.
13. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se v letu 2015 nameni 53.200,00 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje v letu 2016)
V obdobju začasnega financiranja Občine Kobarid v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-72/2014-8
Kobarid, dne 31. marca 2015
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost