Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

Št. 13/2015 Ob-1790/15 , Stran 608
Št. 13/2015 Ob-1790/15
Na podlagi pravil o delovanju Garancijske sheme za Dolenjsko, sklepa Nadzornega odbora Garancijske sheme za Dolenjsko, objavlja Razvojni center Novo mesto d.o.o. Garancijska shema za Dolenjsko (v nadaljevanju: RC GSD) v sodelovanju z občinami MO Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk ter bankami NLB d.d., Raiffeisen banka d.d., Hranilnica LON d.d., Deželna banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Delavska hranilnica d.d., Abanka Vipa d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. in z ostalimi bankami, ki bodo še pristopile k projektu
razpis
dolgoročnih kreditov in garancij Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2015
1. Predmet razpisa: RC GSD razpisuje – dolgoročne kredite v predvidenem skupnem znesku 4.606.400,00 EUR, – garancije za te kredite v predvidenem skupnem znesku 2.303.200,00 EUR, za pospeševanje razvoja majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov ter fizičnih oseb z dopolnilno dejavnost na kmetiji s sedežem v občinah: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo v razpisu oziroma s prenosom neporabljenih sredstev iz razpisa kreditov za nova delovna mesta in obratna sredstva (Mikrokrediti) za leto 2015. Krediti in garancije se dodelijo praviloma iz sredstev občine, v kateri ima prosilec svoj sedež. Izjemoma se lahko kredit odobri iz sredstev druge občine v regiji JV Slovenija, kolikor ima prosilec v tej občini poslovno enoto, v kateri zaposluje vsaj ½ zaposlenih oseb (s stalnim bivališčem v omenjeni občini) za nedoločen čas in se tudi investicija izvaja v omenjeni občini. 2. Upravičeni stroški – Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa opreme, gradbenih strojev, cestno prevoznih sredstev ter stroške izgradnje, adaptacije in nakupa poslovnih prostorov. – Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije, v obliki patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja. – Stroški za obratna sredstva, ki pomenijo stroške nakup materiala, blaga, storitev, promocije, plač in stroški testiranja. Upravičeni so stroški, nastali od 1. 1. 2015 dalje. Za financiranje obratnih sredstev se lahko porabi največ 20% skupne mase razpisanih kreditov za posamezno občino, razen v primeru, da posamezna občina odloči drugače. 3. Pogoji za dodeljevanje dolgoročnih kreditov in garancij 3.1. Dolgoročni krediti: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3.2. Garancije Prosilec lahko hkrati s kreditom za financiranje investicij zaprosi tudi za garancijo RC GSD v višini od 50% do 60% vrednosti kredita RC GSD. Pri kreditu za financiranje obratnih sredstev ni možno pridobiti garancije. Garancija RC GSD se zavaruje z različnimi oblikami zavarovanja glede na tveganost naložbe. 4. Pogoji za prijavo Na razpis se lahko prijavijo: – gospodarske družbe, ki se po 55. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) štejejo za majhno družbo, – fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika posameznika, – fizične in pravne osebe, ki so v postopku registracije pod pogojem, da bo vpis v register samostojnih podjetnikov oziroma v sodni register izveden pred podpisom kreditne pogodbe, – fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji, – gospodarske družbe in samostojni podjetniki oziroma fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ki imajo sedež na območju občine, ki sodelujejo v projektu in če ima ta prosta sredstva. Izjemoma se lahko kredit odobri iz sredstev druge občine v regiji JV Slovenija, kolikor ima prosilec v tej občini poslovno enoto, v kateri zaposluje vsaj ½ zaposlenih oseb (s stalnim bivališčem v omenjeni občini) za nedoločen čas in se tudi investicija izvaja v omenjeni občini. Upravičenec – prijavitelj, ki je fizična oseba z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ni upravičen do financiranja obratnih sredstev. Upravičenec – prijavitelj ne sme biti v stečajnem postopku ali v postopku prisilne poravnave. 5. Prednost pri dodelitvi kreditov in garancij Prednost pri dodelitvi kreditov in garancij bodo imeli prosilci, ki: – imajo perspektivne in donosne programe, – katerih projekti so razvojno (uvajanje novih tehnologij, inovacije, nastop na tujih trgih) in ekološko naravnani, – povečujejo število novih delovnih mest, – se ukvarjajo z dejavnostjo, ki je – povezana s prestrukturiranjem velikih gospodarskih sistemov, – na razvojno ogroženih območjih, – povezana z razvojem turizma, – pomeni strateško prednost za regijo Jugovzhodna Slovenija, – pomeni strateško prednost tudi za lokalno skupnost. Prednost pri dodelitvi kreditov in garancije RC GSD bodo imela podjetja z boljšo boniteto poslovanja. 6. Vloga in odobritev kredita in garancije Vlogo za kredit in garancijo lahko prosilec prejme v Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba je Polona Kovač-Brulc, tel. 07/337-29-87 in v Razvojnem centru Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, kontaktna oseba Mašenjka Hvala, tel. 01/895-06-10. Vloga je na razpolago tudi na spletni strani, www.rc-nm.si. Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se oddajo na zgoraj navedenih mestih. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz razpisa, bodo zavrnjene. 7. Rok za oddajo vlog Razpis je odprt do 31. 12. 2015. Prosilci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge oddane do 5. dne v tekočem mesecu, bodo obravnavane najkasneje do konca tekočega meseca. Popolne vloge bosta obravnavala Odbor za odobritev posojil in garancij ter banka enkrat mesečno. RC GSD bo prosilce pisno obvestil z odločitvijo pristojnih organov v 15. dneh po sprejemu odločitve na odboru.
Razvojni center Novo mesto d.o.o.

AAA Zlata odličnost