Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

897. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih (ZMV-A), stran 2456.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih (ZMV-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih (ZMV-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. marca 2015.
Št. 003-02-2/2015-29
Ljubljana, dne 2. aprila 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O MOTORNIH VOZILIH (ZMV-A)
1. člen
V Zakonu o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10) se v 2. členu 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. Direktiva 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (okvirna direktiva) (UL L št. 236 z dne 9. 10. 2007, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2015/45 z dne 14. januarja 2015 o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 glede inovativnih tehnologij za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih gospodarskih vozil (UL L št. 9 z dne 15. 1. 2015, str. 1);«.
V 2. točki se na koncu besedila pika nadomesti s podpičjem in dodajo nove 3., 4. in 5. točka, ki se glasijo:
»3. Direktiva (EU) 2015/413 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu (UL L št. 68 z dne 13. 3. 2015, str. 9, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2015/413/EU),
4. Direktiva 2002/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. marca 2002 o homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil in o razveljavitvi Direktive Sveta 92/61/EGS (UL L št. 124 z dne 9. 5. 2002, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2013/60/EU z dne 27. novembra 2013 o spremembi Direktive 97/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta o določenih sestavnih delih in značilnostih dvo- ali trikolesnih motornih vozil, Direktive 2002/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil ter Direktive 2009/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vgradnji svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav na dvo- ali trikolesna motorna vozila zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (UL L št. 329 z dne 10. 12. 2013, str. 15), in
5. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES z dne 26. maja 2003 o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot in o razveljavitvi Direktive 74/150/EGS (UL L št. 171 z dne 9. 7. 2003, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot (UL L št. 82 z dne 20. 3. 2014, str. 20).«.
2. člen
Prvi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za udeležbo v cestnem prometu morajo motorna in priklopna vozila:
1. biti registrirana,
2. imeti veljavno dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, če gre za tovorno vozilo ali priklopno vozilo ali avtobus, s katerim se opravljajo prevozi v skladu s predpisi o prevozih v cestnem prometu,
3. imeti veljavno prometno dovoljenje ali veljavno dovoljenje za preskusno vožnjo, razen vojaških vozil na gosenicah, in
4. biti označena s predpisanimi registrskimi ali preskusnimi tablicami, izdanimi za njihovo označitev.«.
3. člen
Prvi in drugi odstavek 42. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Vozilo v cestnem prometu mora biti tehnično brezhibno. Šteje se, da je vozilo v cestnem prometu tehnično brezhibno, če:
1. ima napravo za omejevanje hitrosti ali drug vgrajen sistem za omejevanje hitrosti vozila, če je za to kategorijo vozila zahtevan,
2. ima brezhibno delujoče predpisane dele in opremo ter
3. izpolnjuje predpisane zahteve glede varstva okolja.
(2) Vozilo, registrirano v tujini, sme biti v cestnem prometu v Republiki Sloveniji, če:
1. ima napravo za omejevanje hitrosti ali drug vgrajen sistem za omejevanje hitrosti vozila, če je za to kategorijo vozila zahtevan,
2. ima brezhibno delujoče predpisane dele in opremo, ki so določeni z veljavno mednarodno konvencijo o cestnem prometu, ter
3. izpolnjuje predpisane zahteve glede varstva okolja.«.
V petem odstavku se za besedo »delov« dodata vejica in besedilo »naprav in opreme«.
4. člen
V tretjem odstavku 63. člena se v drugem stavku za besedo »firmo« dodajo vejica in besedi »datum rojstva«.
5. člen
Za 64. členom se doda nov 64.a člen, ki se glasi:
»64.a člen
(nacionalna kontaktna točka)
(1) Ministrstvo, pristojno za promet, opravlja naloge nacionalne kontaktne točke kot pristojnega organa, določenega za izmenjavo podatkov iz evidenc registriranih vozil držav članic Evropske unije za namen čezmejne izmenjave podatkov o lastnikih vozil ali osebah, na katere so ta vozila registrirana iz tretjega odstavka 63. člena tega zakona, in podatkov o registriranih vozilih iz Priloge I Direktive 2015/413/EU za prometne prekrške iz drugega odstavka tega člena. Izmenjava podatkov poteka preko nacionalnih kontaktnih točk v državah članicah Evropske unije, za katere je Direktiva 2015/413/EU zavezujoča.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se izmenjujejo za prometne prekrške, povezane z varnostjo v cestnem prometu, kot so določeni v zakonu, ki ureja pravila cestnega prometa, in sicer za naslednje prekrške:
1. prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti,
2. neuporaba varnostnega pasu,
3. vožnja skozi rdečo luč,
4. vožnja pod vplivom alkohola,
5. vožnja pod vplivom drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi,
6. vožnja brez zaščitne čelade,
7. nedovoljena uporaba prepovedanega prometnega pasu ali
8. nedovoljena uporaba prenosnega telefona ali druge komunikacijske naprave med vožnjo.
(3) Zaradi preiskovanja prometnih prekrškov iz prejšnjega odstavka pristojni prekrškovni organi v državah članicah Evropske unije, za katere je Direktiva 2015/413/EU zavezujoča, za vsak posamezen primer preko nacionalne kontaktne točke avtomatizirano preko spletnega dostopa iščejo podatke iz prvega odstavka tega člena.
(4) Prekrškovni organi v skladu z zakonom, ki ureja pravila cestnega prometa, in zakonom, ki ureja prekrške, lahko zaradi preiskovanja prometnih prekrškov iz drugega odstavka tega člena pridobivajo podatke iz prvega odstavka tega člena, za vozila držav članic Evropske unije, za katere je Direktiva 2015/413/EU zavezujoča, prek nacionalne kontaktne točke.
(5) Za pridobivanje točnih in ažurnih podatkov, ki so določeni v prvem odstavku tega člena, se evidenca registriranih vozil poveže s centralnim registrom prebivalstva oziroma poslovnim registrom, kot povezovalni znak pa se uporablja EMŠO ali matična številka.
(6) Posameznik, katerega osebni podatki so bili posredovani, ima pravico pridobiti informacije o tem, kateri osebni podatki so bili posredovani državi članici Evropske unije, za katere je Direktiva 2015/413/EU zavezujoča, v kateri je bil storjen prometni prekršek, vključno z datumom zahtevka in pristojnim organom v tej državi članici Evropske unije.
(7) Ministrstvo, pristojno za promet, pošlje Evropski komisiji podrobno poročilo do 6. maja 2016 in nato vsaki dve leti. V podrobnem poročilu navede število avtomatiziranih iskanj, ki jih opravi država članica Evropske unije, za katere je Direktiva 2015/413/EU zavezujoča, za prekrške, naslovljene na nacionalno kontaktno točko glede prekrškov, storjenih na ozemlju te države članice, skupaj z vrsto prekrškov, za katere so bile podane zahteve, in s številom neuspelih zahtev. V podrobnem poročilu opiše tudi stanje v Republiki Sloveniji v zvezi z nadaljnjim ukrepanjem ob prekrških iz drugega odstavka tega člena.
(8) Ministrstvo, pristojno za promet, obvesti Evropsko komisijo o pravilih cestnega prometa, ki veljajo v Republiki Sloveniji in se nanašajo na prometne prekrške iz drugega odstavka tega člena.«.
KONČNI DOLOČBI
6. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe 5. člena tega zakona pa se začnejo uporabljati 1. julija 2015.
Št. 434-04/15-1/12
Ljubljana, dne 25. marca 2015
EPA 344-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost